Merila za uvrstitev na mednarodna tekmovanja iz astronomije

Opisana merila veljajo za uvrstitev na navedena tekmovanja v tekočem šolskem letu.

Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike

Razpis za izbirni postopek za uvrstitev na 14. mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike (14. MOAA) za šolsko leto 2020/2021

14. mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike, ki bi morala biti med 13. in 22. septembrom 2020 v Kolumbiji, je zaradi pandemije prestavljena na prihodnje leto.

Po sklepu Tekmovalne komisije je ekipa za 14. MOAA, ki je bila izbrana v izbirnem postopku v šolskem 2019/2020, avtomatično uvrščena na 14. MOAA 2021. V tekočem šolskem letu bo izbrana še dodatna ekipa, saj organizator dovoljuje udeležbo dveh ekip na MOAA. Dodatna ekipa se bo udeležila MOAA, če bo zanjo zagotovljeno dodatno financiranje.

1. Organizator v Sloveniji
Izbirni postopek, priprave na MOAA in udeležbo na MOAA organizira DMFA Slovenije, Komisija za tekmovanje v znanju astronomije, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana.

2. Organizator MOAA

Čas in kraj 14. MOAA: september 2021, Bogota, Kolumbija.

3. Izbirni postopek za olimpijsko ekipo za 14. MOAA

Pogoji za udeležbo

• Izbirnega postopka za olimpijsko ekipo za 14. MOAA se lahko udeležijo vsi prejemniki oz. vse prejemnice zlatih priznanj iz 2. tekmovalne skupine za srednje šole na tekočem državnem tekmovanju iz znanja astronomije oz. 15 najbolje uvrščenih iz 2. skupine, če je zlatih priznanj manj kot 15. Poleg tega se izbirnega postopka udeleži še 10 najbolje uvrščenih dijakov/dijakinj 1. tekmovalne skupine za srednje šole na tekočem državnem tekmovanju iz znanja astronomije. Pri delitvi zadnjega mesta, ki še vodi na izbirni postopek, so povabljeni vsi/vse, ki zasedajo to mesto.
• Izbirnega postopka se lahko udeležijo le dijaki oz. dijakinje, ki so leta 2020 mlajši od 20. let in so bili v šolskem letu 2019/20 vpisani v katerega od srednješolskih programov v Sloveniji
• Komisija lahko na izbor povabi še dijake in dijakinje, ki so v preteklem letu dosegli oz. dosegle izjemne rezultate na različnih mednarodnih astronomskih tekmovanjih, pri katerih sodeluje DMFA Slovenije, ali so bili/bile člani/članice astronomske olimpijske ekipe, a na državnem tekmovanju niso prejeli/prejele zlatega priznanja..

• Če se na izbirno tekmovanje na podlagi predhodnih alinej uvrstijo zgolj tekmovalci/tekmovalke enega spola, Komisija na izbirno tekmovanje povabi najmanj enega tekmovalca/tekmovalko drugega spola.
• Izbor tekmovalcev in tekmovalk za olimpijsko ekipo se zaključi najkasneje do 30. 5. 2021.

Potek izbirnega postopka

• Šolsko in državno tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkova priznanja: december 2020 – januar 2021.
• 28. sanktpeterburška astronomska olimpijada: januar – marec 2021.
• Opazovalni del izbirnega postopka: marec – maj 2021.
• Priprave in teoretični del izbirnega postopka – razglasitev rezultatov in udeležencev ter udeleženk MOAA: marec – maj 2021.

Vrednotenje na izbirnem postopku

Skupno število možnih točk je 400.

• Državno tekmovanje: 100 točk.
• Messierov maraton: 110 točk. Vsak najdeni Messierov objekt šteje 1 točko. Če Messierovega maratona ni mogoče izvesti, se ga nadomesti z opazovalnimi nalogami, ki jih pripravi tekmovalna komisija.
• Izbirno teoretično tekmovanje 120 točk: dolge teoretične naloge: 60 točk; obdelava astronomskih podatkov in opazovanj: 60 točk.
• Sanktpeterburška astronomska olimpijada: 70 točk.

Na teoretičnem delu tekmovanja je dovoljena le uporaba žepnega računala, vrtljive zvezdne karte in pole z enačbami, ki jo pripravi tekmovalna komisija. Pri opazovalni nalogi so dovoljeni le pripomočki in naprave, ki jih pripravi tekmovalna komisija oz. so podani v razpisu za Messierov maraton.

• Če zaradi pandemije ni mogoče izpeljati vseh delov izbirnega postopka, v končni seštevek štejejo le točke izvedenih izbirnih testov.

4. Uvrstitev v ekipo za MOAA

Tekmovalci in tekmovalke, ki so se v ekipo uvrstili oziroma uvrstile v izbirnem postopku v šolskem 2019/2020, so avtomatično uvrščeni oziroma uvrščene na 14. MOAA 2021 in bodo predstavljali/predstavljale glavno slovensko ekipo A.

V tekočem šolskem letu bo izbrana še dodatna ekipa B, gostujoča ekipa, saj organizator dovoljuje udeležbo dveh ekip na MOAA, glavno in gostujočo ekipo.

V nadaljevanju 4. točke so pogoji za uvrstitev v ekipo B.

1. pogoj

V olimpijsko ekipo B se neposredno uvrstijo največ štirje tekmovalci oz. tekmovalke z največjo vsoto točk na izbirnem postopku, če so dosegli/dosegle vsaj 80 % povprečja točk ekipe A, doseženih na letošnjem izbirnem postopku.

2. pogoj

Če so tekmovalci oz. tekmovalke, ki so v ekipo B uvrščeni na podlagi 1. pogoja, istega spola, se v olimpijsko ekipo kot dodatni uvrsti tekmovalec/tekmovalka nasprotnega spola z največ doseženimi točkami, sicer se v ekipo uvrsti tekmovalec oz. tekmovalka, ki je na izbirnem postopku kot naslednji/naslednja po mestu uvrstitve dosegel/dosegla normo točk iz prvega pogoja.

Delitev mest

Če dva ali več tekmovalcev oz. tekmovalk doseže enako število točk, potem se v ekipo B za MOAA uvrstijo po 2. pogoju te točke razpisa.

Če ta kriterij že izpolnjen, se v ekipo uvrtijo tisti, ki imajo večjo vsoto točk z državnega tekmovanja iz znanja astronomije in teoretičnega dela izbirnega tekmovanja. V primeru, da so tekmovalci oz. tekmovalke izenačeni oz. izenačene tudi po tem kriteriju, potem o uvrstitvi v olimpijsko ekipo odloči žreb.

Neuradni rezultati izbirnega tekmovanja se objavijo takoj po zaključku izbirnega tekmovanja.

Ugovor na vrednotenje nalog je mogoč le takoj po objavi neuradnih rezultatov na dan in lokaciji izbirnega tekmovanja. Tekmovalna komisija obravnava ugovore takoj in nato razglasi uradne rezultate in obvesti vse udeležence in udeleženke izbirnega postopka.

Če se izbrani tekmovalec oz. tekmovalka zaradi kateregakoli razloga MOAA ne more udeležiti, potem mora to Tekmovalni komisiji sporočiti najkasneje 7 dni po objavi uradnih rezultatov izbirnega postopka. Njegovo oziroma njeno mesto v ekipi zasede naslednji po rezultatih najboljši tekmovalec oz. naslednja tekmovalka, če izpolnjuje pogoje iz 4. točke tega razpisa.

5. Obveznosti tekmovalcev in tekmovalk

Izbrani olimpijski ekipi A in B se morata udeležiti Astronomskega tekmovanja treh dežel.
Za izbrani olimpijski ekipi se julija 2021 izvedejo priprave.
Tekmovalna komisija lahko razpiše dodatne priprave.

Udeležba na Astronomskem tekmovanju treh dežel, na pripravah in na MOAA je za tekmovalce in tekmovalke, ki so se uvrstili v olimpijsko ekipo A in B, obvezna, razen v primeru višje sile.

Udeleženci MOAA morajo biti seznanjeni s pravilnikom MOAA in ga morajo spoštovati v vseh členih.
Sankcije določa pravilnik MOAA.

Ljubljana, 1. 9. 2020

Andrej Guštin, tajnik Komisije za popularizacijo astronomije pri DMFA Slovenije

Sanktpeterburška astronomska olimpijada

Datume tekmovanja in merila postavlja organizator. Navadno so ti znani v začetku decembra tekočega leta.

Slovenski del tekmovanja poteka pod okriljem DMFA Slovenije, ki organizira spletno povezavo z organizatorji v Rusiji, pripravi prevode nalog in poskrbi za izvedbo zaključnega kroga tekmovanja.

Sanktpeterburška astronomska olimpijada je tristopenjsko tekmovanje.

Na izbirni krog tekmovanja so povabljeni tekmovalci/tekmovalke, ki so na državnem tekmovanju iz znanja astronomije za Dominkova priznanja:

 • v kategorijah 7., 8. in 9. razredov zasedli/zasedle prvih deset mest.
 • v kategoriji srednjih šol v 1. skupini zasedli/zasedle prvih 10 mest, v 2. skupini pa prejeli/prejele zlato priznanje. Če je v 2. tekmovalni skupini zlatih priznanj manj kot 15, potem je na tekmovanje povabljenih 15 najbolje uvrščenih tekmovalcev/tekmovalk.

Če si zadnje mesto, ki v posamezni kategoriji še vodi na to tekmovanje, deli več tekmovalcev/tekmovalk, so povabljeni/povabljene vsi/vse.

Poleg tega so na tekmovanje povabljeni/povabljene še največ trije tekmovalci/tri tekmovalke iz šole gostiteljice zaključnega tekmovanja, ki ne izpolnjujejo prejšnjih pogojev.

Prijavo tekmovalcev oz. tekmovalk na tekmovanje opravi tekmovalna komisija pri DMFA Slovenije. Mentorji/mentorice naj svojih tekmovalcev/tekmovalk ne prijavljajo na Ruskem strežniku!

V zaključni del tekmovanja se uvrstijo tekmovalci/tekmovalke, ki so dosegli/dosegle zadostno število točk po kriterijih, ki jih določi organizator.

Zaključni krog tekmovanja je sestavljen iz dveh delov:

 • teoretični del,
 • praktični del.

Naloge pripravlja in popravlja ruski organizator tekmovanja, prav tako tudi podeljuje priznanja.

Ruski kolegi ne ocenjujejo samo rešitev, temveč predvsem način razmišljanja (inovativnost, širina spopadanja s problemom …) in potek reševanja. Ker obstajajo jezikovne ovire, naj bo v rešitvah čim več matematike in skic ter čim manj besed.

Messierov maraton

Splošna pravila za tekmovalce v Messierovem maratonu:

 1. Cilj tekmovanja je najti čim več Messierovih objektov v času tekmovanja (od mraka do zore). Zmagovalec/zmagovalka Messierovega maratona je tisti/tista, ki je v krajšem času našel/našla več objektov. Če je našlo več tekmovalcev/tekmovalk enako število objektov, se pri razvrstitvi upošteva čas potrditve zadnjega objekta.
 2. Vsak tekmovalec/tekmovalka opazuje samostojno. Ker je Messierov maraton del izbirnega postopka za ekipo MOAA, pomočniki/pomočnice niso dovoljeni/dovoljene.
 3. Na enem teleskopu lahko tekmuje le en tekmovalec oz. tekmovalka.
 4. Uporaba funkcije GO-TO ni dovoljena.
 5. Tekmovalec/tekmovalka razen teleskopa lahko uporablja še binokular (dvogled), vendar mora vse objekte sodniku/sodnici pokazati skozi isti teleskop.
 6. Tekmujemo s 110 objekti, kar pomeni, da za M 102 štejemo NGC 5866 v Zmaju.
 7. Najdene objekte potrjuje sodnik/sodnica. Njegova oz njena odločitev je končna.
 8. Sodnik/sodnica oznani začetek in konec tekmovanja ter morebitne vmesne odmore ali prekinitve, če so le te potrebne.
 9. Tekmovalci/tekmovalke morajo uporabljati svetila zastrta z rdečim filtrom. Svetila z belo svetlobo niso dovoljena!
 10. Objekt, ki ga tekmovalec/tekmovalka prijavlja, naj bo v sredini zornega polja. Če je v zornem polju več Messierovih objektov hkrati, je tekmovalec dolžan posamezne objekte identificirati sodniku/sodnici.

Opomba za tekmovalce/tekmovalke, ki se potegujejo za uvrstitev v ekipo MOAA!

Tekmovalci/tekmovalke opazujejo samostojno in ne smejo imeti pomočnikov.

Astronomsko tekmovanje treh dežel

To je tekmovanje, na katerem sodelujejo ekipe za Mednarodno olimpijado iz astronomije in astrofizike iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske.

Tekmovanje bo potekalo na Hrvaškem.

Tekmovanje poteka po načeli MOAA, vendar v skrajšani obliki.

Organizator lahko poleg članov olimpijskih ekip MOAA k sodelovanju povabi še po enega tekmovalca oz. tekmovalko iz vsake sodelujoče države.