Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/2021) in Pravil Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije izdaja Društvo

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike Čmrlj

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike Čmrlj določa:

 • cilje tekmovanja,
 • postopek prijave na tekmovanje,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • vlogo in naloge tekmovalnih komisij,
 • razglasitev dosežkov,
 • postopek vlaganja in reševanja ugovorov na vrednotenje izdelkov,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje znanja fizike,
 • primerjanje znanja fizike med dijaki in šolami,
 • popularizacija fizike,
 • odkrivanje za fiziko nadarjenih dijakov,
 • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja fizike,
 • uvajanje mladih k eksperimentalnemu delu,
 • priprava dijakov na sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih.

3. člen
(Ravni tekmovanja in tekmovalne skupine)

Tekmovanje ima samo šolsko raven, ki poteka v obliki šolskih tekmovanj po posameznih šolah. Tekmovanje poteka v eni tekmovalni skupini.

4. člen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanja srednješolcev v znanju fizike organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Društvo).

Tekmovanja vodi in usmerja Komisija za tekmovanja srednješolcev v znanju fizike (v nadaljnjem besedilu Komisija za tekmovanja) pri Društvu. Komisijo za tekmovanja sestavljajo 3 člani, ki delujejo na področju fizike. Komisijo za tekmovanja v začetku šolskega leta potrdi Upravni odbor Društva.

5. člen
(Sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani Društva, učitelji fizike, pedagoški sodelavci in študenti Fakultete za matematiko in fiziko, pedagoških fakultet ter drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju fizike.

Učitelji-mentorji in drugi strokovni sodelavci prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju po zaključku tekmovanj na vseh ravneh. Na potrdilih so zapisani podatki o številu in vrsti mentorstev, številu priznanj tekmovalcev ter opisi strokovnih del.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje dijakov (v nadaljevanju: tekmovalci) na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pridobiti izrecno pisno privolitev polnoletnega udeleženca oziroma starša ali zakonitega skrbnika mladoletnega udeleženca za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, in sicer za namene izvedbe tekmovanja in javne objave rezultatov (doseženih priznanj). Udeleženec tekmovanja se s prijavo na tekmovanje zavezuje k dosledni uporabi določil tega pravilnika.

Šola, ki prijavlja udeleženca, mora polnoletnega udeleženca oziroma starše ali zakonite zastopnike mladoletnega udeleženca seznaniti z upravljavcem osebnih podatkov, vrsto osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali ter vsemi nameni uporabe osebnih podatkov.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za namen izvedbe in organizacije tekmovanja hraniti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, oz. do konca tekmovanja, če presega trajanje šolskega leta, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb DMFA Slovenije dati na razpolago.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih srednješolcev v znanju fizike lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol skladno s 24. členom.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi dijaki slovenske narodnosti iz zamejstva in otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini. Dijaki, ki so tuji državljani oziroma brez državljanstva in obiskujejo srednjo šolo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do udeležbe na tekmovanju pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

8. člen
(Dostopnost tekmovanja)

Šolsko tekmovanje izvede posamezna šola ali več šol skupaj. Če tekmovanje izvede več šol skupaj, vodijo za dijake vsake od teh šol ločeno evidenco dosežkov, o kritju stroškov izvedbe in sami organizaciji pa sprejmejo poseben dogovor.

Razpis tekmovanja

9. člen
(Razpis tekmovanja)

Društvo do 31. julija v tekočem šolskem letu objavi razpis tekmovanja za naslednje šolsko leto. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani Društva na naslovu http://www.dmfa.si/ na podstrani ustrezne tekmovalne komisije.

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

 • čas (dan in uro) izvedbe šolskega tekmovanja,
 • rok prijave na tekmovanje,
 • višino prijavnine na tekmovanje,
 • vsebinski program tekmovanja z navedbo ustrezne literature in pripomočkov,
 • navedbo datuma objave dosežkov posameznih tekmovalcev.

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Dijak se na tekmovanje prijavi pri svojem učitelju fizike oziroma mentorju na šoli, šola pa na način, določen v razpisu.

Prijava obsega:

 • ime, priimek, spol in datum rojstva kandidata ter letnik, ki ga obiskuje,
 • naziv in sedež šole, ki jo kandidat obiskuje,
 • ime in priimek, spol in datum rojstva mentorja.

Prijave morajo biti izvedene v roku in na način, določenem z razpisom. Po tem roku prijave niso več možne.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, ki so bili s strani šole prijavljeni v skladu s 6. členom in so podali pisno soglasje, da so lahko njihovi rezultati, doseženi na tekmovanju, javno objavljeni v skladu s 30. in 32. členom. Za mladoletne kandidate morajo ustrezno pisno soglasje dati starši oziroma zakoniti zastopniki.

Vodenje tekmovanja

12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)

Šolska tekmovanja vodijo šolske tekmovalne komisije. Sestava in imenovanje šolske tekmovalne komisije je v pristojnosti posamezne šole. Komisijo sestavljajo praviloma vsaj trije člani. Člani komisije izvolijo predsednika komisije.

13. člen
(Soorganizacija tekmovanja)

Tekmovanje na posameznih ravneh soorganizirajo organizatorji tekmovanja, ki v dogovoru s tajnikom Komisije za tekmovanje opravijo vse aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja. Organizatorje predlagajo posamezne šole.

14. člen
(Naloge tajnika komisije za tekmovanje)

Tajnik Komisije za tekmovanje:

 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • pripravi morebitne nagrade za tekmovalce, mentorje in šole,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za pristojno Ministrstvo.

Priprava nalog

15. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom pripravi Komisija za tekmovanje.

Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku. Komisija za tekmovanje je na zahtevo dolžna pripraviti prevod tekmovalnih nalog v italijanski in madžarski jezik. Komisija lahko pripravi prevode tekmovalnih nalog tudi v druge jezike, če je za te jezike po oceni komisije bil v preteklih letih izkazan dovolj velik interes; te jezike objavi Komisija v vsakoletnem razpisu. Komisija bo pripravila prevode tekmovalnih nalog le za tiste tekmovalce, katerih šola bo do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu, na v razpisu predpisan način Komisiji sporočila zahtevane podatke, potrebne za pripravo nalog v izbranem prevodu.

Komisija lahko ustrezno oblikovno-tehnično prilagodi tekmovalna gradiva za tekmovalce s posebnimi potrebami, če tekmovalec za to zaprosi na v razpisu predpisan način. Časa, ki ga imajo tekmovalci na voljo za reševanje nalog, se na tekmovanju ne prilagaja. Vsi tekmovalci so v trajanju tekmovanja izenačeni.

Tekmovalne naloge morajo biti recenzirane. Recenzijo nalog lahko opravijo člani Komisije za tekmovanje, ki niso sodelovali pri pripravi nalog.

Tekmovalne naloge so lahko lektorirane. Lektoriranje tekmovalnih nalog se opravi po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije.

Tekmovalne naloge z rešitvami so lahko avtorsko delo. Materialne pravice za naloge z rešitvami pripadajo DMFA Slovenije, moralne pravice pa avtorjem.

16. člen
(Tajnost nalog)

Tekmovalne komisije so odgovorne za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog.

Člani Komisije za tekmovanja in vsi, ki pridejo v stik s tekmovalnimi nalogami po pooblastilu predsednika komisije (v skladu s 15. členom), podpišejo ustrezno Izjavo o tajnosti.

Šolska tekmovalna komisija se mora po prejetju nalog šolskega tekmovanja strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za tajnost.

17. člen
(Hranjenje izdelkov)

Predsedniki šolskih tekmovalnih komisij hranijo izdelke do konca šolskega leta, nato pa zagotovijo uničenje le-teh. Lahko jih tudi vrnejo tekmovalcem, a ne pred objavo uradnih rezultatov.

Organizacija tekmovanja

Tekmovalni red

18. člen
(Način tekmovanja)

Na tekmovanju tekmovalci rešujejo naloge v pisni obliki.

19. člen
(Trajanje tekmovanja)

Reševanje nalog na tekmovanju traja 60 minut, če ni v navodilih za izvedbo drugače predpisano.

Tekmovalec lahko zamudi pričetek reševanja nalog največ za 15 minut. Zamudnikom se čas reševanja ne podaljša in zaključijo s tekmovanjem v vnaprej predvidenem času. V času 15 minut od začetka reševanja nalog oziroma v času 15 minut do zaključka reševanja nalog tekmovalec ne sme zapustiti prostora, v katerem rešuje naloge.

20. člen
(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da je razmik med središčema stolov dveh sosedov najmanj 1,5 m. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorni učitelj mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi. Vsak tekmovalec mora imeti svojo mizo.

21. člen
(Nadzorne osebe)

Tekmovalce med tekmovanjem nadzoruje v vsakem prostoru vsaj po ena nadzorna oseba, ki ima možnost zamenjave. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci in ali sedijo v predpisanem sedežnem redu, evidentira manjkajoče tekmovalce, nato pa razdeli tekmovalne liste. Nadzorna oseba je praviloma član tekmovalne komisije.
V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika ali pravil tekmovanja (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalca pa odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje.
O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za izključitev. S tem je tekmovalec izključen iz nadaljnjega tekmovanja, odločitev o izključitvi je dokončna.

22. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju dijaki uporabljajo svoj pisalni, risalni pribor in pripomočke ter literaturo, ki je dovoljena v pravilih tekmovanja. V prostor, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov, ...).

Papir za reševanje nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

23. člen
(Šifriranje izdelkov)

Na šolskem tekmovanju ni šifriranja izdelkov. Tekmovalci na izdelek napišejo svoje ime, priimek in razred.

Šolsko tekmovanje

24. člen
(Udeleženci šolskega tekmovanja)

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji in se na tekmovanje prijavijo v skladu z 11. členom.

25. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Šolsko tekmovanje se izvede v prostorih, ki jih določi šolska tekmovalna komisija. Datum in čas tekmovanja je določen z razpisom.

26. člen
(Naloge šolske tekmovalne komisije)

Šolska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:

 • na osnovi prijav na tekmovanje pripravi zadostno število tekmovalnih pol,
 • organizira tekmovanje,
 • ovrednoti izdelke tekmovalcev,
 • v informacijski strežnik vnese število doseženih točk po posameznih nalogah ali evidentira odsotne tekmovalce,
 • reši morebitne pritožbe na način, kot je zapisano v tem pravilniku in navodilih za izvedbo tekmovanja,
 • določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
 • priskrbi morebitne nagrade tekmovalcem.

27. člen
(Naloge predsednika tekmovalne komisije)

Predsednik šolske tekmovalne komisije:

 • se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja ter poskrbi za fotokopiranje/natis tekmovalnih nalog in njihovo tajnost,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • poskrbi za vpis točk oz. odgovorov tekmovalcev v informacijski strežnik in objavo dosežkov,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • v primeru ugovora na dosežek postopa v skladu z 38. členom tega pravilnika.

28. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)

Šolske tekmovalne komisije izdelke ovrednotijo, v informacijski strežnik vnesejo število doseženih točk oziroma odgovore po posameznih nalogah in objavijo neuradne rezultate najkasneje v 7 dneh po izvedenem tekmovanju.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad

29. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj)

Na tekmovanju prejme Priznanje za dosežek na tekmovanju Čmrlj (v nadaljevanju priznanje) prvouvrščeni tekmovalec na šoli, če je dosegel vsaj 1/3 možnih točk. V celoti lahko na tekmovanju osvoji priznanje do 1/3 tekmovalcev na šoli, urejenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 20 % možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci priznanje. Priznanje lahko dodatno prejmejo še vsi tekmovalci, ki so po svojih dosežkih v zgornji 1/5 vseh tekmovalcev v državi.

Razglasitev rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad

30. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)

Objava dosežkov tekmovanja poteka v dveh fazah:

 • Rezultati tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca ter število doseženih točk po nalogah morajo biti objavljeni najkasneje v 7 dneh po izvedbi tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v svoj rezultat pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.
 • Po zaključeni obravnavi ugovorov na vrednotenje in najkasneje 14 dni po zaključenem tekmovanju mora pristojna tekmovalna komisija objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, naziv šole in kraj, doseženo število točk po nalogah, morebitno doseženo priznanje.

Na šoli morajo biti javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena imena tekmovalcev, ki so prejeli priznanja, dosežkov drugih tekmovalcev ni dovoljeno objavljati. Objava rezultatov tekmovanja na spletnih straneh šole je dovoljena le v skladu z 32. členom tega pravilnika.

Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do vpogleda v evidenco strokovnega sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblaščeni osebi na šoli. Učitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov tekmovanja vloži ugovor na evidenco strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vložiti v pisni obliki na naslov tajnika Komisije za tekmovanje.

31. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsak tekmovalec ima omogočen vpogled v svoje dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru na vrednotenje preko interneta ali mobilnega telefona s pomočjo osebnega uporabniškega imena in gesla. Do zaključene obravnave ugovorov na vrednotenje je omogočen le individualni vpogled v doseženo število točk po nalogah.

Uporabniško ime in geslo za šolsko tekmovanje prejme tekmovalec ob prijavi na šolsko tekmovanje.

32. člen
(Objava na spletnih straneh)

Na spletni strani posamezne šole se lahko javno objavi le dosežke tistih tekmovalcev s te šole, ki so na tekmovanju prejeli priznanje.

33. člen
(Objava nalog)

Izbrane naloge z rešitvami se praviloma objavijo v društvenih publikacijah.

34. člen
(Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju)

Tiskovine za priznanja in potrdila o strokovnem sodelovanju pripravi Društvo.

35. člen
(Priprava priznanj, nagrad in potrdil o strokovnem sodelovanju)

Vsa priznanja in potrdila o strokovnem sodelovanju morajo biti oštevilčena, podpisana in žigosana z žigom Društva, in sicer:

 • priznanja podpiše predsednik šolske tekmovalne komisije,
 • potrdila o strokovnem sodelovanju podpiše predsednik Društva.

Priznanja natisne Komisija za tekmovanje. Potrdila o strokovnem sodelovanju so na voljo le v elektronski obliki kot digitalno podpisani dokumenti.

Upravni odbor Društva lahko najkasneje 30 dni pred tekmovanjem odloči, da so priznanja na voljo le v elektronski obliki kot digitalno podpisani dokumenti, tiskovine pa so na voljo le ob plačilu. Ob tej odločitvi upravni odbor Društva objavi tudi cenik natisov.

36. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku tekmovanj se priznanja posredujejo na matične šole tekmovalcev.

37. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih ter dokumentacijo tekmovanja se hrani v arhivu Društva.

Ugovor na vrednotenje izdelkov

38. člen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)

Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih neuradnih rezultatov, lahko v roku 5 dni od objave vloži ugovor, ki mora biti obrazložen. Ugovor mora biti vložen v pisni obliki in naslovljen na predsednika pristojne šolske tekmovalne komisije. V roku 8 dni od objave neuradnih rezultatov tekmovalna komisija izdelek ponovno pregleda, odloči o ugovoru ter tekmovalca seznani z odločitvijo komisije. Odločitev komisije je dokončna.

Vloga in naloge učiteljev in mentorjev

39. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Društva pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira pristojno ministrstvo, se praviloma ne nagrajuje denarno. Sodelovanje se lahko upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko šole in Društvo določijo, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo.

Uspešni mentorji lahko prejmejo nagrade.

O višini plačila za delo in višini nagrade sprejme sklep upravni odbor Društva.

40. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

41. člen
(Usklajevanje ocenjevalnih kriterijev)

Predsednik tekmovalne komisije mora pred začetkom vrednotenja izdelkov organizirati sestanek ocenjevalcev. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik ter razjasnijo morebitne nejasnosti.

42. člen
(Spopolnjevanje)

Društvo lahko za učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno spopolnjevanje. Spopolnjevanje lahko poteka v dogovoru s katero izmed fakultet ali drugih ustanov.

Financiranje tekmovanja

43. člen
(Prijavnina na tekmovanje)

Če tekmovanje ni sofinancirano kot selekcijsko v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Ur. list 74, 14.5.2021, str. 4404), lahko Društvo z razpisom določi prijavnino na tekmovanje na šolski ravni. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi Društvo. Višino prijavnine določi upravni odbor Društva in je objavljena v Razpisu.

44. člen
(Financiranje šolskega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo šolskega tekmovanja zagotovi šola, ki tekmovanje organizira. Viri sredstev so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

45. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

 • pripravo Razpisa in nalog za tekmovanje,
 • prevode v jezike narodnosti,
 • razmnoževanje nalog in papir,
 • delo tekmovalnih komisij,
 • materialne stroške članov komisij (strokovna literatura ipd.),
 • stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov oziroma računalniške opreme,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • vzdrževanje spletnih strani, namenjenih tekmovanju,
 • obdelavo in objavo rezultatov tekmovanja,
 • diplome (priznanja) in potrdila, značke, medalje,
 • nagrade za najboljše tekmovalce,
 • udeležbo najboljših tekmovalcev na poletnih šolah in izobraževanjih,
 • izdelavo biltena,
 • izdelavo in obdelavo anketnih vprašalnikov,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico/kosilo za tekmovalce in člane komisije,
 • spremljevalni program v času tekmovanja (ogled muzeja, znamenitosti, ekskurzija za mentorje ipd.).

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja. Finančni plan sprejme upravni odbor Društva.

Najkasneje v 45 dneh po izvedbi tekmovanja Komisija za tekmovanja pripravi finančno poročilo in analizo tekmovanja ter ju posreduje upravnemu odboru Društva v sprejem.

Kazenske določbe

46. člen
(Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije. Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Če predsednik šolske tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, razpisa ali navodil o izvedbi tekmovanja, ga predsednik Komisije za tekmovanja razreši članstva v šolski tekmovalni komisiji. Razrešitev se vpiše v zapisnik tekmovanja.

47. člen
(Kršenje pravilnika s strani tekmovalca)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil pristojne tekmovalne komisije, jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Prehodne in končne določbe

48. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike Čmrlj sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

49. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.


Ljubljana, 2. 2. 2022 Predsednica Društva
Številka: P - 09/2022 prof. dr. Nežka Mramor Kosta