Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole izdaja Društvo

Razpis tekmovanja v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole v šolskem letu 2020 / 2021

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2020 / 2021 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje petek, 5. marec 2021 ob 12.30
Državno tekmovanje petek, 9. april 2021 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko raven tekmovanja morate od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo izpišete preko informacijskega strežnika. Izpolnjeno in podpisano izjavo morate hraniti do konca šolskega leta. Tekmovalca ne smete prijaviti na tekmovanje, če nimate ustrezne izjave.

Dovoljeni pripomočki

Dijaki lahko tako na šolskem kot na državnem tekmovanju uporabljajo kemično pisalo, ravnilo in žepno računalo, pri tekmovanju v znanju statistike pa še geotrikotnik, šestilo in barvice. Uporaba korekturnih sredstev ni dovoljena, prav tako ne uporaba vnaprej pripravljenih formul.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik (InfoServer). Dostop je mogoč z geslom, ki vam ga dodelimo in pred tekmovanjem pošljemo na šolo, skupaj z osnovnimi navodili za uporabo. Na informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec "pisna izjava" za dijake.

Za šolsko leto 2020 / 2021 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Dijaki v vseh skupinah šolskega tekmovanja tekmujejo za bronasto priznanje (glej Pravilnik)

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

I. skupina: poslovna matematika

Tekmujejo lahko dijaki, ki v tem šolskem letu obiskujejo programe: ekonomski tehnik SSI, ekonomski tehnik PTI, trgovec, administrator. Hkrati morajo ti dijaki poslušati predavanja po učbeniku J. A. Čibeja: Poslovna matematika, 1. oz. 2. del ali po drugi, podobni literaturi, in sicer naslednja poglavja: sklepni, razdelilni, procentni, navadni obrestni in obrestno-obrestni račun.

II. skupina: statistika

Tekmujejo lahko dijaki, ki v tem šolskem letu obiskujejo programe: ekonomski tehnik SSI, ekonomski tehnik PTI, trgovec, administrator, Hkrati morajo ti dijaki v letošnjem šolskem letu poslušati naslednja poglavja: relativna števila, srednje vrednosti in frekvenčne porazdelitve.

III. skupina: finančna matematika in statistika za gimnazijce

Tekmujejo lahko dijaki vseh gimnazij in srednjih šol.

Državno tekmovanje

Gostitelj državnega tekmovanja je .

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega strežnika DMFA. Tu so razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je potrebno dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 13. 4. 2021 do 14.00. V skladu s 45. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 13. 4. 2021 do 14.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja. Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Zaključna slovesnost je bila odpovedana.

Literatura za pripravo na državno tekmovanje je enaka kot za pripravo na šolsko tekmovanje.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov pmss@dmfa.si. Vprašanja v zvezi s III. tekmovalno skupino (finančna matematika in statistika za gimnazijce) naslavljajte na naslov: Tomaž Košir (tomaz.kosir@fmf.uni-lj.si).


Datum: 31. 7. 2020 Predsednik Društva
prof. dr. Dragan Mihailović