Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju v razvedrilni matematiki izdaja Društvo

Razpis tekmovanja v razvedrilni matematiki za šolsko leto

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v tekočem šolskem letu potekala:

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo znanost in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja, žal, ne more udeležiti. 

Na šolskem tekmovanju lahko sodelujejo učenci od 4. do 9. razreda OŠ in dijaki vseh letnikov SŠ. Na državno tekmovanje se lahko uvrstijo le učenci od 6. do 9. razreda OŠ in dijaki vseh letnikov SŠ.

Dovoljeni pripomočki

Učenci in dijaki lahko na tekmovanju uporabljajo svoj pisalni in risalni pribor, geotrikotnik, uporaba drugih pripomočkov ni dovoljena.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik (InfoServer). Dostop je mogoč z geslom, ki vam ga dodelimo in pred tekmovanjem pošljemo na šolo. Na informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec "pisna izjava" za dijake.

Za šolsko leto je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku. Prijavnino bomo porabili za vzdrževanje informacijskega strežnika (računalnik, tiskalnik in vse kar sodi zraven), tiskanje obrazcev za priznanja in potrdila mentorjem ter natis in odpošiljanje le-teh.

Za eventualni prevod nalog v italijanski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

Literatura:

Literaturo lahko kupite tudi pri DMFA-založništvo.

Državno tekmovanje

Gostitelj državnega tekmovanja bodo

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega strežnika DMFA. Tu so razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je potrebno dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati pisno in pod šifro tekmovalca ter nasloviti na tajnika komisije za popularizacijo. Komisija bo obravnavala le ugovore, ki bodo prispeli na spodnji naslov do ne glede na način prenosa.

Ugovora po elektronski pošti ali faksu ni možno vložiti.

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Kraj in čas slovesnosti bo določen naknadno.

Literatura za pripravo na državno tekmovanje je enaka kot za pripravo na šolsko tekmovanje.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov izidor.hafner@fe.uni-lj.si.


Datum: 31. 7. 2015 Predsednik Društva
prof. dr. Matej Brešar