Arhiv novic

25. 11. 2018

Priznanja DMFA Slovenije za leto 2018

Prejemniki priznanj DMFA Slovenije za leto 2018 so: 
 • Andreja Grom, za dolgoletno uspešno in predano poučevanje matematike in fizike v osnovni šoli
 • Andrej Guštin, za kvalitetno strokovno delo na področju tekmovanj in pri širši popularizaciji astronomije v Sloveniji,
 • Marta Zabret, za predano pedagoško delo in objavljene medijske prispevke o pomenu poučevanja matematike.
    

Priznanja so bila podeljena na Občnem zboru v Dobrni 23. novembra 2018. Zahvaljujemo se vsem predlagateljem, ki ste nam poslali dobro utemeljene predloge. V nadaljevanju objavljamo skrajšane utemeljitve, ki jih je na podlagi prejetih predlogov pripravila Komisija.

 

 

Andreja Grom je diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Od leta 1975 do upokojitve je na OŠ Otočec poučevala matematiko in fiziko, občasno tudi izbirni predmet astronomija, krajša obdobja pa je bila tudi ravnateljica šole, vodja aktiva učiteljev matematike občine Novo mesto in vodja študijske skupine za fiziko.

Ko se je zaposlila na OŠ Otočec, je pouk potekal v stari stavbi v dveh izmenah. Šola ni imela specialnih učilnic ali kabinetov in je bila skromno založena z učili, zato je sama izdelala številne preproste pripomočke za fizikalne eksperimente in k temu pritegnila tudi učence. Ko je bila dograjena nova šola, si je prizadevala, da bi tudi matematika in fizika dobili specialno učilnico, in poskrbela, da so bila nabavljena vsa učila, ki so bila takrat dostopna.

Bila je prava promotorka znanja naravoslovja na šoli. Mlade je znala spodbujati k vedoželjnosti z drugačnimi in zanimivejšimi metodami dela in prijavljanjem na raziskovalne naloge iz področja naravoslovja, ki sta jih razpisali reviji Pionirski list (danes Pil) ali Pionir (danes Gea). Tako so učenci merili radioaktivnost, določali zemljepisno lego domačega kraja in izdelali sončno uro.

Kot neutrudna mentorica je v okviru dodatnega pouka in številnih prostovoljnih ur učence pripravljala na tekmovanja najprej pri matematiki in fiziki, kasneje pri logiki in razvedrilni matematiki, nazadnje tudi pri astronomiji. Ti so začeli dosegati opazne uspehe najprej na občinskih in regijskih tekmovanjih, kasneje pa tudi na republiških oziroma državnih tekmovanjih, kjer so njeni učenci postali celo prvaki iz logike, matematike, razvedrilne matematike in fizike. Neutrudno je vrsto let sodelovala tudi v različnih tekmovalnih komisijah in pri organizaciji tekmovanj, za katera je pridobivala tudi sponzorje in urejala bilten. K dejavnosti je pred upokojitvijo pritegnila tudi učitelje nižjih razredov in razrednega pouka.

Posebno pozornost je namenjala tudi učencem, ki sta jim matematika in fizika povzročali težave. Zanje je poleg dopolnilnega pouka namenjala še dodatne ure. Tudi učencem športnikom ali odsotnim zaradi bolezni je namenjala posebne ure, da so lahko nadoknadili zamujeno. Za učence si je vedno vzela čas in jih dobro pripravila na delo v srednji šoli, pomagala pa jim je tudi še potem, ko so obiskovali srednjo šolo ali celo fakulteto.

S svojim vestnim in strokovnim delom je prispevala k izboljšanju pouka matematike v osnovni šoli. Že zelo zgodaj je začela pri pouku uporabljati računalnik. Z odnosom do znanja in izobraževanja je bila zgled mlajšim učiteljem. Meni, da mora učitelj nenehno slediti stroki predmeta, ki ga poučuje ter novim spoznanjem na področju psihologije in pedagogike, da lahko učencem približa predmet, ki ga poučuje. Svoje delo mora imeti preprosto rad. Povezovati se mora z učitelji s sosednjih šol, da izmenjuje izkušnje, se tako bogati in napreduje, za svoja dejanja pa mora znati sprejemati odgovornost.

 

 gustin

Andrej Guštin s svojim delom izboljšuje pouk astronomije v osnovnih in srednjih šolah, razširja zanimanje za astronomijo med učenci, jih zelo uspešno vodi na mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegajo vidne uspehe, ter popularizira astronomijo s poljudnimi in strokovnimi objavami v društvenih in drugih publikacijah. Po mnenju sodelavcev je imel Andrej Guštin največji vpliv na povečano astronomsko aktivnost v okviru DMFA Slovenije in v šolah v zadnjih desetih letih.

Ob Mednarodnem letu astronomije 2009 je dal pobudo, da bi DMFA Slovenije uvedlo tudi tekmovanje v znanju astronomije. Od takrat se je tekmovanje med učitelji in učenci zelo dobro uveljavilo, za kar ima zasluge predvsem Andrej Guštin, ki ob pomoči majhnega števila sodelavcev deluje kot glavni motor in duša tega tekmovanja. Je tajnik komisije za popularizacijo astronomije in glavni sestavljalec nalog, pri čemer so ključnega pomena njegovo strokovno znanje, pedagoške izkušnje ter občutek za jezik in razlage prilagojene starosti učencev. Ob uvedbi tekmovanja je imel vizijo postopoma dvigniti znanje tekmovalcev do takega nivoja, da se bodo najboljši srednješolci lahko uspešno udeleževali mednarodnih tekmovanj. Cilj je dosegel že četrto leto: na njegovo pobudo so se naši dijaki leta 2013 prvič udeležili 7. mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike v Grčiji in na njej osvojili dve srebrni medalji in dve pohvali. V naslednjih letih je sledilo še več uspehov, ki jih je jeseni 2017 kronala zlata medalja in absolutna zmaga Alekseja Jurce na 11. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike na Tajskem. Na pobudo Andreja Guština naši dijaki od leta 2015 sodelujejo tudi na Sanktpeterburški astronomski olimpijadi, naša olimpijska ekipa pa se je zadnji dve leti pomerila z madžarsko in hrvaško ekipo na Astronomskem tekmovanju treh dežel.

Poleg uvedbe tekmovanja je Andrej Guštin prispeval k izboljšanju poučevanja astronomije v šolah tudi z več delavnicami in predavanji za izobraževanje učiteljev, ki jih je imel v okviru strokovnih srečanj DMFA Slovenije (2010, 2012, 2014, 2015, 2016) in s strokovno-pedagoškimi prispevki v društvenih in drugih publikacijah.

Andrej Guštin je izvrsten in zelo ploden pisec poljudnih in strokovnih prispevkov o astronomiji za različne generacije. Že 25 let je redni sodelavec astronomske revije Spika, za katero je napisal več kot 50 avtorskih prispevkov. V Preseku je objavil 46 prispevkov, v reviji Gea 45, reviji Moj planet 39, v Proteusu 35, pisal pa je tudi za Delo, Obzornik za matematiko in fiziko, Ciciban, PIL, idr.

K popularizaciji astronomije tako med mladimi kot tudi v širši javnosti je prispeval tudi z aktivnim sodelovanjem pri Mednarodnem letu astronomije 2009, v zadnjih letih pa med drugim kot so-organizator tednov astronomije v Idriji in kot (so)avtor razstav, ki jih je pripravil v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem in drugimi: 2015 - Svetloba, ujeta v kamen, 2016 - Črne luknje, 2017 - Tretji kamen od Sonca, 2018 - Zvezdni kamni.

 

 

Marta Zabret, specialistka matematičnega izobraževanja, že 32 let poučuje matematiko na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik. S pedagoškim delom je začela že v študentskih letih. Značilni zanjo so vera v življenje, humor in dobronamernost, zaupanje v ljudi. Tako dijakom prisluhne in pomaga tudi zunaj učilnice. Nekatere dijake je na matematična tekmovanja uspešno pripravljala kar v domači kuhinji.

Vrsto let je v različnih časopisih, revijah in drugih glasilih objavljala članke, ki obravnavajo probleme v poučevanju in njene lastne izkušnje na tem področju. Za vse to publicistično delo so značilni odrezavost in humor, strpnost, konkretnost. Tako imamo devet prispevkov v Delu, štiri v Večeru, šest v Šolskih razgledih, 28 v Dnevniku ter posamezne članke za Obzornik za matematiko in fiziko, Presek in zbornik ob devetdesetletnici prof. Ivana Vidava.

V svojih intervjujih in nastopih je vseskozi opozarjala na pomen dobre matematične izobrazbe. Z veliko poguma je javno nasprotovala preveč permisivni interpretaciji pravic učečih in opozorila, da to vodi k pomanjkanju odgovornosti in škodi praktično vsem. Njen protest je pripomogel k dobrodošlim spremembam.

Spodbujena s pozitivnim odmevom je napisala knjigo Martematične prigode, ki je leta 2017 izšla pri DMFA-založništvo in je doživela že drugo naklado. Vsebina se vrti okrog njenih izkušenj s poučevanjem matematike na srednji šoli in na gimnaziji ter z zgodbami njenih dijakinj in dijakov. V poglavju Prigode stvarno obravnava tudi dileme v poučevanju, denimo uporabo tehnologije, v poglavju Državna šola, zlata jama pa opisuje boj z dobičkarstvom na račun javnega šolstva. Knjiga ima tudi čisto matematične vsebine, denimo v obliki problemov. Besedila so izpiljena in večinoma napisana strnjeno; včasih prav minimalistično, brez odvečnih besed. Jezik je lep, bogat in izražanje pogosto prav mojstrsko.

Njeno veselje do poučevanja, njena vera v mladino in prepričanje, da skoraj vsakega z nekaj interesa in volje do dela lahko izobrazimo, so nalezljivi. Ni presenetljivo, da je dobila po izidu knjige več prošenj za intervjuje, ki jih je znala tudi dobro izkoristiti za ugoden prikaz naše stroke. Lahko smo zadovoljni, da imamo Marto, ki tako simpatično, profesionalno in uspešno predstavlja matematiko in poučevanje matematike v širši javnosti.

 

Komisija za priznanja DMFA Slovenije:

 • dr. Dragan Mihajlović (predsednik),
 • dr. Boštjan Kuzman,
 • dr. Barbara Rovšek.

 

 

 

 

 

 
19. 11. 2018

Nominacije za evropske matematične nagrade

Evropsko matematično združenje EMS (European Mathematical Society) je objavilo razpis za nominacije za naslednje nagrade in posebna priznanja, ki bodo podeljena na naslednjem Evropskem matematičnem kongresu julija 2020 v Portorožu.

10 nagrad EMS za izjemne mlade matematike. Prejemniki so lahko evropski matematiki in matematičarke, ki 5. julija 2020 še niso dopolnili 35 let in še niso prejeli te nagrade. V primeru prekinjene karierne poti se lahko starost nagrajenca izjemoma poviša za največ 3 leta. Znanstvena dela, ki se navajajo v utemeljitvi nominacije, morajo biti sprejeta v objavo najkasneje 31. oktobra 2019. Podeljenih bo največ 10 nagrad v znesku 5000 EUR. Občuten del nagradnega sklada prispeva Fundacio Composition Mathematica. Rok za nominacije je 1. november 2019.

Nagrada Felixa Kleina za področje uporabne matematike bo podeljena posamezniku ali skupini do treh znanstvenikov starosti do 38 let, ki so uporabili sofisticirane matematične metode za izjemno rešitev konkretnega in zahtevnega industrijskega problema. Denarni del nagrade v znesku 5000 EUR prispeva Frauenhoferjev inštitut za industrijsko matematiko (Kaiserslautern, Nemčija). Rok za nominacije je 31. december 2019.

Nagrada Otta Neugebauerja za področje zgodovine matematike bo podeljena za vrhunsko izvirno in vplivno delo, ki prispeva k razumevanju razvoja matematike ali njenega podpodročja v poljubnem časovnem in geografskem območju. Nagrada je lahko razdeljena med dva ali več prejemnikov. Denarni del nagrade v znesku 5000 EUR prispeva založba Springer Verlag. Rok za nominacije je 31. december 2019.

Hirzebruchovo predavanje – častno predavanje mednarodno priznanega matematika ali matematičarke, ki je tudi bistveno prispeval k mednarodnemu in še posebej evropskemu sodelovanju na področju matematike. Predavatelja bo izbral skupen odbor EMS in DMV (Nemško matematično združenje). Rok za nominacije je 31. december 2019.

Več podatkov o nagradah in vložitvi nominacij se nahaja na spletni strani EMS

11. 11. 2018

Srebro, dva brona in pohvala na 12. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike

Na 12. MOAA, ki je potekala med 3. in 11. 11. 2018 v Pekingu, je Marko Čmrlec osvojil srebrno medaljo, Ema Mlinar in Klemen Keršič sta osvojila bronasti medalji, Andraž Jelinčič pa pohvalo. Čestitamo!

8. 11. 2018

Organizacija šolskega tekmovanja iz znanja astronomije v primeru stavke

Za 5. in 6. december 2018 je napovedana stavka v osnovnih in srednjih šolah. Šolsko tekmovanje iz znanja astronomije je razpisano za 6. december 2018. Ker tekmovanja v primeru stavke ni mogoče izvesti, je tekmovalna komisija za nadomestni datum tekmovanja določila 13. december 2018.

Če bo stavka pravočasno odpovedana, bo tekmovanje 6. 12. 2018, kot je to skladno z razpisom.

V primeru stavke bo šolsko tekmovanje iznanja astronomije 13. 12. 2018.

 

27. 9. 2018

Slovenija se s Poljske vrača z dvema medaljama

Med 27. 8. in 2. 9. 2018 je na Poljskem v šlezijskem mestecu Bielsko-Biała potekala 12. Srednjeevropska matematična olimpijada. Slovenijo so zastopali Ana Meta Dolinar (Gimnazija Bežigrad), Tea Jeličić (Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana), Jaka Vrhovnik (I. gimnazija v Celju), Tevž Lotrič (Gimnazija Kranj), Sašo Nikić in Jan Genc (oba z II. gimnazije Maribor), spremljala pa sta jih Domen Vreš in David Popović.

V hudi konkurenci med evropskimi matematičnimi velesilami sta Jan Genc in Ana Meta Dolinar osvojila bronasti medalji, Tevž Lotrič, Sašo Nikić in Jaka Vrhovnik pa pohvale. Ta se je za las izmuznila Tei Jeličić, kateri je zmanjkalo malo sreče in tudi časa za pripravo, saj je za udeležbo izvedela le teden pred samim tekmovanjem. Srednjeevropska matematična olimpijada je posebno tekmovanje, saj ima tudi ekipni del, v katerem dijaki vsake države naloge rešujejo skupaj. Slovenska ekipa se je uvrstila na 9. mesto, prva tri mesta pa so zasedle Ukrajina, Hrvaška in Madžarska.

Letošnja olimpijada pa je bila tudi prelomna, saj je Slovenijo prvič zastopala ekipa, ki ni vsebovala nobenega tekmovalca, ki bi nas zastopal še na Mednarodni matematični olimpijadi (za večino tekmovalcev je bila to celo prva olimpijada) in vseeno dosegla dober rezultat. Poleg dragocenih tekmovalnih izkušenj pa so tekmovalci pridobili tudi ogromno novih poznanstev.

20. 9. 2018

Slovenija je postala članica Mednarodne astronomske zveze IAU

Po zaslugi prof. dr. Andreje Gomboc in DMFA Slovenije je 21. avgusta 2018 Slovenija končno postala nacionalna članica Mednarodne astronomske zveze.

Mednarodna astronomska zveza (angleško International Astronomical Union ali IAU) je bila ustanovljena leta 1919 z namenom "mednarodnega sodelovanja pri promociji in varovanju astronomske znanosti". Je stanovsko združenje okrog 13.500 profesionalnih astronomov iz več kot sto držav. Med njenimi aktivnostmi so poimenovanje nebesnih teles, podpora raziskovalcem na začetku kariere, podeljevanje nagrad za izjemne dosežke, izdaja strokovne literature, organizacija znanstvenih simpozijev in vsaka 3 leta tako imenovana generalna skupščina, ki je največji profesionalni astronomski dogodek.

Od 20. do 31. avgusta letos je na Dunaju potekala že 30. generalna skupščina IAU, na kateri se je zbralo več kot 3000 astronomov z vsega sveta. Poleg znanstvenega dela srečanja je bilo tokrat veliko poudarka na popularizaciji astronomije, saj bo IAU prihodnje leto slavila 100. obletnico ustanovitve in želi ta jubilej pod sloganom "IAU: 100 let pod skupnim nebom" praznovati s čim širšim krogom ljubiteljev astronomije. V načrtu so javna astronomska opazovanja, razstave, predavanja in druge aktivnosti, podobno kot ob Mednarodnem letu astronomije 2009, ki je nadvse uspešno obeležilo 400 let opazovanja neba s teleskopi.

Letošnja generalna skupščina IAU je bila še posebnega pomena za Slovenijo, saj je bila 21. avgusta na njej soglasno sprejeta kot nacionalna članica IAU. Lahko bi rekli, da smo se s tem končno postavili na zemljevid astronomsko razvitih držav in dodali, da je bil res že skrajni čas za to. Imamo dve astrofizikalni skupini: starejšo na Univerzi v Ljubljani ter mlajšo in večjo na Univerzi v Novi Gorici. Slednja je na primer samo letos sodelovala pri kar treh objavah v prestižni reviji Science, pred enim letom pri opazovanju prelomnega dogodka gravitacijskih valov GW170817, pred dvema letoma pa je organizirala prvi simpozij IAU v Sloveniji.

Pobudo za včlanitev Slovenije v IAU je dala Andreja Gomboc, ki je kot predsednica strokovnega odbora za astronomijo pri Društvu matematikov, fizikov in astronomov Slovenije tudi pripravila uradni predlog za vstop Slovenije.

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije v tem primeru deluje kot organizacija, preko katere se je Slovenija včlanila v IAU in tudi plačuje članarino.

12. 9. 2018

Izobraževanje za učitelje matematike

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani bo v soboto, 6. 10. 2018, potekal enodnevni strokovni seminar za učitelje matematike Delo z matematično nadarjenimi učenci: Kombinatorični izzivi. Vljudno vabljeni k udeležbi. Več o programu je v pdf datoteki: PSD18-Kombi

12. 9. 2018

Vabilo za predloge priznanj DMFA Slovenije za leto 2018

Spoštovane članice in člani DMFA Slovenije.

Vabim vas k pripravi predlogov za podelitev priznanj DMFA Slovenije za leto 2018. Predlogi naj bodo pripravljeni v skladu s Pravilnikom o podeljevanju društvenih priznanj, ki je objavljen na spletni strani DMFA in v Obzorniku za matematiko in fiziko, letnik 49, št. 2, str. 62-63. Predloge pošljite do 20. septembra 2018 na naslov DMFA Slovenije, Komisija za društvena priznanja, Jadranska ul. 19, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov tajnik@dmfa.si

Priznanja bodo podeljena na Občnem zboru DMFA Slovenije, ki bo predvidoma potekal v drugi polovici oktobra ali v novembru 2018.

Prof. dr. Dragan Mihailović, predsednik DMFA Slovenije

8. 9. 2018

Srebrna medalja in dve pohvali na 3. IWAA

Astronomska olimpijska ekipa se je odlično odrezala na evropskem tekmovanju iz znanja astronomije in astrofizike IWAA, ki je potekalo med 1. in 8. septembrom 2018 na Madžarskem. Marko Čmrlec je osvojil 4. mesto in srebrno medaljo, Andraž Jelinčič in Klemen Keršič pa sta prejela pohvali.

Vodji ekipe: Andrej Guštin, Krištof Skok.

Člani ekipe: Marko Čmrlec, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija; Gregor Humar, Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik; Andraž Jelinčič, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija; Klemen Keršič; Sr. šola Slovenska Bistrica; Ema Mlinar, Gimnazija Vič, Ljubljana.

21. 8. 2018

Izobraževanja učiteljev s področja astronomije

V letošnjem katalogu KATIS so razpisana kar tri izobraževanja osnovnošolskih in srednješolskih učiteljic in učiteljev s področja astronomije, ki jih vodijo ali pri katerih sodelujejo člani našega društva. Poiščite nas v katalogu in se pravočasno prijavite. Klikni tukaj.

 

Univerza v Novi Gorici je razpisala delavnice z naslovom ASTRONOMIJA IN DIGITALNA FOTOGRAFIJA V ŠOLI, ki jih bo vodila prof. dr. Andreja Gomboc. Delavnice so namenjene učiteljicam in učiteljem zadnje triade OŠ in srednješolskim učiteljicam in učiteljem.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko je razpisala delavnice z naslovom POUČEVANJE ASTRONOMSKIH VSEBIN S PRAKTIČNIMI MERITVAMI, ki jih bo vodil prof. dr. Tomaž Zwitter. Delavnice so namenjene srednješolskim učiteljicam in učiteljem fizike.

Elektrotehniško-računalniška srednja šola in gimnazija Ljubljana je razpisala delavnice z naslovom PRAKTIČNA ASTRONOMIJA V OSNOVNI ŠOLI, ki jih bo vodil Andrej Guštin. Delavnice so namenjene osnovnošolskim učiteljicam in učiteljem.

29. 7. 2018

MaRS 2018

logo_2018_temnaMatematično raziskovalno srečanje za srednješolce MaRS 2018 bo letos potekalo od 5. do 11. avgusta v CŠOD Planinka na Pohorju. Srednješolci iz vse Slovenije, ki jih matematika zanima, se bodo skupaj z mentorsko ekipo zbrali v objemu narave in preživeli nepozaben družabno-matematičen teden.
 
Več informacij o taboru je na spletni strani mars.dmfa.si.
27. 7. 2018

Portugalska, Lizbona, julij 2018: 3 bronaste in pohvala

Slovenski dijaki se z 49. Mednarodne fizikalne olimpijade v Lizboni vračajo ovenčani s tremi bronastimi medaljami in pohvalo. Medalje so osvojili Luka Govedič z Druge gimnazije Maribor, Natan Dominko Kobilica in Marko Čmrlec z Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, pohvalo pa Urban Duh z Druge gimnazije Maribor. Luka, Natan in Urban so z olimpijadami opravili, v jeseni se bodo posvetili študiju fizike. Luka bo študiral na MIT v Bostonu, Natan in Urban pa na FMF v Ljubljani. Marko in Klemen Bogataj z Gimnazije Škofja Loka, v prihodnjem letu oba dijaka 4. letnika gimnazije, pa bosta ponovno lovila kriterije za uvrstitev v olimpijski ekipi (ker smo kriterije nekoliko spremenili, se bo za sodelovanje na prihodnji olimpijadi moral boriti tudi Marko, kljub letos osvojeni bronasti medalji).

Na fotografiji so dijaki po svečani podelitvi medalj, ki je potekala v soboto, 29. julija 2018 v muzeju Gulbenkian, v parku muzeja. 

 

15. 7. 2018

Zgodovinski uspeh slovenske ekipe na 59. Mednarodni matematični olimpijadi!

V Cluju v Romuniji, državi, ki je tudi začela to tradicijo, je od 3. do 14. julija 2018 potekala 59. Mednarodna matematična olimpijada. Slovensko ekipo so tokrat sestavljali Luka Horjak, David Opalič in Lovro Drofenik iz I. gimnazije v Celju, Marko Čmrlec in Andraž Jelinčič iz Gimnazije Bežigrad ter Andraž Maier iz Gimnazije Jesenice. Dijake sta na tekmovanje spremljala Gregor Dolinar in Jakob Jurij Snoj.

Luka Horjak je s 30 točkami, kar je za kar 5 točk izboljšan slovenski rekord, osvojil četrto slovensko srebrno medaljo, prvo po dvanajstih letih, le za eno točko pa je zgrešil zlato medaljo. Marko Čmrlec je osvojil bronasto medaljo, tudi ostali štirje člani ekipe pa so se dobro odrezali in za svoj rezultat prejeli pohvalo. Skupno je Slovenija prvič dosegla tromestno število točk - s 104 točkami se je uvrstila na 42. mesto od 107 držav, kar je najboljša relativna uvrstitev do sedaj. Na prva mesta so se uvrstili Združene države Amerike, Rusija, Kitajska, Ukrajina in Tajska. Iskrene čestitke našim tekmovalcem!

5. 7. 2018

27. julij - popolni Lunin mrk

27. julija bo tudi iz Slovenije viden polni Lunin mrk. Luna v naših krajih vzide okoli 21. ure, zato prve faze mrka ne bodo vidne. Na sliki so zapisani časi (poletni čas) vstopa Lune v Zemljino senco, začetek popolne faze mrka, sredina mrka, konec popolne faze mrka in čas, ko Luna zapusti Zemljino senco.

20. 6. 2018

Nekaj o krasni poletni šoli v Plemljevi vili na Bledu

Kot zdaj že nekaj let je tudi letos potekala 4-dnevna poletna šola v Plemljevi vili na Bledu za najuspešnejše devetošolce na področjih matematike, fizike in astronomije. Povabljeni so bili vsi tisti devetošolci, ki so na tekmovanjih iz matematike, fizike, astronomije ali razvedrilne matematike dosegli nagrado ali pohvalo.
 
Edinstveno doživetje smo pričeli v nedeljo, 10. 6. 2018, ko smo se popoldne zbrali v Plemljevi vili. No, na kupu smo bili vendar najboljši matematiki, fiziki in astronomi, rojeni leta 2003, zato gotovo ni čudno, da smo poletno šolo začeli z malo nerodno tišino ali mogoče tihimi, kratkimi in skopimi odgovori. Zato so bile spoznavne dejavnosti, s katerimi smo šolo začeli, nujne. 
 
Zvečer je sledilo krajše predavanje dr. Boštjana Kuzmana. Računali smo, koliko zbirateljskih nalepk povprečno moramo kupiti, da napolnimo album s 100 različnimi nalepkami. Navdihujoče, super za začetek. Z nekaterimi smo se že isti večer malo bolj zbližali in kar velik del ne samo večera preživeli ob raznih razpravah o šoli, matematiki, fiziki, astronomiji ... Te so mi od vsega najbolj ostale v spominu.
 
Naslednji dan, v ponedeljek zjutraj smo se po zajtrku po skupinah zabavali ob iskanju strategij pri raznih kombinatoričnih igrah, ki sta jih za nas pripravili Nežka Rugelj in Katarina Vidmar, ki sta nas od nedelje pa do srede spremljali na skoraj vsakem koraku. Popoldne je bilo obarvano v barvah fizike; najprej smo z dr. Barbaro Rovšek računali navore in se pogovarjali ter omenili celo pisano paleto primerov vzvodov v človeškem telesu. A prav gotovo ni bila tako pisana, kot je bila pisana mavrica, o kateri predavanje nam je pripravil dr. Jure Bajc. V ponedeljkovem popoldnevu smo tudi zaplavali v Blejskem jezeru, ki je bilo ravno prav osvežilne temperature. Zvečer pa smo z zanimanjem poslušali predavanje dr. Uroš Kuzmana z naslovom Skoraj očitno. Večer je bil spet poln pogovorov in "zapravljen" za druženje. 
 
V torek smo se v dopoldnevu odpravili na drugo stran Blejskega jezera. Pred kopanjem smo odigrali tud nekaj iger odbojke na mivki in naivno bi bilo misliti, da ni bilo napeto! Na plaži smo po kopanju v nameri, da nam ne bi bilo dolgčas, reševali zanimive matematične probleme, ki nam jih je pripravil Boštjan Kuzman. V tistem popoldnevu smo bili deležni astronomskega predavanja dr. Davida Kraljića, z Boštjanom Kuzmanom pa smo se pogovarjali o grafih in drevesih ter lep čas porabili za raziskovanje le-teh, a nikakor ne zaman, saj je bil raziskovalni proces res zanimiv. Zvečer smo imeli še kviz, to pa je bila zabava. Malo napetosti, živčnosti, seveda sodelovanja ... na koncu pa je zmagovalna – naša – ekipa prejela nagrado; čokoladne bananice, ki smo jih prijazno delili z drugimi skupinami. Sledil je vnovič zanimiv družabni večer. 
 
V sredinem dopoldnevu smo nadaljevali raziskovanje o drevesih. Po treh dneh je bilo vzdušje veliko manj tiho kot na začetku.  Po kosilu pa smo počasi zapustili rojstni kraj matematika, fizika in astronoma Josipa Plemlja. 
 
Seveda pa ne gre pozabiti omeniti nadvse odlične prehrane. Zajtrk smo si v vili pripravljali sami, na kosilo in večerjo pa smo hodili v bližnjo restavracijo. Hrana je bila, še enkrat, vrhunska.
 
Teh nekaj dni gotovo ne bi mogel preživeti bolje. Na kup so spravili takšne ljudi, kot sem jaz; takšne, ki jih ta grozna matematika, ki uničuje življenja, zanima, in so pripravljeni svoj prosti čas posvetiti pogovorom o lepotah in lepotam matematike, fizike in astronomije. Take, ki jim matematika, fizika ali astronomija življenje – nasprotno – popestrujejo. Z nekaterimi sem tudi navezal stike. Krasna izkušnja – z gotovostjo lahko trdim, da mi bo ta poletna šola kot prijeten spomin večkrat polepšala dan. 
 
Vid Kavčič
OŠ Loka Črnomelj
1. 6. 2018

Bronaste medalje na 2. EFO

Med 28. majem in 1. junijem 2018 se je v Moskvi v Rusiji odvijala 2. Evropska fizikalna olimpijada (EFO). Med ekipami iz 23 sodelujočih držav s 115 udeleženci je bila tudi ekipa petih slovenskih dijakov. Vanjo so se z dobrimi dosežki na tekmovanjih v znanju fizike za Stefanova priznanja, ki jih je v iztekajočem se šolskem letu organizirala DMFA Slovenije, uvrstili trije dijaki Gimnazije Bežigrad; Marko Čmrlec, Andraž Jelinčič in Luka Školč, dijak Gimnazije Škofja Loka Klemen Bogataj ter dijak Šolskega centra Novo mesto Gregor Kikelj.

Bežigrajčani Andraž Jelinčič, Marko Čmrlec in Luka Školč se iz Moskve vračajo z bronastimi medaljami, Škofjeločan Klemen Bogataj pa s pohvalo.

Luka Školč zaključuje program mednarodne mature in bo svoje šolanje v prihodnjem letu nadaljeval v Ljubljani na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer bo študiral fiziko. Gregor Kikelj bo na isti fakulteti študiral matematiko. Ostali trije mušketirji so dijaki 3. letnika in bomo lahko o njihovih dosežkih na olimpijadah brali tudi prihodnje leto. Ali pa še letos: Andraž in Marko se bosta že kmalu udeležila 59. Mednarodne matematične olimpijade, ki bo potekala v začetku julija 2018 v mestu Cluj - Napoca v Romuniji, pozimi pa še 12. Mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike v Pekingu na Kitajskem. Vmes, konec julija,  bodo Marko, Klemen, dijaka Druge gimnazije Maribor Urban Duh in Luka Govedič ter dijak Gimnazije Bežigrad Natan Dominko Kobilica spet trli olimpijske teoretične in eksperimentalne fizikalne orehe na 49. Mednarodni fizikalni olimpijadi v Lizboni na Portugalskem.

Evropsko olimpijado 2018 je uspešno organiziral in gostil Moskovski inštitut za fiziko in tehniko, Московский Физико-Технический институт, ali na kratko, Физтех. Zaključne prireditve, ki je potekala na svežem zraku (milo rečeno) na prostem, v novem parku Zarjadje, se je udeležila tudi sodelavka veleposlaništva Republike Slovenije v Rusiji gospa Andreja Šimenc.

Tretja EFO bo prihodnje leto med 31. majem in 4. junijem v glavnem mestu Latvije, Rigi.

Na fotografiji so, z leve, Klemen, Marko, Luka, Andraž in Gregor, v parku Zarjadje, 1. junija 2018. Levo in desno od Luke stojita vodički Daša in Vlada.

31. 5. 2018

DMFA Slovenije ne podpira stališč prof. Gamsa

DMFA je podprl Matjaža Gamsa pri kandidaturi za raziskovalno dejavnost v Državnem svetu na osnovi predloženega manifesta, kjer je napovedal aktivno delovanje v prid raziskovalne in izobraževalne dejavnosti s pričakovanjem, da bo deloval v DS kot neideološki glas v prid naravoslovnih in tehniških znanstvenikov. Z organizacijo posveta o izumiranju slovenskega naroda s strani dr. Gamsa v Državnem svetu nismo bili seznanjeni in se od njega ograjujemo, saj z aktivnostmi društva nima nobene povezave.

26. 5. 2018

Marko Čmrlec ...

... je dijak Gimnazije Bežigrad, kjer zaključuje 3. letnik. Uvrstil se je v ekipe za vse 3 največje letošnje MFA olimpijade: na 59. MMO v Cluj - Napoco v Romunijo potuje v začetku julija 2018, na 49. MFO v Lizbono na Portugalskem konec julija in na 12. MOAA v Peking na Kitajskem pozimi. Poleg tega se bo udeležil še 2. EFO v Moskvi (ki se začne že 28. maja 2018). (Foto: Jan Šuntajs)

 

14. 5. 2018

14. Verižni eksperiment

V petek, 11. maja 2018, je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekala zaključna prireditev 14. Verižnega eksperimenta

Nagrado občinstva in posebno nagrado Tehniškega muzeja Slovenije je prejela naprava PIRATI Z JESENIC, ki so jo skupaj z mentorji z Društva upokojencev Jesenice izdelali učenci osnovne šole Prežihovega Voranca z Jesenic. Strokovna komisija je podelila še dve nagradi; eno je prejela naprava z zgodbo PREBAVNA POT učencev z OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori, drugo pa naprava MEN SE ROLA skupine študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki prikazuje različne nenavadne načine neenakomernega gibanja. Poleg strokovnih nagrad je komisija podelila še dve posebni pohvali: eno so prejele učenke OŠ 16. decembra iz Mojstrane za napravo SLADKARIJE, drugo pa učenci z OŠ Rovte, ki pri Verižnem eksperimentu sodelujejo tradicionalno in množično, tokrat s tremi nadpovprečno delujočimi napravami.

Verižni eksperiment je projekt, ki poteka redno od leta 2005 - mednarodnega leta fizike - naprej in ki ima enkrat več, drugič malo manj udeležencev starih med 3 in 99 let. Verižni eksperiment organizirajo Tehniški muzej Slovenije, Društvo upokojencev Jesenice, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Pedagoška fakulteta v Ljubljani in je že tradicionalni način promocije fizike in tehničnega izobraževanja v Sloveniji.

Prihodnje leto bo jubilejno, 15. Vabljeni k sodelovanju s svojo napravo - pozanimajte se pri šefu projekta Juretu Bajcu ali na spletni strani Verižnega eksperimenta.

Udeleženci 14. Verižnega eksperimenta (2018) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. (Foto: Maja Pečar); data-name=
Udeleženci 14. Verižnega eksperimenta (2018) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. (Foto: Maja Pečar)
13. 5. 2018

Člani olimpijskih ekip na prireditvi Bistroumi 2018

Na prireditvi Bistroumi 2018 smo podelili nagrade najuspešnejšim na državnih tekmovanjih in razglasili člane letošnjih olimpijskih ekip. Izbrane fotografije bodo kmalu v našem arhivu, medtem pa jih lahko najdete v spletnih mapah Jane Jocif in prof. dr. Petra Legiše.

10. 5. 2018

Mednarodni dan svetlobe

V letošnjem letu prvič praznujemo Mednarodni dan svetlobe, ki ga je UNESCO določil na predlog European Physical Society. Ob tem Slovensko društvo za razsvetljavo (SDR) na Fakulteti za Elektrotehniko organizira kratek poljudni nabor predavanj

Vabljeni!

10. 5. 2018

Pripomočki za eksperimentalni nalogi na DT

Kot lani, tudi letos po zaključku državnega tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja odprodajamo komplete pripomočkov za obe eksperimentalni nalogi, ki so ju na tekmovanju reševali udeleženci tekmovanja. Cena škatle s pripomočki je 43 evrov. Število škatel je omejeno.

V škatli sta 2 silomera (za 1 N in za 5 N), merilni valj (50 ml), dve telesi (eno s premičnimi obročki, za merjenje sil - navorov, drugo sestavljeno iz aluminijaste cevi in PVC cevi za merjenje vzgona), merilo (50 cm, ni na fotografiji), podpora. Priložen je komplet nalog z državnega tekmovanja v znanju fizike za Stefanova priznanja 2018.

Če želite škatlo naročiti, to lahko opravite tule.

 

8. 5. 2018

Ekipa za MOAA 2018

Po dolgotrajnem in napornem izbirnem postopku so se v letošnjo ekipo za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike uvrstili:

Marko Čmrlec, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija;

Gregor Humar, Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik;

Andraž Jelinčič, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija;

Klemen Keršič; Sr. šola Slovenska Bistrica;

Ema Mlinar, Gimnazija Vič, Ljubljana.

Čestitamo! 

8. 5. 2018

Zaključna prireditev 14. Verižnega eksperimenta

V petek, 11. maja 2018, bo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana) potekala zaključna prireditev 14. Verižnega eksperimenta

Verižni eksperiment je projekt, ki poteka redno od leta 2005 - mednarodnega leta fizike - naprej in ki ima enkrat več, drugič malo manj udeležencev starih med 3 in 99 let. Verižni eksperiment organizirajo Tehniški muzej Slovenije, Društvo upokojencev Jesenice, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Pedagoška fakulteta v Ljubljani in je že tradicionalni način promocije fizike in tehničnega izobraževanja v Sloveniji.

  

 Otvoritev 14. zaključne prireditve bo ob 14. uri, prvi zagon verige naprav bo ob 14.14, drugi ob 15.00 in tretji ob 15.45.

 VABLJENI k ogledu!

(In prihodnje leto, ki bo jubilejno 15., k sodelovanju s svojo napravo - pozanimajte se pri šefu projekta Juretu Bajcu ali na spletni strani Verižnega eksperimenta.)

Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.; data-name=
Zaključna prireditev 12. Verižnega eksperimenta (2015) na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
5. 4. 2018

Obisk Nobelovega nagrajenca

Predsednik DMFA Slovenije, prof. dr. Dragan Mihailović je v okviru 26. Dnevov Jožefa Stefana (19. - 24. 3. 2018) gostil Nobelovega nagrajenca za fiziko v letu 2016 prof. Duncana Haldana (Princeton University, ZDA).

26. 3. 2018

Izjava in obrazložitev v zvezi z ukinitvijo sofinanciranja določenih tekmovanj s strani ZRSŠ

Podajamo izjavo (izjava) o porabi namenskih sredstev za tekmovanja (poročilo). V šolskem letu 2016/2017 je na tekmovanjih v organizaciji DMFA Slovenije sodelovalo več kot 133000 tekmovalcev (podrobna statistika).

17. 3. 2018

3 srebrne in 5 bronastih na 25. SAO

Znani so rezultati 25. sanktpeterburške astronomske olimpijade. Naše osnovnošolke in osnovnošolci so v različnih kategorijah (razredih) dosegli 3 srebrne in 5 bronastih medalj. Čestitamo! Uradni rezultati na strani organizatorja - tukaj.

6. 3. 2018

Odpoved astronomskega srečanja in Messierjevega maratona!

Zaradi slabe vremenske napovedi je Messierjev maraton, ki bi moral biti 17. marca 2018, odpovedan. Več ...

2. 3. 2018

Uspeh slovenske ekipe na Romunskem matematičnem masterju

V Bukarešti je med 21. in 26. februarjem 2018 potekalo jubilejno deseto tekmovanje Romanian Master of Mathematics, ki se ga je Slovenija letos udeležila drugič. Slovenske barve so zastopali Žan Bajuk (Gimnazija Vič), Marko Čmrlec (Gimnazija Bežigrad), Luka Horjak (I. Gimnazija v Celju) in Andraž Maier (Gimnazija Jesenice). Dijake je na tekmovanje spremljal Jakob Jurij Snoj.

V hudi konkurenci 107 tekmovalcev iz 20 ekip držav, tradicionalno zelo močnih na matematičnih tekmovanjih, je Luka Horjak osvojil bronasto medaljo, Marko Čmrlec in Andraž Maier pa pohvali.

20180225_182734

28. 2. 2018

Sofinanciranje tekmovanj iz znanja - Zoisove štipendije

Zavod Republike Slovenije za šolstvo ni sofinanciral naslednjih tekmovanj iz znanja, ki smo jih pri DMFA Slovenije organizirali v šol. letu 2016/2017:

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje študentov v znanju matematike za Vegova priznanja
Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike
Tekmovanje v razvedrilni matematiki

Čeprav ta tekmovanja niso bila sofinancirana, v skladu s pravilnikom o podeljevanju Zoisovih štipendij tako ne-sofinanciranje na podeljavanje štipendij v LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU NE VPLIVA. Vsa srebrna in zlata priznanja, dosežena na državni ravni VSEH osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj v tem šolskem letu, bodo enako kot lani upoštevana pri podeljevanju Zoisovih štipedij.

Za naprej pa upamo, da bo problem rešen v skladu z ministričinim predlogom, dogovorjenim na sestanku med ministrico za šolstvo in predstavniki DMFA Slovenije in ZOTKS dne 12. 10. 2017, da bo MIZŠ spremenilo Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj in postavilo ustrezne kriterije za sofinanciranje tekmovanj.

19. 2. 2018

Financiranje udeležbe na vrhunskih državnih in mednarodnih tekmovanjih

Dne 12. 10. 2017 je bil na MIZŠ sestanek (zapisnik sestanka) s poglavitno temo financiranje nadarjenih mladih na vrhunskih državnih in mednarodnih tekmovanjih. Na seji so bili poleg ministrice dr. Maje Makovec Brenčič in državne sekretarke dr. Andreje Barle Lakota prisotni še Rado Stojanovič in Jožef Školč s strani ZOTKS in prof. dr. Dragan Mihailović in mag. Ciril Dominko s strani DMFA. 

Na seji so se prisotni strinjali, da se naredi zapisnik, ki je tu objavljen. Prav tako smo se strinjali s predlogom Ministrice, da MIZŠ spremeni Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj in postavi kriterije za sofinanciranje, ki so sedaj v prisotnosti ZRSŠ.

Kot ilustracijo pomena sestanka velja pripomniti, da je nekaj tednov po tem na Mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike naš tekmovalec Aleksej Jurca prejel zlato medaljo in naziv absolutni zmagovalec olimpijade. Večino stroškov za priprave, nastop, potne in spremljevalne stroške pa je tako kot pri vseh mednarodnih olimpijadah, na katerih sodelujejo tekmovalci v okviru tekmovanj, ki jih organizira DMFA, krila DMFA iz lastnih virov.

23. 1. 2018

100 let rojstva prof. Ivana Vidava


Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (UL FMF) v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) pripravlja 

                                                slavnostno in strokovno srečanje v počastitev
                                        stote obletnice rojstva akademika prof. dr. Ivana VIDAVA.

Slavnostni dogodek bo v petek, 26. januarja 2018, v predavalnici 2.05 na UL FMF, na Jadranski ulici 21 v Ljubljani.

Dogodek se bo začel ob 9.00 uri z nagovoroma prof. dr. Antona Ramšaka, dekana UL FMF, in akademika prof. dr. Tadeja Bajda, predsednika SAZU. 

V nadaljevanju bosta plenarni predavanji prof. dr. Milana Hladnika in akademika prof. dr. Josipa Globevnika. Ob 11.30 bo sledila predstavitev spominske znamke Pošte Slovenije v čast akademiku prof. dr. Ivanu Vidavu. V popoldanskem času bodo znanstveno srečanje, srečanje za učitelje matematike, ki se bo nadaljevalo tudi v soboto, ter zimska šola za dijake, ki bo potekala še v soboto in nedeljo. 

Natančnejši program dogodka je objavljen na spletnem naslovu http://uc.fmf.uni-lj.si/vidav/.

Vljudno vabljeni!


akad. prof. dr. Tadej Bajd                                                 prof. dr. Anton Ramšak
     predsednik SAZU                                                               dekan UL FMF

10. 1. 2018

25. Sanktpeterburška astronomska olimpijada (SAO)

Naloge so na strani komisije za tekmovanje v znanju astronomije. Tukaj ...

26. 12. 2017

Donacija dela dohodnine

V skladu z Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije je Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije upravičenec do donacije. Davčni zavezanci, ki bi DMFA Slovenije želeli nameniti do 0.5 % dohodnine za preteklo leto, naj ob prijavi dohodnine za preteklo leto navedejo davčno številko 25994751. Če ob prijavi dohodnine za preteklo leto tega niste navedli, bi pa v prihodnje del svoje dohodnine želeli nameniti DMFA Slovenije, lahko vašo odločitev sporočite ustrezni davčni izpostavi kadarkoli do konca tekočega leta (obrazec).

20. 11. 2017

Aleksej Jurca je absolutni zmagovalec 11. MOAA!!!

Na 11. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike, ki je potekala na Tajskem, je še ne 18-letni Aleksej Jurca zmagal. Dosegel je največ točk med vsemi tekmovalci in tako postal prvi slovenski absolutni zmagovalec na katerikoli naravoslovni olimpijadi iz znanja. Luka Govedič in Marko Čmrlec sta prejela pohvali. 

 

14. 11. 2017

Dr. Peter Legiša novi častni član, dr. Marko Jagodič, Anja Draksler in Zinka Muhič prejemniki priznanj DMFA za leto 2017

20. oktobra 2017 je v Vipavi potekal že 70. občni zbor DMFA Slovenije. Dogodek je gostila Univerza v Novi Gorici, ki domuje v čudovitem Lanthierijevem dvorcu v središču Vipave. Uvodnemu ogledu raziskovalnih laboratorijev sta sledili vabljeni predavanji, ki sta jih pripravila lanskoletna državna nagrajenca dr. Darjo Felda, prejemnik nagrade RS na področju šolstva, in dr. Jernej Fesel Kamenik, prejemnik Zoisovega priznanja za pomembne znanstvene dosežke na področju fizike. Predavanjema je sledila okrogla miza, posvečena državnim tekmovanjem iz znanja, na kateri so imeli prisotni možnost postaviti nekaj vprašanj članom državnih tekmovalnih komisij pri DMFA Slovenije.

Po potrditvi delovnega predsedstva in dnevnega reda smo se prisotni na občnem zboru z minuto molka najprej poklonili v minulem letu preminulim članom društva dr. Petru Venclju, dr. Jožetu Pahorju in dr. Marku Vakslju.

Za novega častnega člana DMFA je bil na predlog Upravnega odbora imenovan dr. Peter Legiša, upokojeni profesor matematike na UL FMF, izjemno prepoznavni visokošolski pedagog, ki je s svojimi učbeniki vplival tudi na številne generacije srednješolcev, z znanstvenim, uredniškim in organizacijskim delom pa je pustil izjemen pečat v slovenski matematiki in našem društvu. 

Na srečanju so bila podeljena tudi tri priznanja DMFA Slovenije. Dr. Marko Jagodič, profesor fizike na II. gimnaziji v Mariboru, je prejel priznanje DMFA Slovenije za uspešno uvajanje nadarjenih srednješolcev v raziskovalno delo na področju fizike. Zinka Muhič, učiteljica matematike in fizike na OŠ Center, Novo Mesto, in Jana Draksler, učiteljica matematike in fizike na OŠ Frana Kranjca Celje, pa sta prejeli priznanje predvsem za svoje kvalitetno pedagoško in mentorsko delo pri pouku matematike. 

Podrobnejša poročila o delu društva v minulem letu so zbrana v biltenu občnega zbora. Med pobudami članov, izpostavljenimi na občnem zboru, omenimo še pobudo Mitja Rosine k večji uporabi Plemljeve vile za strokovne dejavnosti, in zanimive utrinke iz zgodovine DMFA, ki jih je predstavil častni član Dušan Modic.

Fotografije iz Občnega zbora (avtor P. Legiša) 

 

1. 11. 2017

Priznanja DMFA Slovenije za leto 2017

Prejemniki priznanj DMFA Slovenije za leto 2017 so 
 • Jana Draksler, za kvalitetno pedagoško in mentorsko delo pri pouku matematike,
 • dr. Marko Jagodič, za uspešno uvajanje nadarjenih srednješolcev v raziskovalno delo na področju fizike,
 • Zinka Muhič, za kvalitetno pedagoško in mentorsko delo pri pouku matematike.

 

Priznanja so bila podeljena na Občnem zboru v Vipavi 20. oktobra 2017. Zahvaljujemo se vsem predlagateljem, ki ste nam poslali dobro utemeljene predloge. V nadaljevanju objavljamo skrajšane utemeljitve, ki jih je na podlagi prejetih predlogov pripravila Komisija.

 

 

Jana Draksler ...

 

 

dr. Marko Jagodič ...

 

 

Zinka Muhič ... 

 

Komisija za priznanja DMFA Slovenije:

 • dr. Dragan Mihajlović (predsednik),
 • dr. Boštjan Kuzman,
 • dr. Barbara Rovšek.

 

 

 

 

 

 
11. 10. 2017

Znanstveni blog na spletnem Delu

Na spletnih straneh časnika Delo lahko že dolgo spremljate zapise znanstvenikov in znanstvenic v Znanstvenem blogu. Odslej bodo občasno svoja razmišljanja za blog prispevali tudi nastajajoči znanstveniki in znanstvenice. Prvega lahko berete od danes tule; kako je zbral pogum za znanost opisuje dvakratni udeleženec Mednarodne fizikalne olimpijade, trenutno pa študent 2. letnika fizike na ljubljanski univerzi Tomaž Cvetko.

22. 8. 2017

Celoletne sobotne priprave na tekmovanja iz fizike

V šolskem letu 2017/2018 bomo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organizirali celoletne priprave dijakov na tekmovanja iz fizike. Predvidoma bomo pripravili 8 srečanj, ki se bodo dogajala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, ob sobotah.

Prvo srečanje bo 23. septembra 2017. Začelo se bo ob 9.00.

Datume naslednjih srečanj bomo določili in objavili kasneje.

Vsakokrat se bomo dobili ob 9.00, posamezno srečanje bo trajalo 6 šolskih ur (do 13.30). Del srečanja (2-3 šolske ure) bo namenjen teoretičnim nalogam, del srečanja (3-4 šolske ure) pa eksperimentom. Naloge, ki jih bomo reševali, bodo s preteklih fizikalnih tekmovanj, eksperimentalne naloge z olimpijad, teoretične naloge tudi iz državnih tekmovanj in izbirnih tekmovanj za olimpijsko ekipo. 

Če bi se radi priprav udeležili, nam pišite na naslov fiss@pef.uni-lj.si. Nadaljnje informacije boste dobili po elektronski pošti. Število udeležencev na vsakem srečanju je omejeno s številom eksperimentalnih kompletov, velja pravilo: kdor prej pride, ima prednost.

Udeležba na pripravah nikakor ni pogoj za sodelovanje na tekmovanjih in nikakor (niti formalno, niti neformalno) ne vpliva na kriterije izbora olimpijske ekipe.

Prijavnine ni. Prevoz in hrano si organizirate sami. Potnih stroškov ne krijemo. Vabljeni ste vsi, ki vas fizika zanima!

Jurij Bajc in Barbara Rovšek, organizatorja priprav.

22. 7. 2017

Zlata, srebrna, bronasta medalja in pohvala na IPhO 2017

Dijaki, ki so zastopali Slovenijo na 48. mednarodni fizikalni olimpijadi, ki se je odvijala med 16. in 24. julijem 2017 v Yogyakarti na indonezijskem otoku Java, se domov vračajo z eno zlato, eno srebrno in eno bronasto medaljo ter eno pohvalo. Aleksejeva tretja MFO je zanj zlata, Lukova druga MFO je zanj srebrna, prva Markova MFO je zanj bronasta, Urbanov dosežek pa je pohvala. Čestitamo!

24. 5. 2017

Uspeh slovenskih dijakov na 1. EFO v Tartuju v Estoniji: 3 srebrne in 1 bronasta medalja

Med 20. in 24. majem 2017 je v Tartuju in Talinu v Estoniji potekala 1. EFO, evropska fizikalna olimpijada. Tekmovalo je 91 dijakov iz 20 držav, med katerimi so bile poleg 16 evropskih še Brazilija, Singapur, Tadžikistan in Turčija. Slovensko ekipo smo izbrali na izbirnem tekmovanju 21. aprila 2017. V ekipo so se uvrstili dijaki Aleksej Jurca in Marko Čmrlec iz Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, Luka Govedič in Urban Duh iz II. gimnazije v Mariboru ter Klemen Bogataj iz Gimnazije Škofja Loka.

Evropska fizikalna olimpijada je sestavljena iz eksperimentalnega in teoretičnega dela. Prvi dan so dijaki tekmovali v reševanju eksperimenalne naloge, naslednji dan v reševanju treh teoretičnih nalog. Vsak del tekmovanja je trajal 5 celih ur. V tem je evropska olimpijada podobna mednarodni fizikalni olimpijadi (MFO). Precej drugačne pa so bile naloge – spremljevalca ekipe sva imela s prevajanjem bistveno manj dela kot običajno na mednarodni olimpijadi. Če so na MFO naloge podrobno strukturirane in imajo precej dolga spremljevalna besedila, so bila na 1. EFO besedila nalog kratka, naloge pa zastavljene problemsko, brez usmerjanj in namigov – in zato precej težje ter velik izziv ne le za tekmovalce, ampak tudi za vodje ekip. Take vrste nalog lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. Kogar zanimajo naloge, jih lahko najde v jezikih vseh sodelujočih držav na spletnih straneh organizatorja.

Urban in Marko med reševanjem eksperimentalne naloge.  

 

In bera nagrad? Odlična. Aleksej, Luka in Marko so si prislužili srebrne medalje, Urban bronasto, Klemnu se je medalja izmuznila (si pa je po objavi neuradnih rezultatov z uspešno utemeljitvijo svojega originalnega načina reševanja dela eksperimentalne naloge priboril kar veliko dodatnih točk).

Na sliki so Marko, Urban, Luka, Aleksej in Klemen, po slavnostni podelitvi medalj, kjer je udeležencem olimpijade uvodne spodbudne besede namenila tudi estonska predsednica Kersti Kaljulaid.

 

Letošnja ekipa potuje v isti zasedbi v juliju 2017 tudi na 48. MFO v Indonezijo. Za prihodnost si želimo, da se mednarodnih fizikalnih tekmovanj udeleži več različnih dijakov in po možnosti tudi dijakinj. Pravila za izbor ekip, ki se bodo udeležile EFO v prihodnjih letih, bomo objavili na spletnih straneh DMFA Slovenije. Predvidoma bo 2. EFO v Rusiji, 3. v Romuniji in 4., leta 2020, v Sloveniji.

 

28. 4. 2017

Udeleženci IPhO 2017 in EuPhO 2017

Na izbirnem tekmovanju so se v ekipo, ki se bo konec maja udeležila 1. evropske fizikalne olimpijade v Estoniji, julija pa 48. mednarodne fizikalne olimpijade v Indoneziji, uvrstili dijaki Aleksej Jurca in Marko Čmrlec z Gimnazije Bežigrad v Ljubljani, Luka Govedič in Urban Duh z II. gimnazije Maribor ter Klemen Bogataj z Gimnazije Škofja Loka.

 

15. 3. 2017

1. evropska fizikalna olimpijada

V Tartuju v Estoniji bo od 20. do 24. maja 2017 potekala 1. evropska fizikalna olimpijada (EuPhO). Udeležila se jo bo tudi ekipa dijakov iz Slovenije. V ekipo se bodo po merilih izbora, ki so letos ista kot za Mednarodno fizikalno olimpijado, uvrstili dijaki po izbirnem tekmovanju. Upoštevali bomo rezultate na državnem in izbirnem tekmovanju.

24. 1. 2017

Soorganizatorji državnega tekmovanja iz fizike

Letošnje državno tekmovanje osnovnošolcev iz fizike za zlata Stefanova priznanja soorganizirajo

 

PeF UL     

15. 9. 2016

1. srečanje na celoletnih pripravah za dijake

Bo v soboto, 24. septembra 2016, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Začelo se bo ob 9:00. Kdor bi se ga želel udeležiti, mora to nujno sporočiti (če še ni) na elektronski naslov jurij.bajc@pef.uni-lj.si najkasneje do srede, 21. septembra do 24:00.

5. 9. 2016

IPHO 2016: Zürich, Švica

Tomaž Cvetko

Od 11. do 17. julija letos je v Zürichu potekala 47. mednarodna fizikalna olimpijada. Na njej je sodelovalo 400 dijakov srednjih šol iz 86 držav. Slovenska ekipa se je po desetih urah tekmovanja in po tednu, polnem vtisov, domov vrnila s štirimi bronastimi medaljami in pohvalo.

»Tu dum tu dum,« se je 9. julija zvečer zaslišalo po ljubljanski glavni železniški postaji, ko je redni nočni vlak, ki povezuje Beograd in Zürich, odpeljal s perona. Po enajstih urah zatiskanja oči pred skoraj neizbežno budnostjo na policah-posteljah spalnega vagona, smo prispeli v najdražje mesto v Evropi: Zürich. Na postaji sta nas pričakala predstavnik organizatorjev in vodič slovenske ekipe. Že je bilo slutiti, da Švicarji ničesar niso prepustili naključju. Nedelja je bila namenjena prihodu in registraciji, popoldne pa so si ekipe lahko ogledale mesto v spremstvu vodičev, saj je izredno zmogljivi javni prevoz omogočil hitro in svobodno gibanje po največjem švicarskem mestu. Več »

21. 8. 2016

Člani komisije za popularizacijo fizike v OŠ v letu 2016/2017

V šolskem letu 2016/2017 so člani komisije Vesna Harej, Barbara Rovšek, Jelka Sakelšek, Mojca Štembergar in Gregor Udovč. Gregor Udovč je novi član komisije, ki je zamenjal dolgoletno sodelavko Lucijo Željko.

21. 8. 2016

Člani komisije za Kresničko v letu 2016/2017

Poskuse za 3. sezono Kresničke je razpisala komisija, v kateri so Barbara Rovšek, Andrej Guštin, Dušan Krnel, Luka Praprotnik, Gregor Torkar in Sašo Žigon.

21. 8. 2016

Dodatne spletne strani Kresničke

Čez poletje smo postavili dodatne spletne strani Kresničke. Vabimo na obisk!
19. 8. 2016

Ocenjevalci na področnem tekmovanju

Organizacija in izvedba področnega tekmovanja iz fizike je odvisna od učiteljev fizike z vseh šol, ki na področno tekmovanje pripeljejo svoje učence. V nekaterih regijah organizatorji praviloma, v nekaterih drugih pa v zadnjih letih, težko pridobijo dovolj pomoči za ocenjevanje. Zato smo čez poletje spremenili pravila. Opozarjamo na dodatno besedilo v Razpisu, kjer piše, da se mora iz vsake šole, ki pripelje tekmovalce na PT, v področno tekmovalno komisijo prijaviti vsaj en učitelj fizike. Organizatorji bodo potem sestavili primerno številčno ekipo za ocenjevanje, ki bo lahko svoje delo opravila hitro in učinkovito. To ne pomeni, da bodo vsi prijavljeni učitelji ocenjevalci; pomeni pa, da organizatorji ne bodo v kadrovski stiski in zato dvomih, ali se organizacije PT sploh lotiti. Prosimo za razumevanje.

18. 8. 2016

Celoletne priprave dijakov na tekmovanje iz fizike

V šolskem letu 2016/2017 bomo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani organizirali celoletne priprave dijakov na tekmovanja iz fizike. Predvidoma bomo pripravili 8 srečanj, ki se bodo dogajala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, ob sobotah (točne datume bomo določili in objavili kasneje).

Vsakokrat se bomo dobili ob 9.00, posamezno srečanje bo trajalo 6 šolskih ur (do 13.30). Del srečanja (2-3 šolske ure) bo namenjen teoretičnim nalogam, del srečanja (3-4 šolske ure) pa eksperimentom. Naloge, ki jih bomo reševali, bodo s preteklih fizikalnih tekmovanj, eksperimentalne naloge z olimpijad, teoretične naloge tudi iz državnih tekmovanj in izbirnih tekmovanj za olimpijsko ekipo.

Če bi se radi priprav udeležili, nam pišite na naslov jurij.bajc@pef.uni-lj.si. Nadaljnje informacije boste dobili po elektronski pošti. Število udeležencev na vsakem srečanju je omejeno, velja pravilo: kdor prej pride, ima prednost.

Udeležba na pripravah nikakor ni pogoj za sodelovanje na tekmovanjih in nikakor (niti formalno, niti neformalno) ne vpliva na kriterije izbora olimpijske ekipe.

Prijavnine ni. Prevoz in hrano si organizirate sami. Potnih stroškov ne krijemo. Sicer pa vabljeni!

Jurij Bajc in Barbara Rovšek, organizatorja priprav.

 

 

19. 7. 2016

Slovenski dijaki na fizikalni olimpijadi ponovno odlični

Logo IPhO 2016                 

Od 11. do 17. julija 2016 je v zimsko-poletnem vremenu v Zürichu potekala 47. Mednarodna fizikalna olimpijada (MFO) v skupni organizaciji Švice in Lihtenštajna. Pri reševanju treh teoretičnih in dveh eksperimentalnih nalog se je v dveh dnevih in skupaj 10 urah pomerilo skoraj 400 dijakov iz 84 držav s celega sveta. Člani slovenske ekipe so bili Tomaž CvetkoAleksej Jurca in Jakob Robnik, vsi trije z Gimnazije Bežigrad, Jernej Debevc s Prve gimnazije Maribor in Luka Govedič z II. gimnazije Maribor. 

 
Tudi letošnje uvrstitve slovenskih dijakov so izjemne: štirje so se domov vrnili ovenčani z bronastimi medaljami, eden je prejel pohvalo. Trije maturanti iz ekipe bodo v prihodnjem letu  v Ljubljani študirali fiziko. Dvema iz ekipe se bo nova priložnost za osvajanje medalj ponudila prihodnje leto na Baliju v Indoneziji. 
 
Na fotografiji so zadovoljni osvajalci medalj in pohvale po slovesni podelitvi medalj v koncertni dvorani Tonhalle v Zürichu. Stojijo, z leve, Tomaž, Jakob, Luka, Jernej in Aleksej.
 
Slovenska ekipa na IPho 2016
1. 3. 2015

Mednarodna fizikalna olimpijada 2014

Od 13. do 21. julija je v Kazahstanu potekala 45. mednarodna fizikalna olimpijada, ki so se je udeležili tudi naši srednješolci. V ekipi so bili Aljaž Draškovič-Bračun (Dvojezična srednja šola Lendava), Jakob Jazbec (ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola), Blaž Karner (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Žiga Krajnik (Gimnazija Škofja Loka), Žiga Nosan (Gimnazija Ledina, Ljubljana) Žiga Krajnik in Žiga Nosan sta osvojila bronasti medalji, Blaž Karner pa pohvalo.

1. 3. 2015

Mednarodna fizikalna olimpijada 2015

Od 5. do 12. julija je v Mumbaju (Indija) potekala 46. mednarodna fizikalna olimpijada, ki so se je udeležili tudi naši srednješolci. V ekipi so bili Tomaž Cvetko (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Jakob Jazbec (ŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola), Aleksej Jurca (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Blaž Karner (Gimnazija Bežigrad, Gimnazija), Žan Kokalj (II. gimnazija Maribor). Vseh pet olimpijcev je osvojilo bronaste medalje. Kako je olimpijado doživljal in preživel udeleženec Tomaž Cvetko, si lahko preberete tukaj >>.

1. 9. 2014

Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička

Kresnička V šolskem letu 2014/2015 bomo po zgledu tekmovanja matematični Kenguru organizirali novo tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička za učence od 1. do 7. razreda. Tekmovanje bo enostopenjsko (samo šolsko) in bo potekalo na isti dan kot šolska stopnja tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja, 11. februarja 2015. Bistveni del tekmovanja bodo eksperimenti, ki naj bi jih tekmovalci naredili še pred tekmovanjem.

1. 8. 2013

36. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 9. aprila 2016. Na postrani Arhiv nalog je na voljo bilten tekmovanja, kot tudi bilteni tekmovanj iz preteklih let ter naloge in kratke rešitve nalog iz vseh ravni tekmovanja za nekaj let (v nastajanju...).