Tekmovanje v razvedrilni matematiki

Zgodovina tekmovanja

Prvo tekmovanje je bilo v šolskem letu 1989/1990.

Cilji tekmovanja

  • širjenje in poglabljanje znanja matematike,
  • utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti,
  • primerjanje znanja matematike med dijaki,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje za matematiko nadarjenih dijakov,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja matematike,
  • priprava dijakov na sodelovanje v mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih letnih šolah.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje
  • državno tekmovanje

Naloge

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato ali srebrno priznanje.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za tekmovanje v razvedrilni matematiki
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Klemen Šivic
E-pošta: rm@dmfa.si