Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju v znanju računovodstva izdaja Društvo

Razpis tekmovanja v znanju računovodstva v šolskem letu 2023 / 2024

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023 / 2024 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje torek, 19. marec 2024 ob 13.00
Državno tekmovanje petek, 19. april 2024 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko raven tekmovanja morate od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo izpišete preko informacijskega strežnika. Izpolnjeno in podpisano izjavo morate hraniti do konca šolskega leta. Tekmovalca ne smete prijaviti na tekmovanje, če nimate ustrezne izjave.

Dovoljeni pripomočki

Dijaki lahko tako na šolskem kot na državnem tekmovanju uporabljajo pisalo, ravnilo, Kontni načrt za gospodarske družbe in žepno računalo. Uporaba korekturnih sredstev ni dovoljena, prav tako ne uporaba vnaprej pripravljenih formul.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik (InfoServer). Na informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec "pisna izjava" za dijake.

Za šolsko leto 2023 / 2024 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Dijaki v vseh skupinah šolskega tekmovanja tekmujejo za bronasto priznanje (glej Pravilnik)

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

I. skupina: Temeljne računovodske informacije

Tekmujejo lahko dijaki, ki v tem šolskem letu poslušajo snov predmeta Temeljne računovodske informacije.

II. skupina: Materialno knjigovodstvo

Tekmujejo lahko dijaki, ki v tem šolskem letu poslušajo snov predmeta Materialno knjigovodstvo.

Državno tekmovanje

Ekonomska šola Celje

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega strežnika DMFA. Tu so razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je potrebno dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 23. 4. 2024 do 14.00. V skladu s 45. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 23. 4. 2024 do 14.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja.

Literatura za pripravo na državno tekmovanje je enaka kot za pripravo na šolsko tekmovanje.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov rass@dmfa.si. Vprašanja v zvezi s III. tekmovalno skupino (finančna matematika in statistika za gimnazijce) naslavljajte na naslov: Tomaž Košir (tomaz.kosir@fmf.uni-lj.si).


Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik