Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/2021) in Pravil Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije izdaja Društvo

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja določa:

 • cilje tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • vlogo in naloge tekmovalnih komisij,
 • razglasitev dosežkov,
 • ugovore na vrednotenje izdelkov,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za OŠ,
 • primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
 • popularizacija matematike,
 • odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

3. člen
(Ravni tekmovanja in tekmovalne skupine)

Tekmovanje poteka na treh ravneh:

 • šolska raven tekmovanja, ki poteka v obliki šolskih tekmovanj po posameznih šolah in ima funkcijo kvalifikacij za nastop na regijski ravni tekmovanja,
 • regijska raven tekmovanja, ki poteka v obliki regijskih tekmovanj po posameznih regijah in ima vlogo kvalifikacij za udeležbo na državni ravni tekmovanja,
 • državna raven tekmovanja, ki poteka v obliki državnega tekmovanja.

Na vseh ravneh poteka tekmovanje v dveh tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred (8. ali 9.), ki ga tekmovalec obiskuje. Tekmovalec na vseh ravneh tekmuje v isti tekmovalni skupini.

4. člen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Društvo).

Tekmovanja vodi in usmerja Komisija za tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja (v nadaljnjem besedilu Komisija za tekmovanje) pri Društvu. Komisijo za tekmovanje sestavljajo vsaj 3 člani, ki delujejo na področju matematike v okviru šole, Društva ali fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju matematike. Komisijo za tekmovanje v začetku šolskega leta potrdi Upravni odbor Društva.

5. člen
(Sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani Društva, učitelji matematike v osnovnih in srednjih šolah ter predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju matematike.

Učitelji-mentorji in drugi strokovni sodelavci prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju po zaključku tekmovanj na vseh ravneh. Na potrdilih so zapisani podatki o številu in vrsti mentorstev, številu in vrsti priznanj in nagrad tekmovalcev ter opisi strokovnih del.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje učencev (v nadaljevanju: tekmovalci) na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pridobiti izrecno pisno privolitev polnoletnega udeleženca oziroma starša ali zakonitega skrbnika mladoletnega udeleženca
za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, in sicer za namene izvedbe tekmovanja in javne objave rezultatov (doseženih priznanj).
Udeleženec tekmovanja se s prijavo na tekmovanje zavezuje k dosledni uporabi določil tega pravilnika.

Šola, ki prijavlja udeleženca, mora polnoletnega udeleženca oziroma starše ali zakonite zastopnike mladoletnega udeleženca
seznaniti z upravljavcem osebnih podatkov, vrsto osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali ter vsemi nameni uporabe osebnih podatkov.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za namen izvedbe in organizacije tekmovanja hraniti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov
najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, oz. do konca tekmovanja, če presega trajanje šolskega leta,
in ga mora na zahtevo pristojnih oseb DMFA Slovenije dati na razpolago.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja lahko sodelujejo učenci osnovne šole skladno s 23., 29. in 37. členom tega pravilnika.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi učenci slovenske narodnosti iz zamejstva in otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Učenci, ki so tuji državljani oziroma brez državljanstva in obiskujejo osnovno šolo v Republiki Sloveniji najmanj od začetka šolskega leta, v katerem poteka tekmovanje, imajo pravico do udeležbe na tekmovanju pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

8. člen
(Dostopnost tekmovanja)

Šolsko tekmovanje izvede posamezna šola ali več šol skupaj. Če tekmovanje izvede več šol skupaj, vodijo za učence vsake od teh šol posebno evidenco, o kritju stroškov izvedbe in sami organizaciji pa sprejmejo poseben dogovor.

Regijsko tekmovanje izvede za določeno regijo šola, ki je v regiji določena kot gostiteljica za določeno leto. Sodelujoče šole se med seboj dogovorijo o šoli gostiteljici in organizatorju za naslednje leto. Pri organizaciji regijskih tekmovanj sodeluje Komisija za tekmovanje.

Državno tekmovanje izvede Komisija za tekmovanje skupaj s soorganizatorjem. Predstavniki sodelujočih šol se v času tekmovanja med seboj dogovorijo, katera šola iz regije za državno tekmovanje bo gostila tekmovanje v naslednjem letu.

Razpis tekmovanja

9. člen
(Razpis tekmovanja)

Društvo do 31. julija v tekočem šolskem letu objavi razpis tekmovanja za naslednje šolsko leto. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani Društva na naslovu http://www.dmfa.si/ na podstrani ustrezne tekmovalne komisije.

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

 • čas (dan in uro) izvedbe šolskega in državnega tekmovanja,
 • roke prijav na šolsko in državno tekmovanje,
 • vsebinski program tekmovanja za posamezne ravni tekmovanja in zahtevnostne stopnje z navedbo ustrezne literature in pripomočkov,
 • navedbo datuma objave dosežkov posameznih tekmovalcev.

Ob razpisu tekmovanja se praviloma objavi tudi organizatorje (šole gostiteljice in organizatorje) regijskih tekmovanj. Na enak način, vendar pred objavo uradnih rezultatov s šolskih tekmovanj, se objavijo tudi morebitne spremembe oz. dopolnitve informacij o organizatorjih regijskih tekmovanj.

Ob razpisu tekmovanja se praviloma objavi tudi soorganizatorje (šolo gostiteljico in organizatorja) za državno tekmovanje. Na enak način, vendar pred objavo uradnih rezultatov regijskega tekmovanja, se objavijo tudi morebitne spremembe oz. dopolnitve informacij o soorganizatorjih državnega tekmovanja.

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Učenec se na šolsko tekmovanje prijavi pri svojem učitelju matematike ali drugemu učitelju, ki je na šoli zadolžen za organizacijo tekmovanja.

Prijava obsega:

 • ime, priimek, spol in datum rojstva kandidata ter razred, ki ga obiskuje,,
 • naziv in sedež šole, ki jo kandidat obiskuje,
 • ime in priimek mentorja, spol in datum rojstva.

Prijave morajo biti izvedene v roku in na način, določenem z razpisom. Po tem roku prijave niso več možne.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, ki so bili s strani šole prijavljeni v skladu s 6. členom in so podali pisno soglasje, da so lahko njihovi rezultati, doseženi na tekmovanju, javno objavljeni v skladu s 45. in 47. členom. Za mladoletne kandidate morajo ustrezno pisno soglasje dati starši oziroma zakoniti zastopniki.

Vodenje tekmovanja

12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer

 • Šolsko tekmovanje vodi šolska tekmovalna komisija, ki jo na predlog učiteljev matematike imenuje ravnatelj šole. Komisijo sestavljajo vsaj trije člani. Člani komisije izvolijo predsednika komisije.
 • Regijska tekmovanja vodijo regijske tekmovalne komisije, sestavljene iz učiteljev matematike s sodelujočih šol iz posamezne regije. Predsedniki tekmovalnih komisij so praviloma organizatorji regijskih tekmovanj s šol gostiteljic, lahko pa jih izmed sebe izvolijo člani regijskih tekmovalnih komisij. Tekmovalne komisije izberejo pritožbene komisije, ki jih sestavljajo predsedniki tekmovalnih komisij in še dva člana posameznih tekmovalnih komisij. Vsak član mora biti z druge šole.
 • Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in vsaj 10 članov. Sestavljajo jo predstavniki univerze oz. ustreznih fakultet in visokih šol, predstavniki osnovnih in srednjih šol ter predstavniki Društva. Člane državne tekmovalne komisije imenuje Komisija za tekmovanje.

13. člen
(Soorganizacija tekmovanja)

Tekmovanja na posameznih ravneh soorganizirajo organizatorji tekmovanja, ki v dogovoru s tajnikom Komisije za tekmovanje opravijo vse aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja.

Organizatorje imenujejo posamezne šole, potrdi jih pa Komisija za tekmovanje.

Priprava nalog

14. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom za šolsko tekmovanje pripravi komisija za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, za regijsko in državno tekmovanje pa Komisija za tekmovanje.

Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku.

Komisija za tekmovanje je na zahtevo dolžna pripraviti prevod tekmovalnih nalog v italijanski jezik. Komisija lahko pripravi prevode tekmovalnih nalog tudi v druge jezike, če je za te jezike po oceni komisije bil v preteklih letih izkazan dovolj velik interes; te jezike objavi komisija v vsakoletnem razpisu. Komisija bo pripravila prevode tekmovalnih nalog le za tiste tekmovalce, katerih šola bo do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu, na v razpisu predpisan način Komisiji sporočila zahtevane podatke, potrebne za pripravo nalog v izbranem prevodu.

Komisija lahko ustrezno oblikovno-tehnično prilagodi tekmovalna gradiva za tekmovalce s posebnimi potrebami, če tekmovalec za to zaprosi na v razpisu predpisan način. Časa, ki ga imajo tekmovalci na voljo za reševanje nalog, se na tekmovanju ne prilagaja. Vsi tekmovalci so v trajanju tekmovanja izenačeni.

Tekmovalne naloge morajo biti recenzirane. Recenzijo nalog lahko opravijo člani Komisije za tekmovanje, ki niso sodelovali pri pripravi nalog.

Tekmovalne naloge morajo biti lektorirane. Lektoriranje tekmovalnih nalog se opravi po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije.

Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo.

15. člen
(Tajnost nalog)

Tekmovalne komisije so na vseh ravneh tekmovanja odgovorne za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave le-teh.

Člani državne tekmovalne komisije in vsi, ki pridejo v stik s tekmovalnimi nalogami po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije (v skladu s 14. členom tega pravilnika), podpišejo ustrezno Izjavo o tajnosti.

Šolske tekmovalne komisije se morajo po prejetju nalog šolskega tekmovanja strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za tajnost. Na regijskem tekmovanju predsednik tekmovalne komisije odpečati naloge do 30 minut pred začetkom tekmovanja v prisotnosti vsaj dveh članov komisije. Na državnem tekmovanju soorganizator tekmovanja odpečati naloge do 30 minut pred začetkom tekmovanja v prisotnosti vsaj enega člana državne tekmovalne komisije.

16. člen
(Hranjenje izdelkov)

Predsedniki tekmovalnih komisij hranijo izdelke do konca šolskega leta, nato pa zagotovijo uničenje le-teh.

Organizacija tekmovanja

Tekmovalni red

17. člen
(Način tekmovanja)

Na vseh ravneh tekmovanja tekmovalci rešujejo naloge v pisni obliki.

18. člen
(Trajanje tekmovanja)

Reševanje nalog na šolskem tekmovanju traja skladno z navodili za posamezno tekmovalno skupino. Reševanje nalog na regijskem in državnem tekmovanju traja 90 minut, če ni v navodilih za izvedbo državne ravni tekmovanja drugače predpisano.

Tekmovalec lahko zamudi pričetek reševanja nalog največ za 15 minut. Zamudnikom se čas reševanja ne podaljša in zaključijo s tekmovanjem v vnaprej predvidenem času. V času 15 minut od začetka reševanja nalog oziroma v času 15 minut do zaključka reševanja nalog tekmovalec ne sme zapustiti prostora, v katerem rešuje naloge.

19. člen
(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da nihče nima za svojega soseda z nobene strani (levo, desno, spredaj, zadaj) tekmovalca, ki rešuje naloge iste skupine oziroma letnika. Če sta soseda učenca, ki rešujeta naloge iste skupine oziroma letnika, mora biti razmik med središčema stolov, na katerih sedita, najmanj 1,5 m. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorna oseba mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi.

Na regijskem in državnem tekmovanju mora imeti vsak tekmovalec svojo mizo. Sedežni red na regijskem tekmovanju pripravi organizator regijskega tekmovanja, na državnem tekmovanju pa soorganizator državnega tekmovanja.

20. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzoruje vsaj po ena nadzorna oseba v vsakem prostoru. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci in ali sedijo v predpisanem sedežnem redu, nato pa tekmovalcem razdeli tekmovalne liste.

V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalca pa odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje.

O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za izključitev. S tem je tekmovalec izključen iz nadaljnjega tekmovanja, odločitev o izključitvi pa je dokončna.

21. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanjih tekmovalci uporabljajo svoj pisalni in risalni pribor. O uporabi drugih pripomočkov vsako leto sproti odloča Komisija za tekmovanje. V prostor, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov, ...).

Papir za reševanje nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

22. člen
(Šifriranje izdelkov)

Na šolskem tekmovanju ni šifriranja izdelkov. Tekmovalci na izdelek napišejo svoje ime, priimek in razred.

Na regijskem in državnem tekmovanju je obvezno šifriranje izdelkov.

Šolsko tekmovanje

23. člen
(Udeleženci šolskega tekmovanja)

Šolskega tekmovanja se lahko udeležijo učenci vseh razredov osnovne šole, ki so se na tekmovanje prijavili v skladu z 11. členom.

24. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Šolsko tekmovanje se izvede na šoli v prostorih, ki jih določi šolska tekmovalna komisija, in sicer tretji četrtek v mesecu marcu, če ni v navodilih oziroma z razpisom drugače določeno. Čas tekmovanja je določen z razpisom.

25. člen
(Naloge šolske tekmovalne komisije)

Šolska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:

 • na osnovi prijav učencev na tekmovanje pripravi zadostno število tekmovalnih pol,
 • organizira tekmovanje,
 • ovrednoti izdelke učencev,
 • določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
 • določi prejemnike bronastih Vegovih priznanj v skladu s 43. členom tega pravilnika,
 • določi udeležence regijskega tekmovanja v skladu z 37. členom tega pravilnika.

26. člen
(Naloge predsednika tekmovalne komisije)

Predsednik šolske tekmovalne komisije:

 • se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja ter poskrbi za fotokopiranje/natis tekmovalnih nalog in njihovo tajnost,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev v zapisnik in objavo dosežkov,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • v primeru ugovora na oceno postopa v skladu z 53. členom tega pravilnika,
 • potrdi izbrane tekmovalce na regijsko tekmovanje.

27. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)

Tekmovalne komisije izdelke ovrednotijo in dosežke objavijo najkasneje v 3 dneh po izvedenem tekmovanju.

28. člen
(Pregled izdelkov)

Komisija za tekmovanje opravi dokončni izbor udeležencev državnega tekmovanja. Pri tem lahko pregleda izdelke tekmovalcev, ki jih je šolska tekmovalna komisija prijavila za nastop na državnem tekmovanju.

Če člani Komisije za tekmovanje ugotovijo, da se šolska tekmovalna komisija ni držala tega pravilnika oziroma navodil o izvedbi tekmovanja, lahko odločijo, da kandidatov, ki jih je predlagala ta komisija, ne upoštevajo pri izboru udeležencev državnega tekmovanja.

Regijsko tekmovanje

29. člen
(Udeleženci regijskega tekmovanja)

Regijskega tekmovanja se lahko udeležijo učenci 8. in 9. razreda, ki so na šolskem tekmovanju dosegli najboljše rezultate in je šola prijavila učitelja ocenjevalca v regijsko tekmovalno komisijo.

Regijskega tekmovanja se lahko udeleži največ 15 % vseh udeležencev v posamezni tekmovalni skupini na šoli, če so dosegli vsaj 1/3 vseh možnih točk. Ne glede na število udeležencev šolskega tekmovanja se lahko en prvouvrščeni tekmovalec v vsaki tekmovalni skupini udeleži regijskega tekmovanja, če je dosegel vsaj 1/3 vseh možnih točk.

Na regijsko tekmovanje lahko šola pošlje dodatnega udeleženca (ali več dodatnih udeležencev), če so njeni učenci v preteklih letih osvojili več zlatih priznanj. Za vsaka 3 zlata priznanja v preteklih 5 letih šola pošlje enega dodatnega udeleženca na področno tekmovanje. Dodatni udeleženec ni vezan na tekmovalno skupino. Določi ga vodja tekmovanja na šoli.

30. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Regijska tekmovanja se izvedejo na šolah gostiteljicah po posameznih regijah v prostorih, ki jih določijo organizatorji tekmovanja. Šole gostiteljice in organizatorji regijskih tekmovanj ter datum vsakoletne regijske ravni tekmovanja so določeni v razpisu.

31. člen
(Naloge regijske tekmovalne komisije)

Regijska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:

 • izvede tekmovanje,
 • ovrednoti izdelke tekmovalcev,
 • v informacijski strežnik vnese število doseženih točk po posameznih nalogah ali evidentira odsotne tekmovalce,
 • določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
 • poskrbi za morebitne nagrade tekmovalcem,
 • določi udeležence državnega tekmovanja v skladu s 45. členom tega pravilnika,
 • KomisijI za tekmovanje pošlje na v razpisu ali v navodilih za izvedbo tekmovanja predpisan način izdelke tistih tekmovalcev, ki jih komisija zahteva.

32. člen
(Naloge predsednika regijske tekmovalne komisije)

Predsednik regijske tekmovalne komisije:

 • pridobi sodelavce ocenjevalce. Ocenjevalci so lahko učitelji matematike ali študenti matematike pod mentorstvom svojih profesorjev,
 • poskrbi za objavo dosežkov,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • v primeru ugovora postopa v skladu z 61. členom tega pravilnika,
 • prijavi tekmovalce na državno tekmovanje v skladu z razpisom,
 • sporoči tajniku Komisije za tekmovanje gostitelja (ime šole) in organizatorja (ime učitelja) regijskega tekmovanja v naslednjem šolskem letu.

33. člen
(Naloge organizatorja regijskega tekmovanja)

Organizator regijskega tekmovanja ima naslednje naloge:

 • se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja,
 • pripravi ustrezne prostore za nemoteno reševanje nalog,
 • zagotovi nadzornike v prostorih, kjer bo potekalo reševanje nalog,

34. člen
(Tekmovalne naloge in rešitve)

Izvode nalog za vse tekmovalce zagotovi Komisija za tekmovanje. V zapečatenih kuvertah jih prejmejo organizatorji regijskih tekmovanj najmanj 24 ur pred pričetkom tekmovanja. Rešitve nalog s točkovnikom se objavi po zaključku reševanja nalog na Infoserverju. Dostop do rešitev nalog s točkovnikom ima predsednik regijske tekmovalne komisije.

35. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)

Regijske tekmovalne komisije izdelke ovrednotijo in dosežke objavijo najkasneje v 3 dneh po izvedenem tekmovanju.

36. člen
(Izbor udeležencev državnega tekmovanja)

Komisija za tekmovanje opravi dokončni izbor udeležencev državnega tekmovanja. Pri tem lahko pregleda izdelke tekmovalcev, ki so jih regijske tekmovalne komisije prijavile za nastop na državnem tekmovanju.

Če člani Komisije za tekmovanje ugotovijo, da se regijska tekmovalna komisija ni držala tega pravilnika oziroma navodil o izvedbi tekmovanja, lahko odločijo, da kandidatov, ki jih je predlagala ta komisija, ne izberejo za udeležbo na državnem tekmovanju.

Državno tekmovanje

37. člen
(Udeleženci državnega tekmovanja)

Državnega tekmovanja se lahko udeležijo učenci 8. in 9. razreda glede na dosežke regijskega tekmovanja.

Na državno tekmovanje se uvrsti največ 250 tekmovalcev v vsaki tekmovalni skupini, ki so dosegli najboljši dosežek v državi.

Državnega tekmovanja se razen tekmovalcev iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena udeležijo tudi tekmovalci, ki jih na osnovi tekmovalnih dosežkov minulih let vsako leto sproti izbere državna tekmovalna komisija.

38. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje se izvede na šolah gostiteljicah po posameznih področjih za državno tekmovanje v prostorih, ki jih zagotovi soorganizator državnega tekmovanja v soglasju s tajnikom Komisije za tekmovanje. Šole gostiteljice in organizatorji tekmovanj v posameznem področju za državno tekmovanje ter datum in čas vsakoletnega državnega tekmovanja so določeni v razpisu.

39. člen
(Naloge državne tekmovalne komisije)

Državna tekmovalna komisija ima naslednje naloge:

 • izvede tekmovanje,
 • organizira in izvede vrednotenje izdelkov tekmovalcev,
 • določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
 • določi prejemnike srebrnih in zlatih priznanj ter nagrad v skladu s 43. členom tega pravilnika,
 • poskrbi za nagrade učencem,
 • določi najboljše tekmovalce za mednarodna tekmovanja in srečanja (npr. letne šole).

40. člen
(Naloge predsednika državne tekmovalne komisije)

Predsednik tekmovalne komisije:

 • zagotovi število tekmovalnih nalog na osnovi števila prijavljenih na državno tekmovanje,
 • zagotovi ocenjevalce za vrednotenje izdelkov,
 • z ostalimi člani komisije pregleda ugovore na ocene s šolskega tekmovanja in jih reši,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo dosežkov,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • skupaj s tajnikom pripravi morebitne nagrade za tekmovalce in mentorje,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za pristojno ministrstvo.

Predsedniku državne tekmovalne komisije pomaga pri njegovem delu tajnik komisije za popularizacijo.

41. člen
(Naloge soorganizatorja tekmovanja)

Soorganizacijo državnega tekmovanja lahko prevzame osnovna ali srednja šola, podružnica Društva, fakulteta ali druga ustanova. S prevzemom soorganizacije se šola, podružnica, fakulteta oziroma ustanova obveže, da bo:

 • pripravila ustrezne prostore za nemoteno reševanje nalog,
 • zagotovila nadzornike v prostorih, kjer bo potekalo reševanje nalog,
 • priskrbela malico/kosila za tekmovalce, njihove mentorje - spremljevalce in člane tekmovalne komisije,
 • pripravila prostor za delo državne tekmovalne komisije,
 • pripravila prostor za otvoritev in zaključek tekmovanja,
 • v dogovoru s predsednikom državne tekmovalne komisije opravila še druge aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja.

42. člen
(Rezultati)

Izdelki tekmovalcev morajo biti ovrednoteni in dosežki vneseni v informacijski sistem praviloma najkasneje v 24 urah po zaključku reševanja nalog na državnem, s čimer se omogoči individualni vpogled in vpogled pooblaščenih oseb s šol v neuradne rezultate.

Na te rezultate lahko tekmovalec na v razpisu predpisan način vloži ugovor, v katerem navede svojo šifro, zaporedno številko naloge, za katero meni, da ni bila pravilno ovrednotena, in kratko utemeljitev.

Državna tekmovalna komisija obravnava ugovor in sprejme sklep, s kateri se lahko tekmovalec seznani na spletni strani DMFA v skladu s 46. in 53. členom pravilnika. Sklep je dokončen.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad

43. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)

Na šolskem tekmovanju lahko osvoji bronasto Vegovo priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne tekmovalne skupine na šoli, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3 možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci bronasto priznanje. Bronasto priznanje lahko dodatno prejmejo še vsi tekmovalci, ki so po svojih dosežkih v zgornji 1/5 vseh tekmovalcev v državi. Ne glede na število udeležencev šolskega tekmovanja prvouvrščeni tekmovalec v vsaki tekmovalni skupini prejme bronasto priznanje, če je dosegel vsaj 1/2 možnih točk.

Tekmovalec lahko prejme srebrno Vegovo priznanje, če je na regijskem tekmovanju dosegel vsaj 1/3 možnih točk in če velja:

 • Srebrna priznanja v okviru posamezne tekmovalne skupine prejmejo najboljši tekmovalci na posameznih regijskih tekmovanjih, njihovo število pa ne sme preseči 10 % števila tekmovalcev te tekmovalne skupine na šolskih tekmovanjih v ustreznih regijah.
 • Ne glede na prejšnjo alinejo prejme srebrno priznanje dodatno še toliko tekmovalcev z najboljšim rezultatom na regijski ravni tekmovanja med temi, ki niso prejeli srebrnega priznanja iz prejšnje alineje, da skupno število prejemnikov srebrnih priznanj iz prejšnje in te alineje ne preseže 15 % od števila tekmovalcev te tekmovalne skupine na šolski ravni tekmovanja v državi.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju osvojijo zlato ali srebrno priznanje (ne pa obeh hkrati). Skupno število podeljenih zlatih priznanj in skupno število podeljenih srebrnih priznanj je odvisno od skupnega števila udeležencev šolske ravni tekmovanja:

 • Pri manj kot 50 tekmovalcih na šolski ravni tekmovanja se podelita največ 2 zlati priznanji in največ 3 srebrna priznanja.
 • Pri vsaj 50 in manj kot 1000 tekmovalcev na šolski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati 4 % števila tekmovalcev na šolski ravni, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 6 % števila tekmovalcev na šolski ravni.
 • Pri vsaj 1000 in manj kot 2000 tekmovalcev na šolski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati vsote 40 in 2 % števila tekmovalcev nad 1000 na šolski ravni, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 6 % števila tekmovalcev na šolski ravni.
 • Pri vsaj 2000 in manj kot 5000 tekmovalcev na šolski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati vsote 60 in 1 % števila tekmovalcev nad 2000 na šolski ravni, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 6 % števila tekmovalcev na šolski ravni.
 • Pri vsaj 5000 tekmovalcev na šolski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati 90, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 300.
 • Ne glede na prejšnja določila mora biti število podeljenih zlatih priznanj manjše od 60 % števila udeležencev državnega tekmovanja, število podeljenih srebrnih priznanj manjše od 60 % števila udeležencev državnega tekmovanja, skupno število podeljenih zlatih in srebrnih priznanj pa manjše od 80 % števila udeležencev državnega tekmovanja.
 • Da tekmovalec na državnem tekmovanju osvoji zlato ali srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju, mora doseči vsaj 15 % možnih točk. Če tekmovalec osvoji srebrno priznanje na državnem tekmovanju, se mu srebrno priznanje na regijskem tekmovanju ne podeli.

Na državnem tekmovanju se v vsaki tekmovalni skupini podeli prva nagrada za prvo mesto, druga nagrada za drugo mesto in tretja nagrada za tretje mesto. Če si tekmovalci delijo mesto, ki mu pripada nagrada, prejmejo vsi enako nagrado. Poleg nagrad za prva tri mesta se lahko podeli še pohvale na tak način, da skupno število nagrajenih in pohvaljenih ne presega števila 7.

44. člen
(Diamantni Kenguru)

Priznanje Diamantni Kenguru prejmejo tisti osnovnošolci v zaključnem razredu šolanja, ki so v svojem osnovnošolskem šolanju vedno uspeli osvojiti bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru. Posebno nagrado Kenguru kristal prejmejo najvišje uvrščeni tekmovalci glede na skupno število točk, doseženih na tekmovanjih Mednarodni matematični kenguru v vseh letih osnovnošolskega šolanja.

Ugovor na evidenco prejemnikov priznanj Diamantni Kenguru je možno vložiti na naslov tajnika Komisije za tekmovanje v roku treh tednov po objavi uradnih rezultatov šolskega tekmovanja. Ugovor je možno vložiti le v pisni obliki, priložiti pa je potrebno vsa dokazila o prejemu priznanj v preteklih letih (fotokopije vseh priznanj, dokazila o prepisu na drugo šolo, dokazila o spremebi imena oz. priimka, ...).

Razglasitev rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad

45. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)

Objava dosežkov tekmovanja poteka v dveh fazah:

 • Rezultati tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca (na šolskem tekmovanju) oz. šifro tekmovalca (na državnem tekmovanju) ter število doseženih točk po nalogah morajo biti objavljeni najkasneje v treh dneh po izvedbi tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v svoj rezultat pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.
 • Po zaključeni obravnavi ugovorov na vrednotenje in najkasneje 7 dni po zaključenem tekmovanju mora pristojna tekmovalna komisija objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo število točk po nalogah, morebitno doseženo priznanje oz. nagrade in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v končne rezultate vseh tekmovalcev v svoji tekmovalni skupini na ustrezni ravni tekmovanja pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.

Na šoli morajo biti javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena imena tekmovalcev, ki so prejeli bronasta priznanja ali so se uvrstili na naslednjo raven tekmovanja, dosežkov drugih tekmovalcev ni dovoljeno objavljati. Na šoli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in šole tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli zlato priznanje ali nagrado. Objava rezultatov tekmovanja na spletnih straneh šole je dovoljena le v skladu z 47. členom tega pravilnika.

Ob objavi rezultatov tekmovanja mora pristojna tekmovalna komisija objaviti tudi imena članov tekmovalne komisije in drugih strokovnih sodelavcev. Ti podatki so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do vpogleda v evidenco strokovnega sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblaščeni osebi na šoli. Učitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov tekmovanja vloži ugovor na evidenco strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vložiti v pisni obliki na naslov tajnika Komisije za tekmovanje.

46. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsak tekmovalec ima omogočen vpogled v svoje dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru na vrednotenje preko interneta ali mobilnega telefona s pomočjo osebnega uporabniškega imena in gesla. Do zaključene obravnave ugovorov na vrednotenje je omogočen le individualni vpogled v doseženo število točk po nalogah.

Uporabniško ime in geslo za šolsko tekmovanje prejme tekmovalec ob prijavi na šolsko tekmovanje. Uporabniško ime in geslo za regijsko in državno tekmovanje prejme tekmovalec na tekmovanju samem.

47. člen
(Objava na spletnih straneh)

Dosežki z državnega tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo priznanje ali nagrado morajo biti po razglasitvi objavljeni na spletnih straneh Društva. Objavijo se le dosežki tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli zlato priznanje ali nagrado.

Na spletnih straneh Društva morajo biti najkasneje en mesec po objavi uradnih rezultatov šolskega tekmovanja javno objavljeni prejemniki priznanja Diamantni Kenguru skupaj z imeni in kraji šol, ki jih tekmovalci obiskujejo.

Na spletni strani posamezne šole se lahko javno objavi le dosežke tistih tekmovalcev s te šole, ki so prejeli priznanje ali nagrado na katerikoli ravni tekmovanja.

48. člen
(Objava nalog)

Naloge z rešitvami za vse ravni tekmovanja se praviloma objavijo v društvenih publikacijah.

49. člen
(Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju)

Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju pripravi Društvo.

50. člen
(Priprava priznanj, nagrad in potrdil o strokovnem sodelovanju)

Vsa priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju morajo biti oštevilčena, podpisana in žigosana z žigom Društva, in sicer:

 • bronasta priznanja podpiše predsednik šolske tekmovalne komisije,
 • srebrna in zlata priznanja ter nagrade podpiše predsednik državne tekmovalne komisije,
 • priznanja Diamantni Kenguru in potrdila o strokovnem sodelovanju podpiše predsednik Društva.

Priznanja in nagrade natisne Komisija za tekmovanje. Potrdila o strokovnem sodelovanju so na voljo le v elektronski obliki kot digitalno podpisani dokumenti.

Upravni odbor Društva lahko najkasneje 30 dni pred tekmovanjem odloči, da so priznanja na voljo le v elektronski obliki kot digitalno podpisani dokumenti, tiskovine pa so na voljo le ob plačilu. Ob tej odločitvi upravni odbor Društva objavi tudi cenik natisov.

51. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku tekmovanj na vseh ravneh se priznanja posredujejo na matične šole tekmovalcev. Nagrade se podelijo na posebni svečani slovesnosti. Kraj in čas slovesnosti se praviloma objavi z razpisom.

52. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih in nagradah ter dokumentacijo tekmovanja se hrani v arhivu Društva.

Ugovor na vrednotenje izdelkov

53. člen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)

Če tekmovalec meni, da je na šolskem tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 dni od objave vloži ugovor, ki mora biti obrazložen. Ugovor mora biti vložen v pisni obliki in naslovljen na predsednika pristojne tekmovalne komisije. Po prejemu ugovora tekmovalna komisija izdelek ponovno pregleda, odloči o ugovoru ter tekmovalca seznani s sklepom tekmovalne komisije.

Če tekmovalec meni, da je na regijskem tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 dni od objave vloži pisni ugovor, ki mora biti obrazložen. Ugovor se vloži pri tekmovalni komisiji, ki je tekmovanje vodila. Po prejemu ugovora pritožbena komisija izdelek ponovno pregleda in odloči o ugovoru. S sklepom pritožbene komisije na regijskem tekmovanju se lahko tekmovalec seznani s pomočjo individualnega vpogleda v dosežke na tekmovanju v skladu z 45. členom.

Zoper odločitev šolske tekmovalne komisije ali regijske pritožbene komisije o ugovoru lahko tekmovalec vloži pisno pritožbo na državno tekmovalno komisijo. Odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna.

Na državnem tekmovanju se ugovor vloži skladno s 42. členom. Državna tekmovalna komisija izdelke, za katere je bil vložen ugovor, ponovno pregleda in odloči o ugovoru ter svojo odločitev utemelji. S sklepom državne tekmovalne komisije se lahko tekmovalec seznani s pomočjo individualnega vpogleda v dosežke na tekmovanju v skladu z 46. členom.

Upravni odbor Društva lahko odloči, da se ugovor na vrednotenje obravnava le ob plačilu pristojbine za ponovno vrednotenje izdelka. Višina pristojbine ne sme presegati zneska, ki ga določi upravni odbor Društva najkasneje 30 dni pred prvo ravnjo ustreznega tekmovanja. Če je bil ugovor pozitivno rešen, se tekmovalcu vplačana pristojbina vrne.

Vloga in naloge učiteljev in mentorjev

54. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Društva pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira pristojno ministrstvo, se praviloma ne nagrajuje denarno. Sodelovanje se lahko upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko šole in Društvo določijo, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo.

Uspešni mentorji lahko prejmejo nagrade.

O višini plačila za delo in višini nagrade sprejme sklep upravni odbor Društva.

55. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja prevzamejo organizator (v primeru državnega tekmovanja soorganizator) in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

56. člen
(Usklajevanje ocenjevalnih kriterijev)

Predsednik tekmovalne komisije mora pred začetkom vrednotenja izdelkov organizirati sestanek ocenjevalcev. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik ter razjasnijo morebitne nejasnosti.

57. člen
(Spopolnjevanje)

Društvo lahko za učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno spopolnjevanje. Spopolnjevanje lahko poteka v dogovoru s katero izmed fakultet ali drugih ustanov.

Financiranje tekmovanja

58. člen
(Prijavnina na tekmovanje)

Če tekmovanje ni sofinancirano kot selekcijsko v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Ur. list 74, 14.5.2021, str. 4404), lahko Društvo z razpisom določi prijavnino na tekmovanje na šolski ravni. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi Društvo. Višino prijavnine določi upravni odbor Društva. Za tekmovanje na državni ravni ni prijavnine.

59. člen
(Financiranje šolskega tekmovanja )

Sredstva za izvedbo šolskega tekmovanja zagotovi šola, ki tekmovanje organizira. Viri sredstev so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

60. člen
(Financiranje regijskega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo regijskega tekmovanja zagotovi šola oziroma ustanova, ki tekmovanje gosti. Viri sredstev so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
 • prispevki šol, ki pošiljajo tekmovalce na regijsko tekmovanje,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

61. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena s prijavninami tekmovalcev,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

62. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

 • pripravo nalog za tekmovanje,
 • prevode v jezike narodnosti,
 • razmnoževanje nalog in papir,
 • delo tekmovalnih komisij,
 • materialne stroške članov komisij (strokovna literatura ipd.),
 • stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov oziroma računalniške opreme,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelavo in objavo rezultatov tekmovanja,
 • diplome (priznanja) in potrdila, značke, medalje,
 • nagrade za najboljše tekmovalce,
 • udeležbo najboljših na poletnih šolah ali drugih izobraževanjih,
 • izdelavo biltena,
 • izdelavo in obdelavo anketnih vprašalnikov,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico/kosilo za tekmovalce in člane komisije,
 • spremljevalni program v času tekmovanja (ogled muzeja, znamenitosti, ekskurzija za mentorje ipd.),
 • potne stroške za udeležence in predstavnike iz Slovenije na mednarodnih srečanjih oziroma tekmovanjih.

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja na vseh ravneh tekmovanja. Finančni plan sprejme upravni odbor Društva.

Najkasneje v 45 dneh po izvedbi tekmovanja Komisija za tekmovanje pripravi finančno poročilo in analizo tekmovanja ter ju posreduje upravnemu odboru Društva v sprejem.

Kazenske določbe

63. člen
(Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije. Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Če predsednik šolske tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, razpisa ali navodil o izvedbi tekmovanja, ga predsednik državne tekmovalne komisije razreši. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

64. člen
(Kršenje pravilnika s strani tekmovalca)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil pristojne tekmovalne komisije, jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Prehodne in končne določbe

65. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

66. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.


Ljubljana, 15. 8. 2021 Predsednica Društva
Številka: P - 01/2021 prof. dr. Nežka Mramor Kosta