Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja izdaja Društvo

Razpis tekmovanja srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2019 / 2020

Splošne informacije

S šolskim letom 2018 / 2019 uvajamo kot enotno vstopno raven šolsko tekmovanje. Vsebinsko to ne predstavlja spremembe glede na lansko leto, a formalno poenostavlja organizacijo in izvedbo tekmovanja in omogoča upoštevanje večjega števila dijakov pri določanju dobitnikov zlatih priznanj. Na vsaki šoli bo mogoče izbrati za posamezno tekmovalno skupino ali želite izpeljati šolsko tekmovanje ali ne. Za skupine, za katere šolskega tekmovanja ne boste izpeljali, bodo vsi na šolsko tekmovanje prijavljeni dijaki avtomatsko predlagani na naslednjo stopnjo, torej na regijsko tekmovanje.

Tekmovanje srednješolcev iz fizike poteka v treh tekmovalnih skupinah I, II, III, razdeljenih po snovi. Tekmovanje poteka v do petih stopnjah: šolsko tekmovanje, regijsko tekmovanje, državno tekmovanje, izbirno tekmovanje za olimpijski ekipi in dve mednarodni fizikalni olimpijadi. Tisti, ki boste želeli tekmovati v kateri koli skupini, se boste na tekmovanje prijavili pri svojem učitelju na šoli. Termini izvedbe posameznih stopenj tekmovanja so v tabeli spodaj. Vodje tekmovanj na šolah in tekmovalce prosimo, da so na posamezne termine zelo pozorni, ker program za prijavo samostojno odpira in zapira možnosti, tako da predčasne in zamudne prijave niso mogoče.

Opozorilo: Ker je vstopna stopnja tekmovanja od šolskega leta 2018/2019 naprej šolsko tekmovanje, je potrebno vse prijave opraviti od vključno 8. 1. 2020 do vključno 4. 2. 2020 do 12.00.

Šolsko tekmovanje poteka po posameznih šolah in je namenjeno zgolj kot pomoč za šole, kjer zaradi velikega zanimanja v posameznih skupinah izvajajo izbirno tekmovanja za udeležbo na regijskem tekmovanju. Ne glede na rezultate na šolskem tekmovanju lahko šola predlaga za regijsko tekmovanje tekmovalce po lastni presoji. Edina omejitev je, da se na regijsko tekmovanje lahko uvrsti le, kdor je bil v svojo skupino prijavljen na šolskem tekmovanju.

Koledar tekmovanj

Tekmovanja bodo v šolskem letu 2019 / 2020 potekala:

Stopnja Datum in čas pričetka
Šolsko tekmovanje sreda, 5. februar 2020 ob 13.00
Regijsko tekmovanje petek, 13. marec 2020 ob 14.00
Državno tekmovanje sobota, 4. april 2020 ob 10.00
Izbirno tekmovanje petek, 24. april 2020 ob 10.00

Pred prijavo na šolsko tekmovanje je nujno potrebno od vsakega tekmovalca oz. njegovega zakonitega zastopnika zaradi zahteve Ministrstva za šolstvo in šport po obliki in podatkih javne objave dosežkov in zahtev Zakona o varstvu osebnih podatkov pridobiti pisno soglasje z javno objavo dosežkov. Na naših spletnih straneh bodo sicer vidni le dosežki državnega tekmovanja, vendar je javna objava tudi objava na šolski oglasni deski ali v biltenu. Če zakoniti zastopnik učenca s tem ne soglaša, se učenec tekmovanja ne more udeležiti.

Za šolsko leto 2019 / 2020 je upravni odbor DMFA Slovenije določil višino prijavnine 2,90 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni. Ko bodo znana števila tekmovalcev na posameznih šolah (po izvedbi šolskih tekmovanj), bomo na šole poslali račun, ki ga boste poravnali v predpisanem roku.

Šolsko tekmovanje

Šolsko tekmovanje bo 5. 2. 2020, s pričetkom ob 13.00 in možnim zamikom pričetka do 30 minut. Tekmovanje bo izvedla po posameznih šolah šolska tekmovalna komisija, sestavljena iz učiteljev fizike. Rezultati so interne narave in jih šole objavijo po lastni presoji. Poimenski seznam uvrščenih na regijsko tekmovanje šole objavijo po pritožnem roku, najkasneje pa 18. 2. 2020. Kot nadzorni učitelji in ocenjevalci morajo iz vsake šole, ki uvrsti tekmovalce na regijsko tekmovanje, sodelovati učitelji fizike. Iz vsake šole se lahko uvrsti na tekmovanje toliko dijakov, da pride praviloma vsaj en učitelj na 12 uvrščenih dijakov. Predloga uvrstitve tekmovalcev na regijsko tekmovanje ne boste mogli zaključiti, če ne boste imeli prijavljenih učiteljev za regijsko tekmovalno komisijo. Če je na kakšni šoli problem, da predvideno noben učitelj fizike opravičeno (ob vednosti vodstva šole) ne bi mogel sodelovati v regijski tekmovalni komisiji, se mora pred dokončnostjo prijave (najkasneje do 7. 3. 2019) posvetovati z državno tekmovalno komisijo (fiss@dmfa.si).

Za eventualni prevod nalog v italijanski jezik (Obalna regija) je potrebno želeno jezikovno varianto označiti na InfoServerju ob izpisu prijavnice na tekmovanje najkasneje do 24. 1. 2020.

Dijake boste prijavili na šolsko tekmovanje izključno preko InfoServerja. Obdobje za prijavo je od vključno 8. 1. 2020 do 4. 2. 2020. Ker bo program na spletni strani samostojno odprl in zaprl obdobje za prijavljanje, se ni mogoče prijavljati prej in seveda tudi ne kasneje. Zamudniki se ne bodo mogli prijaviti, zato bodite pozorni na omenjene datume.

Ugovor na vrednotenje izdelka lahko tekmovalec vloži v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja v treh dneh po objavi rezultatov.

Podrobna navodila za izvedbo šolskega tekmovanja bodo prejeli vodje tekmovanj na šolah najkasneje do 27. 1. 2019.

Regijsko tekmovanje

Regijsko tekmovanje bo 13. 3. 2020 s pričetkom med 14.00 in 14.30 hkrati potekalo po posameznih regijah v srednjih šolah, objavljenih v spodnji tabeli. Sodelujoči učitelji fizike, člani regijske tekmovalne komisije, se morajo javiti organizatorju tekmovanja na šoli gostiteljici najkasneje pol ure pred začetkom tekmovanja.

#RegijaGostiteljOrganizator
1 Celjska in koroška regijaSr. šola Slovenska BistricaMarko Žigart
2 Dolenjska, zasavska in posavska regijaGimnazija BrežiceBernard Ivšić
3 Gorenjska regijaŠC Škofja Loka, Sr. šola za strojništvoNejc Davidović
4 Ljubljanska regija 0Gimnazija Bežigrad, GimnazijaMarjana Benedik
5 Ljubljanska regija 1Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra KamnikSuzana Perhavec
6 Mariborska in pomurska regijaGimnazija Murska SobotaFranc Trplan
7 Obalna regijaGimnazija, elektro in pomorska šola PiranŠpela Rožman-Gec
8 Severno-primorska regijaŠC Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šolaUroš Borjančič

Tekmovalci iz posameznih srednjih šol bodo tekmovali na tisti šoli, ki gosti regijsko tekmovanje v regiji, v katero sodi srednja šola, ki jo tekmovalec obiskuje. Tekmovanje bodo nadzorovali učitelji fizike s srednjih šol, ki bodo imele tekmovalce na tekmovanju, in drugi zainteresirani učitelji fizike iz srednjih šol. Ti učitelji bodo po zaključku reševanja nalog tudi ocenjevali izdelke. Organizatorji regijskega tekmovanja in učitelji ocenjevalci bodo dobili potrdila DMFA Slovenije za organizacijo tekmovanja oziroma ocenjevanje izdelkov na tekmovanju (20.a člen Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

Na državno tekmovanje se bo iz posamezne regije uvrstilo toliko tekmovalcev, kot je navedeno v tabeli Število tekmovalcev iz posamezne regije. Udeležence državnega tekmovanja iz vsake regije bo določila komisija v posamezni regiji. Komisija mora določiti udeležence državnega tekmovanja najkasneje do 20. 3. 2020. Za interna pravila določanja udeležencev državnega tekmovanja se mora komisija dogovoriti pred ocenjevanjem izdelkov.

Šifrirani rezultati tekmovanja (točke po posameznih nalogah in seštevek točk) bodo vodjem tekmovanja na posameznih šolah za tekmovalce svoje šole dosegljivi na InfoServerju na dan tekmovanja. Končne rezultate, udeležence državnega tekmovanja in prejemnike bronastih priznanj bo Komisija za popularizacijo objavila na InfoServerju po pritožnem roku, najkasneje pa 20. 3. 2020.

Ugovor na vrednotenje izdelka lahko tekmovalec vloži v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja do prvega torka po tekmovanju do 14. ure preko svojega mentorja predsedniku regijske tekmovalne komisije. Pritožna komisija bo upoštevala vse ugovore, ki jih bo prejela do 17. 3. 2020. Tekmovalec bo videl na InfoServerju le odgovor na svoj ugovor, vodja tekmovanja na šoli vidi odgovore za vse tekmovalce svoje šole.

Državno tekmovanje

Državno tekmovanje bo 4. 4. 2020. Soorganizator državnega tekmovanja je . Predvideni začetek tekmovanja je ob 10.00, podroben urnik državnega tekmovanja bo vsem udeležencem viden na InfoServerju ob koncu leta 2018.

Prejemniki nagrad in zlatih priznanj ter udeleženci izbirnega tekmovanja za olimpijski ekipi bodo objavljeni na spletni strani, končni rezultati pa na InfoServerju, oboje po pritožnem roku, najkasneje pa 11. 4. 2020.

Pisni ugovor na vrednotenje izdelka lahko tekmovalec vloži v skladu s 55. členom Pravilnika o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja na naslov:

DMFA Slovenije
Jurij Bajc
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Upoštevali bomo vse ugovore, ki bodo po pošti prispeli na sedež društva do 8. 4. 2020 do 15.00. Tekmovalec bo videl na InfoServerju le odgovor na svoj ugovor, vodja tekmovanja na šoli vidi odgovore za vse tekmovalce svoje šole.

Tisti, ki bodo na državni ravni osvojili nagrade, bodo le-te prejeli na posebni slovesnosti. Slovenost Bistroumi 2019 bo 19. 5. 2019 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani s pričetkom ob 17.00.

Izbirno tekmovanje za olimpijski ekipi

Tekmovanje bo izvedeno v petek, 19. 4. 2019, na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana. Tekmovalec mora na tekmovanje prinesti osebni dokument z veljavnostjo najmanj do 31. decembra 2019. Rezultati tekmovanja in člani obeh slovenskih olimpijskih ekip bodo razglašeni po koncu tekmovanja. Člani obeh ekip bodo izbrani v skladu z Merili izbora.

Evropska in Mednarodna olimpijada

V letu 2019 bo 3. evropska fizikalna olimpijada potekala predvidoma od 31. maja do 4. junija v Rigi v Latviji in 50. mednarodna fizikalna olimpijada od 7. do 15. julija v Tel Avivu v Izraelu. Organizirane priprave na mednarodno fizikalno olimpijado bodo predvidoma potekale dva dni zadnji teden maja in dva dni konec junija ali začetek julija2019 na Pedagoški fakulteti, Oddelek za fiziko in tehniko, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana in na Fakulteti za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana. Točni datumi priprav bodo določeni ob koncu izbirnega tekmovanja 19. 4. 2019. Priprave so za udeležence olimpijad obvezne.


Datum: 31. 7. 2019 Predsednik Društva
prof. dr. Dragan Mihailović