Vsebinski program tekmovanja osnovnošolcev v znanju matematike za Kenguru Vegova priznanja

Tekmovalne pole

Regijsko tekmovanje

Tekmovalna pola za vsak razred vsebuje vsaj 5 nalog izbirnega tipa in predvidoma 2 nalogi odprtega tipa.

Državno tekmovanje

Tekmovalna pola za vsak razred vsebuje vsaj 6 nalog izbirnega tipa in predvidoma 2 nalogi odprtega tipa.

Pregled znanj

Regijsko tekmovanje

V 6. in 7. razredu so na regijskem tekmovanju zajeta znanja iz predhodnih razredov in naslednja znanja.

6. razred

 • geometrijski elementi (skladnost, dolžine, razdalja, vzporednice, pravokotnice, uporaba simbolnega zapisa, prepoznavanje osnovnih transformacij,
 • liki (kvadrat, pravokotnik, pojem obsega in ploščine sestavljenih likov),
 • merjenje: ploščinske in dolžinske enote, odvisnost – sklepanje,
 • naravna števila (različni zapisi, računanje, zaokroževanje, računski zakoni, večkratniki, delitelji, pravila za deljivost, številski izrazi, ...),
 • decimalna števila (računanje, zaokroževanje, računski zakoni, pravila za deljivost, številski izrazi, enačbe in neenačbe, urejenost decimalnih števil, zapis z ulomkom in obratno, deli celote, razmerje ...),
 • množice (elementi, unija, presek, podmnožica, različni prikazi množic ...),
 • kombinatorični problemi, zaporedja števil ...
 • stopnji primerne vsebine, objavljene v raznih medijih (splet, knjige, revije ...).

7. razred

 • deljivost naravnih števil (večkratniki, delitelji, pravila deljivosti, praštevila, razcep na prafaktorje ...),
 • ulomki (del celote-deleži, urejanje, reševanje enačb in neenačb, zaporedja, seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje ...),
 • decimalne številke (urejanje, seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, zaokroževanje ...),
 • transformacije (zrcaljenje čez točko, zrcaljenje čez premico, premik, vrtež, simetrale, načrtovanje kotov s šestilom, dvojice kotov ...),
 • trikotnik (lastnosti, koti - kotne stopinje in kotne minute, načrtovanje ...),
 • stopnji primerne vsebine, objavljene v raznih medijih (splet, knjige, revije ...)

Državno tekmovanje

V vsakem razredu so zajeta znanja vseh vsebin kot za regijsko tekmovanje. Dodana so še znanja iz naslednjih vsebin:

6. razred

 • merjenje: prostorninske enote, odvisnost – sklepanje

7. razred

 • odstotki (zapis deleža z odstotki, računanje sprememb, grafični prikazi in odstotki).

Literatura

 • Katerikoli s strani Ministrstva potrjeni učbenik za matematiko za OŠ,
 • Zajc, Pavle: Tekmujmo za Vegova priznanja - Zbirka rešenih nalog iz matematike za učence petih in šestih razredov osnovnih šol SR Slovenije, Presekova knjižnica, DMFA, Ljubljana, 1983,
 • Zajc, Pavle in Potočnik, Aleksander: Tekmujmo za Vegova priznanja - Zbirka rešenih nalog iz matematike za učence šestih, sedmih in osmih razredov osnovne šole od 1983. do 1991. leta, Presekova knjižnica, DMFA, Ljubljana, 1994,
 • Potočnik, Aleksander: Tekmujmo za Vegova priznanja 2 - Zbirka rešenih nalog s področnih in državnih tekmovanj od 1992 do 1998, Presekova knjižnica, DMFA, Ljubljana, 1999,
 • Dolinar, Gregor idr.: Evropski matematični kenguru 1996-2001, DMFA-Založništvo, Ljubljana, 2002,
 • Dolinar, Gregor idr.: Evropski matematični kenguru 2002-2004, DMFA-Založništvo, Ljubljana, 2005,
 • Dolinar, Gregor idr.: Evropski matematični kenguru 2005-2008, DMFA-Založništvo, Ljubljana, 2009,
 • Dolinar, Gregor idr.: Evropski matematični kenguru 2009-2011, DMFA-Založništvo, Ljubljana, 2014,
 • Elektronska revija Brihtnež.