Boštjan Kuzman, 25. 11. 2021

74. Občni zbor DMFA Slovenije uspešno izveden na daljavo

Letošnji, že 74. Občni zbor DMFA Slovenije, je potekal 19. 11. 2021 na daljavo preko spleta. Prisluhnili smo odmevnim znanstvenim predavanjem prof. dr. Sama Kralja in prof. dr. Bojana Moharja ter predavanju o matematičnem znanju slovenskih učencev Barbare Japelj Pavešić. Imenovali smo dva nova častna člana, akad. prof. Josipa Globevnika in dr. Nado Razpet, podelili 5 društvenih priznanj uspešnim pedagogom Metki Jemec, Katji Kmetec, dr. Renatu Lukaču, Miranu Ravnjaku in Francu Savniku, potrdili spremembe statuta in članom poročali o uspešnem delu društva na različnih področjih: tekmovanjih, seminarjih, publikacijah in delu v mednarodnih združenjih. 

Znanstveno popoldne pred samim občnim zborom sta ob 17:00 s tradicionalnima vabljenima znanstvenima predavanjema za širše članstvo pričela ugledna gosta.

Znanstveno popoldne z uglednima predavateljema
Znanstveno popoldne z uglednima predavateljema

Prvi predavatelj, fizik prof. dr. Samo Kralj, UM FNM, prejemnik Zoisovega priznanja 2020 in državne nagrade za šolstvo 2021, je v predavanju Tekoči kristali: poligon osnovne fizike predstavil pristop k matematični obravnavi zanimivih lastnosti tekočih kristalov s pomočjo fizike topoloških defektov.

Predavanje Bojana Moharja
Predavanje Bojana Moharja

Drugi predavatelj, matematik prof. dr. Bojan Mohar, IMFM in Simon Fraser University, Kanada, je bil v zadnjem obdobju izvoljen med častne člane American Mathematical Society (2020), častne člane Society for Industrial and Applied Mathematics (2018) in v akademijo znanosti pri Royal Society of Canada (2020). V predavanju Prekrižna števila in Hillova domneva je predstavil klasični problem določanja prekrižnega števila polnega grafa in njegovo povezavo s sorodnimi problem kombinatorike, geometrije in verjetnosti.

Uvodni pozdrav predsednice Nežke Mramor Kosta
Uvodni pozdrav predsednice Nežke Mramor Kosta

Ob pričetku Občnega zbora ob 18:30 je prisotne najprej pozdravila predsednica Nežka Mramor Kosta in se zahvalila vsem članom, ki so prispevali k uspešnemu delu Društva v zadnjem letu. Med čakanjem na sklepčnost je Barbara Japelj Pavešić, Pedagoški inštitut, v krajšem predavanju predstavila nekaj zadnjih spoznanj o slovenskem matematičnem in fizikalnem izobraževanju v luči mednarodnih raziskav. Predavanje je izpostavilo številne kritične točke v šolskem sistemu in je pritegnilo veliko zanimanja poslušalcev.

Predavanje Barbare Japelj Pavešić
Predavanje Barbare Japelj Pavešić o matematičnem in fizikalnem izobraževanju

Po ugotovitvi sklepčnosti (prisotnih 57 članov, od tega 14 članov Upravnega odbora) se je Občni zbor nadaljeval s potrditvijo dnevnega reda in delovnega predsedstva, ki sem ga vodil podpisani Boštjan Kuzman. Že v naslednji točki je Ciril Dominko, predsednik statutarne komisije, predstavil predlog novega Statuta DMFA Slovenije, ki je bil v nadaljevanju soglasno potrjen z glasovanjem preko ankete v sistemu Zoom. Glavna razloga za spremembe sta bila uskladitev z Zakonom o nevladnih organizacijah ter sklep UO o možnosti plačevanja znižanih skupinskih članarin.

Povzetek sprememb statuta
Povzetek sprememb statuta

Ob tem so prisotni predlagali, da bi bilo primerno ponuditi popust pri članarini tudi za upokojene člane. Obenem so bile v statutu urejene še nekatere druge spremembe (natančnejša opredelitev pristojnosti organov društva, črtanje členov, ki omenjajo podružnice, natančnejša opredelitev javnega delovanja in obveščanja, ureditev možnosti izvajanja sej (sestankov Upravnega odbora, Občnega zbora in drugih) na daljavo, in uvrstitev intelektualne lastnine Društva med premoženje).

Čestitke predsednice ob imenovanju novih častnih članov
Čestitke predsednice ob imenovanju novih častnih članov

V nadaljevanju so prisotni izvolili dva nova častna člana DMFA Slovenije, akad. prof. Josipa Globevnika, in dr. Nado Razpet, podeljenih je bilo tudi pet društvenih priznanj, ki so jih prejeli Metka Jemec, Katja Kmetec, dr. Renato Lukač, Miran Ravnjak in Franc Savnik. Več o prejemnikih je zapisano v posebnih prispevkih.

Virtualne čestitke prejemnikom priznanj
Virtualne čestitke prejemnikom priznanj

Sledil je pregled društvenih poročil za minulo leto. Podpredsednica Marjeta Kramar Fijavž je ob predstavitvi poročil poudarila, da je bila kljub pandemiji večina dejavnosti uspešno izvedenih in na kratko izpostavila nekaj dejavnosti (8. evropski matematični kongres junija v Portorožu, uskladitev tekmovalnih pravilnikov s krovnim pravilnikom MIZŠ, prijava 11 selekcijskih in 6 interesnih tekmovanj iz znanja na razpis za sofinanciranje, vpeljava novih tekmovanj Razvoj novih analitskih metod v medicini (skupaj s FMF, MF, IJS) in Ekonomija (skupaj z EF), uspešna prijava na Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij (MJU) v konzorciju z ZOTKS, pridobitev namenskih sredstev MIZŠ in priprave za organizacijo Evropske fizikalne olimpijade v letu 2022 ter priprave na organizacijo Evropske dekliške matematične olimpijade v letu 2023.

Bilten s poročili
Bilten s poročili

Na kratko smo preleteli tudi ostala poročila, ki so v celoti dostopna v Biltenu na spletni strani DMFA Slovenije. Med njimi so poročilo predsednice in podpredsednice in pa poročila strokovnih odborov (za matematiko, za fiziko, za astronomijo, za ženske, študentske sekcije), 14 poročil komisij o državnih tekmovanjih, 12 poročil o sodelovanjih na mednarodnih tekmovanjih in nekaj poročil o drugih strokovnih aktivnostih (MARS, Presekov seminar, Seminar za zgodovino matematičnih znanosti, natečaj Matematika za boljši svet, Založniška dejavnost). Jurij Bajc je poročal o statusu Plemljeve vile, ki je na razpolago za društvene (izobraževalne) dejavnosti, čakamo pa na ureditev statusa s strani občine Bled, ki bi omogočal ponovno uporabo vile tudi za turistične namene.

Pregled poročil smo zaključili s poročilom o članstvu, ki ga je pripravil tajnik Janez Krušič. Društvo ima trenutno 882 aktivnih članov (820 rednih, 17 družinskih, 27 študentov, 18 častnih članov), od tega 752 individualnih in 130 kolektivnih (IJS 116, UL FGG 6 in UL FRI 8). Od zadnjega občnega zbora se je včlanilo 25 novih članov, 33 pa je članstvo prenehalo. Med njimi so tudi trije, ki so se za vedno poslovili, in smo jim namenili minuto molka: Marjan Kodelja, upokojeni profesor matematike in fizike na Gimnaziji Šentvid, Martina Koman, upokojena profesorica matematike in fizike, dolgoletna sodelavka in predsednica (1982-1983) ter častna članica DMFA Slovenije, ter dr. Edvard Kramar, upokojeni profesor matematike na UL FMF,  dolgoletni sodelavec Komisije za tisk DMFA in več let odgovorni urednik revije Presek.

Minuta molka za člane, ki so se za vedno poslovili
Minuta molka za člane, ki so se za vedno poslovili

Prisotni so soglasno potrdili Računovodsko poročilo za leto 2020, ki ga je pripravila računovodkinja Simona Puncer Klemenčič in sta ga pred tem že potrdila Upravni in Nadzorni odbor ter je v celoti objavljeno v javno dostopni bazi AJPES. Po večjem primanjkljaju v letu 2019 je bil izid leta 2020 pozitiven kljub manjšemu prihodku od kotizacij iz tekmovanj. Trenutno stanje v letu 2021 je po podatkih računovodkinje prav tako ugodno.

Pred zaključkom Občnega zbora sem v imenu Upravnega odbora povedal, da iščemo sodelavce/ustanove za (so)organizacijo naslednjega Občnega zbora ter kandidate za organe društva za obdobje 2022-2023, in da bi želeli datum naslednjega Občnega zbora z volitvami napovedati še pred poletjem 2022. Drugih pobud s strani prisotnih ni bilo, članice in člani pa jih lahko pošljete tudi naknadno na naslov tajnik@dmfa.si, ali posameznim članom Upravnega odbora.

Ob koncu se je predsednica Nežka Mramor Kosta zahvalila vsem sodelavcem in ustanovam, posebej DMFA-založništvu, FMF, ZOTKS, sponzorjem in donatorjem, članom Upravnega odbora in različnih  komisij ter udeležencem zbora. Posebno zahvalo za sodelovanje pri pripravah in vodenju občnega zbora je namenila tudi meni, sam pa sem se ji zahvalil za uspešno in izjemno prizadevno vodenje DMFA Slovenije v zadnjem letu.  Omenil sem še ostale sodelavce, ki so sodelovali pri pripravi in organizaciji občnega zbora. To so bili predvsem Marjeta Kramar Fijavž, Matjaž Željko, Martin Klanjšček, Aleš Mohorič in Janez Krušič.

Klepet ob zaključku srečanja
Klepet ob zaključku srečanja