Vsebinski program tekmovanja srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja

Državno tekmovanje in odbirni del šolskega tekmovanja

K pregledu potrebnih znanj tekočega letnika je potrebno dodati snov vseh predhodnih letnikov.

LetnikGeometrijaAlgebra in analizaLogika in kombinatorika
1.Elementarni izreki v trikotniku (skladnost, podobnost, Pitagorov izrek)Linearne enačbe in neenačbe
Teorija števil (praštevila, deljivost, Evklidov algoritem, linearne Diofantske enačbe)
Dirichletovo načelo
Logične naloge (zvijače in strategije)
2.Središčni in obodni kot
Tetivni / tangentni štirikotnik
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku
Vektorji
Potence in koreni
Kvadratna enačba in neenačba
Diofantske enačbe
Iracionalne enabe in neenačbe
3.Trigonometrija
Stereometrija
Kompleksna števila
Eksponentna in logaritemska funkcija
Polinomi
4.Analitična geometrijaZaporedja in seštevanje zaporedij
Funkcije in funkcijske enačbe
Indukcija
Klasična kombinatorika
(permutacije, kombinacije, variacije, ...)

Mednarodna tekmovanja

K pregledu potrebnih znanj je potrebno dodati vso snov za državno tekmovanje ne glede na letnik.

Geometrija

 • Trikotnik in krožnica, usmerjeni koti, koncikličnost, kolinearnost, potenca točke na krožnico
 • Pomembnejši izreki: Talesov, Cevov, Menelajev, Miquelov, Stewartov, krožnica devetih točk
 • Vektorji, kompleksna števila v geometriji, stereometrija, Eulerjeva formula
 • Transformacije: vzporedni premik, vrtež, razteg, inverzija, konstrukcije
 • Analitična geometrija (v trikotniku), Apolonijeva definicija krožnice, geometrijsko mesto točk (analitično / geometrijsko), krivulje II. reda

Polinomi

 • Ničle, Vietova pravila, deljivost, Hornerjev in Evklidov algoritem
 • Razcepnost, enačbe tretje in četrte stopnje (resolventa), Lagrangeova interpolacija

Neenakosti

 • Potenčne sredine, pomembnejše neenakosti: trikotniška, Cauchyjeva, Jensenova, Hölderjeva, Minkowskega, Bernoullijeva
 • Neenakosti v geometriji

Kombinatorika

 • Množice, klasična kombinatorika
 • Seštevanja, preštevanja, identitete z binomskimi simboli

Teorija števil

 • Kongruence, diofantske enačbe (Pellova enačba)
 • Pomembnejši izreki: Eulerjev, Fermatov, Dirichletov, Wilsonov, kitajski izrek o ostankih
 • Celoštevilske funkcije: celi del, Eulerjeva funkcija,
 • Uporaba kompleksnih števil in hiperboličnih funkcij v teoriji števil

Analiza

 • Zaporedja: aritmetično, geometrično, Fibbonaccijevo, seštevanje zaporedij, indukcija
 • Funkcije in funkcijske enačbe
 • Uporaba kompleksnih števil v trigonometriji

Diferenčne enačbe

 • Uporaba v kombinatoriki

Rodovne funkcije

 • Uporaba v kombinatoriki
 • Seštevanje vrst

Grafi

 • Poti in cikli, obhodi in sprehodi, planarnost, barvanje povezav in točk, Ramseyev izrek

Zvijače

 • Dirichletovo načelo
 • Strategije, potencial, barvanja, znanci
 • Načelo ekstremnega elementa

Literatura

Prvo branje:

Pregled potrebne teorije in zbirka rešenih nalog:

 • M. Željko s sodelavci: Altius, Citius, Fortius, 2. dopolnjena izdaja
 • I. Majcen: Smelo na olimp: teorija števil

Zbirke rešenih nalog:

 • V. Batagelj, T. Pisanski: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj, I. del
 • V. Batagelj, T. Pisanski: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj, II. del
 • B. Lavrič: Rešene naloge iz matematike z republiških tekmovanj, III. del
 • M. Željko: Rešene naloge iz matematike z državnih in izbirnih tekmovanj, IV. del
 • D. Felda, A. Tiegl, M. Željko: Rešene naloge iz matematike s šolskih in izbirnih tekmovanj
 • A. Jurišić: Rešene naloge z mednarodnih matematičnih olimpiad, I.del
 • D. Felda, G. Dolinar, M. Željko: Evropski matematični kenguru, 1996-2001
 • D. Felda, G. Dolinar, M. Željko: Evropski matematični kenguru, 2002-2005
 • D. Felda, G. Dolinar, M. Željko: Evropski matematični kenguru, 2006-2008
 • D. Felda, G. Dolinar, M. Željko: Mednarodni matematični kenguru, 2009-2011
 • O. Arnuš, D. Hvastija: Dodatni pouk matematike za srednje šole: zbirka nalog in metodičnih pristopov za učitelje
 • F. Savnik: Izbrane naloge za intenzivni pouk matematike v 1. letniku
 • F. Savnik: Izbrane naloge iz elementarne matematike