Tekmovanje srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja

Zgodovina tekmovanja

Prvo tekmovanje je bilo v šolskem letu 2009/2010.

Cilji tekmovanja

  • Širjenje in poglabljanje znanja astronomije,
  • primerjanje znanja astronomije med dijaki,
  • popularizacija astronomije,
  • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih dijakov,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja astronomije,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje
  • državno tekmovanje
  • izbirno tekmovanje

Izbirno tekmovanje

Izbirnega postopka za olimpijsko ekipo za MOAA se lahko udeležijo vsi prejemniki oz. vse prejemnice zlatih priznanj iz 2. tekmovalne skupine za srednje šole na tekočem državnem tekmovanju iz znanja astronomije oz. 15 najbolje uvrščenih iz 2. skupine, če je zlatih priznanj manj kot 15. Poleg tega se izbirnega postopka udeleži še 10 najbolje uvrščenih dijakov/dijakinj 1. tekmovalne skupine za srednje šole na tekočem državnem tekmovanju iz znanja astronomije. Pri delitvi zadnjega mesta, ki še vodi na izbirni postopek, so povabljeni vsi/vse, ki zasedajo to mesto.
Izbirnega postopka se lahko udeležijo le dijaki oz. dijakinje, ki so leta 2020 mlajši od 20. let in so bili v šolskem letu 2019/20 vpisani v katerega od srednješolskih programov v Sloveniji
Komisija lahko na izbor povabi še dijake in dijakinje, ki so v preteklem letu dosegli oz. dosegle izjemne rezultate na različnih mednarodnih astronomskih tekmovanjih, pri katerih sodeluje DMFA Slovenije, ali so bili/bile člani/članice astronomske olimpijske ekipe, a na državnem tekmovanju niso prejeli/prejele zlatega priznanja..

Če se na izbirno tekmovanje na podlagi predhodnih alinej uvrstijo zgolj tekmovalci/tekmovalke enega spola, Komisija na izbirno tekmovanje povabi najmanj enega tekmovalca/tekmovalko drugega spola.

Mednarodna olimpijada za astronomijo in astrofiziko

Vsako leto se slovenska olimpijska ekipa udeleži mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike MOAA. Tekmovalci nastopajo na olimpijadi kot posamezniki in kot ekipa. Osvojijo lahko zlato, srebrno ali bronasto priznanje ali pohvalo.

Naloge

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato ali srebrno priznanje.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje srednješolcev v znanju astronomije za Dominkova priznanja
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Dunja Fabjan

E-pošta: astro@dmfa.si