Vsebinski program tekmovanja osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja

Tekmovalne pole

Regijsko tekmovanje

Tekmovalna pola za vsak razred vsebuje vsaj 6 nalog izbirnega tipa in predvidoma 2 nalogi odprtega tipa.

Državno tekmovanje

Tekmovalna pola za vsak razred vsebuje vsaj 5 nalog izbirnega tipa in predvidoma 3 naloge odprtega tipa.

Pregled znanj

Regijsko tekmovanje

V 8. in 9. razredu so na regijskem tekmovanju zajeta znanja iz predhodnih razredov in naslednja znanja.

8. razred

 • racionalna števila (nasprotna, absolutna, obratna vrednost, seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, enačbe, neenačbe ...),
 • realna števila (iracionalna števila, odnosi med množicami, zaporedja, urejanje ...),
 • potence in koreni (lastnosti, urejanje, računske operacije, približki, enačbe, neenačbe ...),
 • odnosi med spremenljivkami (premo in obratno sorazmerje, grafi sorazmerij, odstotki ...),
 • večkotniki (lastnosti, pravilni večkotnik, načrtovanje ...),
 • izrazi s spremenljivkami (vrednost izrazov, seštevanje, odštevanje, množenje, zapis izraza ...),
 • stopnji primerne vsebine, objavljene v raznih medijih (splet, knjige, revije ...).

9. razred

 • izrazi s spremenljivkami (produkt vsote in razlike, kvadriranje, izpostavljanje skupnega faktorja, faktorizacija ...),
 • podobnost (razmerja in sorazmerja, načrtovanje podobnih likov, Talesovi izreki ...),
 • odnosi med geometrijskimi elementi (odnosi v prostoru, Pitagorov izrek v prostoru ...),
 • linearna enačba (reševanje, pomen preizkusa, besedilne naloge, izražanje neznanke iz obrazca, parametrična enačba ...)
 • kocka, kvader (lastnosti, površina, prostornina, preseki ...),
 • verjetnost, srednje vrednosti,
 • stopnji primerne vsebine, objavljene v raznih medijih (splet, knjige, revije ...).

Državno tekmovanje

V vsakem razredu so zajeta znanja vseh vsebin kot za regijsko tekmovanje. Dodana so še znanja iz naslednjih vsebin:

8. razred

 • Katalog znanj ni razširjen.

9. razred

 • oglata telesa (lastnosti, površina, prostornina, preseki ...).

Literatura

 • Katerikoli s strani Ministrstva potrjeni učbenik za matematiko za OŠ,
 • Zajc, Pavle: Tekmujmo za Vegova priznanja - Zbirka rešenih nalog iz matematike za učence petih in šestih razredov osnovnih šol SR Slovenije, Presekova knjižnica, DMFA, Ljubljana, 1983,
 • Zajc, Pavle in Potočnik, Aleksander: Tekmujmo za Vegova priznanja - Zbirka rešenih nalog iz matematike za učence šestih, sedmih in osmih razredov osnovne šole od 1983. do 1991. leta, Presekova knjižnica, DMFA, Ljubljana, 1994,
 • Potočnik, Aleksander: Tekmujmo za Vegova priznanja 2 - Zbirka rešenih nalog s področnih in državnih tekmovanj od 1992 do 1998, Presekova knjižnica, DMFA, Ljubljana, 1999,
 • Dolinar, Gregor idr.: Evropski matematični kenguru 1996-2001, DMFA-Založništvo, Ljubljana, 2002,
 • Dolinar, Gregor idr.: Evropski matematični kenguru 2002-2004, DMFA-Založništvo, Ljubljana, 2005,
 • Dolinar, Gregor idr.: Evropski matematični kenguru 2005-2008, DMFA-Založništvo, Ljubljana, 2009,
 • Dolinar, Gregor idr.: Evropski matematični kenguru 2009-2011, DMFA-Založništvo, Ljubljana, 2014,
 • Elektronska revija Brihtnež.