Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike

Zgodovina tekmovanja

Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike poteka od leta 2001. Na pobudo učiteljev matematike v teh šolah smo pri DMFA Slovenije pristopili k izvajanju posebnega tekmovanja za dijake tehniških in strokovnih šol. Do tedaj so vsi srednješolci lahko tekmovali le v okviru Matematičnega tekmovanja srednješolcev, ki pa je zaradi zelo velikih razlik v matematičnih vsebinah srednjih šol in v interesih dijakov posameznih kategorij srednjih šol izgubljalo svoj osnovni namen popularizacije matematike.

Z vpeljavo tekmovanja, prilagojenega dijakom srednjih tehniških in strokovnih šol, se je interes za vključevanje v matematična tekmovanja med temi srednješolci precej povečal. V šolskem letu 2004/05 se je v tekmovanje vključilo skoraj 4500 dijakov s 105 šol.

Šolsko tekmovanje

Dijaki se na šolsko tekmovanje prijavijo na svoji šoli. Vsaka šola ima omogočen dostop do nalog za vse tekmovalne kategorije in jezikovne inačice en dan pred tekmovanjem. Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu, ki ga dijaki pišejo 90 minut, so naloge tipa Mednarodni matematični kenguru. V drugem odbirnem delu, ki ga dijaki pišejo predvidoma 45 minut, pa sta dve nalogi odprtega tipa. Bronasta priznanja so podeljena glede na rezultate Mednarodnega matematičnega Kenguruja. Za uvrstitev na državno tekmovanje pa morajo tekmovalci pristopiti še k odbirnemu delu šolske ravni tekmovanja. Na državno tekmovanje se uvrstijo tekmovalci, ki dosežejo skupno najvišji rezultat pri Kenguruja (120 točk) in odbirnem delu (80 točk – točke odbirnega dela (2 krat 10 točk) pomnožimo s 4). Za uvrstitev na državno tekmovanje je torej možno doseči 200 točk.

Državno tekmovanje

Na tekmovanju sodelujejo dijaki, ki jih izbere državna tekmovalna komisija na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja v skladu s kriteriji prejšnjega odstavka. Na državno tekmovanje se lahko na predlog šolske tekmovalne komisije uvrsti še največ en tekmovalec na posamezno šolo. Šola mora prijaviti kandidate za tekmovanje s pomočjo Informacijskega strežnika v predpisanem terminu.

Naloge

Prvi del nalog šolskega tekmovanja pripravi komisija za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, drugi del nalog šolskega tekmovanja (odbirni del) in naloge za državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija z zunanjimi sodelavci.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Mateja Potočnik
E-pošta: massb@dmfa.si