Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju v znanju gospodarstva izdaja Društvo

Razpis tekmovanja v znanju gospodarstva v šolskem letu 2022 / 2023

Tekmovanje organizira DMFA Slovenije v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in podpori učiteljev ekonomskih predmetov na slovenskih srednjih šolah. Državno tekmovanje bo organizirano skupaj z državnim tekmovanjem v znanju ekonomije za srednješolce.

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2022 / 2023 potekala:

StopnjaDatum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje četrtek, 23. marec 2023 ob 13.00
Državno tekmovanje petek, 14. april 2023 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko raven tekmovanja morate od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo izpišete preko informacijskega strežnika. Izpolnjeno in podpisano izjavo morate hraniti do konca šolskega leta. Tekmovalca ne smete prijaviti na tekmovanje, če nimate ustrezne izjave.

Dovoljeni pripomočki

Dijaki lahko tako na šolskem kot na državnem tekmovanju uporabljajo kemično pisalo, ravnilo in žepno računalo, pri tekmovanju v znanju statistike pa še geotrikotnik, šestilo in barvice. Uporaba korekturnih sredstev ni dovoljena, prav tako ne uporaba vnaprej pripravljenih formul.

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovalna komisija za vrednotenje izdelkov tekmovanja in za pošiljanje poročila o tekmovanju uporabi informacijski strežnik (InfoServer). Na informacijskem strežniku boste našli tudi obrazec "pisna izjava" za dijake.

Za šolsko leto 2022 / 2023 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Dijaki v vseh skupinah šolskega tekmovanja tekmujejo za bronasto priznanje (glej Pravilnik)

Za eventualni prevod nalog v italijanski ali madžarski jezik je potrebno zaprositi Državno tekmovalno komisijo najmanj 14 dni pred prvo ravnjo tekmovanja. Želeno jezikovno varianto je potrebno označiti na Informacijskem strežniku ob izpisu prijavnice na tekmovanje.

I. skupina: gostpodarstvo

Tekmujejo lahko dijaki srednjih ekonomskih šol, drugih srednjih strokovnih in tehniških šol, poklicno-tehničnega izobraževanja in gimnazij, ki imajo v predmetniku ekonomijo, sodobno gospodarstvo, razvoj in delovanje gospodarstva ali sorodneučne cilje in vsebine (v obsegu do 140 ur).

Državno tekmovanje

Gostitelj državnega tekmovanja je Ekonomska gimnazija in sr. šola Radovljica.

Na državno tekmovanje tekmovalce prijavi šolska tekmovalna komisija preko informacijskega strežnika DMFA. Tu so razvidni tudi roki za prijave. Vse na strežniku označene roke je potrebno dosledno upoštevati, pozneje prijave na tekmovanje ne bodo več možne, saj bodo ustrezni gumbi onemogočeni.

Morebiten ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju je potrebno podati elektronsko (s pomočjo gesla za individualni vpogled) najkasneje do 18. 4. 2023 do 14.00. V skladu s 45. členom pravilnika je Upravni odbor DMFA Slovenije določil višino pristojbine za obravnavo ugovora na vrednotenje na posamezno nalogo. Pristojbina znaša 5,00 € (z vključenim DDV) in se tekmovalcu vrne v primeru ugodno rešenega ugovora. Komisija bo obravnavala le ugovore, za katere bomo do 18. 4. 2023 do 14.00 prejeli potrdilo o plačani pristojbini.

Dosežki z državnega tekmovanja bodo javno objavljeni na naših spletnih straneh skladno s pravilnikom tekmovanja. Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti.

Literatura za pripravo na državno tekmovanje je enaka kot za pripravo na šolsko tekmovanje.

Vprašanja, na katera na naših spletnih straneh ne najdete odgovorov, naslavljajte na naslov goss@dmfa.si.


Datum: 31. 7. 2022 Predsednica Društva
dr. Nežka Mramor Kosta