Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju v znanju ekonomije izdaja Društvo

Razpis tekmovanja v znanju ekonomije v šolskem letu 2023 / 2024

Tekmovanje organizira DMFA Slovenije v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in podpori učiteljev ekonomskih predmetov na slovenskih srednjih šolah. Z namenom oblikovanja slovenske ekipe za sodelovanje na mednarodni ekonomski olimpijadi smo v tem tekmovanju združili dve tekmovalni skupini, ki sta prej potekali v dveh različnih tekmovanjih in sta bili namenjeni predvsem gimnazijcem. To sta skupina Gimnazijsko tekmovanje v okviru tekmovanja srednješolcev v znanju ekonomije in skupina Finančna matematika in statistika za gimnazijce v okviru tekmovanja iz srednješolcev v znanju poslovne matematike. Državno tekmovanje bo organizirano skupaj z državnim tekmovanjem v znanju gospodarstva.

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2023 / 2024 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 14. marec 2024 ob 13.00: Ekonomija, Ekon. ter fin. mat. in stat.
četrtek, 14. marec 2024 ob 14.30: Finančna mat. in statistika
Državno tekmovanje petek, 12. april 2024 ob 10.00
Izbirno tekmovanje sobota, 11. maj 2024 ob 14.00

Pred prijavo na šolsko raven tekmovanja morate od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo izpišete preko informacijskega strežnika. Izpolnjeno in podpisano izjavo morate hraniti do konca šolskega leta. Tekmovalca ne smete prijaviti na tekmovanje, če nimate ustrezne izjave.

Dovoljeni pripomočki

Dijaki lahko tako na šolskem kot na državnem tekmovanju uporabljajo kemično pisalo, ravnilo in žepno računalo (brez grafičnega prikazovanja funkcij). Uporaba korekturnih sredstev ni dovoljena, prav tako ne uporaba lastnih vnaprej pripravljenih formul.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik (InfoServer). Na informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec "pisna izjava" za dijake.

Za šolsko leto 2023 / 2024 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 2,90 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Dijaki v vseh skupinah šolskega tekmovanja tekmujejo za bronasto priznanje (glej Pravilnik)

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

I. skupina: ekonomija

Tekmujejo lahko dijaki vseh srednjih šol.

II. skupina: finančna matematika in statistika

Tekmujejo lahko dijaki vseh srednjih šol.

III. skupina: ekonomija ter finančna matematika in statistika

Tekmujejo lahko dijaki vseh srednjih šol.

Državno tekmovanje

Gostitelj državnega tekmovanja je Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj.

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega strežnika DMFA. Tu so razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je potrebno dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 16. 4. 2024 do 14.00. V skladu s 45. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 16. 4. 2024 do 14.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja. Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti.

Literatura za pripravo na državno tekmovanje je enaka kot za pripravo na šolsko tekmovanje.

Mednarodna ekonomska olimpijada

Slovenija je v letu 2022 prvič sodelovala na Mednarodni ekonomski olimpijadi. Izbirno tekmovanje za uvrstitev v slovensko ekipo za Mednarodno ekonomsko olimpijado 2024 bo potekalo v soboto 11. maja 2024 ob 14. uri na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Na izbirno tekmovanje se bodo uvrstili najvišje uvrščeni tekmovalci v posamezni tekmovalni skupini na državnem tekmovanju v znanju ekonomije (vsaj 5 iz vsake tekmovalne skupine). Teme za naloge na izbirnem tekmovanju bodo izbrane iz vsebin ekonomske olimpijade, ki jih najdete na spletni strani olimpijade https://ecolymp.org/. DMFA bo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani organiziralo priprave na izbirno tekmovanje in priprave slovenske ekipe na olimpijado. Več podrobnosti najdete na https://www.dmfa.si/Tekmovanja/EkSS/Priprave.aspx.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov ekss@dmfa.si. Vprašanja v zvezi z II. in III. tekmovalno skupino (finančna matematika in statistika) lahko naslavljajte tudi na naslov: Tomaž Košir (tomaz.kosir@fmf.uni-lj.si).


Datum: 31. 7. 2023 Predsednik Društva
dr. Primož Potočnik