Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

V skladu z 39. členom Pravil Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je upravni odbor DMFA Slovenije na svoji 9. seji, 8. oktobra 2001, sprejel

Pravilnik o podeljevanju društvenih priznanj

1. člen
(Priznanje za delo z mladimi)

Priznanje lahko prejme član Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljevanju Društva ali DMFA Slovenije) za neposredno delo z mladimi, ki:

  • s svojim delom izboljša pouk matematike, fizike ali astronomije v osnovni, srednji ali visoki šoli;
  • razširja zanimanje za svoj predmet med učenci, jih uspešno uči, vodi in usmerja njihovo delo v krožkih, tako da dosegajo vidne uspehe v šoli in na tekmovanjih;
  • sodeluje s članki, učbeniki in drugimi učnimi in strokovnimi knjigami predvsem pri društvenih publikacijah in s tem izdatno prispeva k popularizaciji svojega predmeta ali k izboljšanju poučevanja.

2. člen
(Priznanje za društveno dejavnost)

Priznanje lahko prejme tudi član Društva, ki neposredno sicer ne dela z mladimi, je pa njegova društvena, pedagoška, publicistična ali znanstveno-raziskovalna dejavnost tako izrazita, da pozitivno vpliva na razvoj, popularizacijo in ugled matematike, fizike in astronomije.

3. člen
(Priznanje za uspešno delo Društva)

Društvo lahko podeli priznanje tudi organizacijam ali posameznikom, ki niso člani DMFA Slovenije, v primeru, da so bistveno prispevali k uspešnemu delu Društva.

4. člen
(Nagrada)

Pisno priznanje za posameznike je vezano z nagrado, katere obliko vsakokrat določi upravni odbor DMFA Slovenije.

5. člen
(Razpis)

Razpis za podelitev društvenih priznanj mora biti objavljen vsako leto v Obzorniku za matematiko in fiziko vsaj tri mesece pred občnim zborom DMFA Slovenije.

6. člen
(Predlog)

Pisni predlog za podelitev priznanja lahko da katerikoli član ali skupina članov DMFA Slovenije. Obsegati mora dovolj podatkov, da je ob nadaljnjem odločanju mogoča vsestranska presoja.

7. člen
(Komisija)

Predloge obravnava komisija, ki jo na predlog upravnega odbora imenuje občni zbor za mandatno obdobje dveh let. Predsednik komisije je predsednik DMFA Slovenije.

8. člen
(Poslovnik)

Za svoje delo sprejme komisija poslovnik, ki ga potrdi upravni odbor DMFA Slovenije.

9. člen
(Podelitev priznanj)

Priznanja podeli predsednik Društva na občnem zboru.


Kranjska Gora, 20. 10. 2001 Predsednik Društva
Številka: P - 1/2001 prof. dr. Zvonko Trontelj