Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 31/08) in Pravil Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije izdaja Društvo

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja določa:

 • cilje tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
 • udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • vlogo in naloge tekmovalnih komisij,
 • razglasitev dosežkov,
 • ugovore na vrednotenje izdelkov,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje znanja matematike,
 • primerjanje znanja matematike med dijaki,
 • popularizacija matematike,
 • odkrivanje za matematiko nadarjenih dijakov,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
 • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja matematike,
 • priprava dijakov na sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih letnih šolah.

3. člen
(Ravni tekmovanja in tekmovalne skupine)

Tekmovanje poteka na treh ravneh:

 • šolska raven tekmovanja, ki poteka v obliki šolskih tekmovanj po posameznih šolah in ima skupaj z odbirnim delom funkcijo kvalifikacije za nastop na državnem tekmovanju,
 • državna raven tekmovanja, ki poteka v obliki državnega tekmovanja,
 • izbirna raven tekmovanja, ki poteka v obliki izbirnih testov za mednarodna tekmovanja (v nadaljnjem besedilu izbirno tekmovanje) in ima funkcijo dodatnih kvalifikacij za nastop na Mednarodni matematični olimpijadi in drugih mednarodnih tekmovanjih.

Šolska in državna raven tekmovanja potekata v 4 tekmovalnih skupinah, ki ustrezajo letniku šolanja. Tekmovalec na teh dveh ravneh tekmuje v isti tekmovalni skupini. Izbirno tekmovanje poteka v eni tekmovalni skupini.

Dijaki srednjih poklicnih šol lahko tekmujejo v posebni tekmovalni kategoriji. Tekmovanja v tej kategoriji ureja Pravilnik o tekmovanju dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike.

Dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol, ki ne obiskujejo gimnazijskega programa, lahko tekmujejo v posebni tekmovalni kategoriji. Tekmovanja v tej kategoriji ureja Pravilnik o tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike.

4. člen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanja srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Društvo).

Tekmovanja vodi in usmerja Komisija za tekmovanje srednješolcev z znanju matematike (v nadaljnjem besedilu Komisija za tekmovanje) pri Društvu. Komisijo za tekmovanje sestavljajo tajnik Komisije za popularizacijo in vsaj 3 člani, ki delujejo na področju matematike. Člane predlaga tajnik Komisije za popularizacijo. Člani Komisije za tekmovanje med seboj izvolijo predsednika. Komisijo za tekmovanja v začetku šolskega leta potrdi Upravni odbor Društva.

5. člen
(Sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani Društva, učitelji matematike ter predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju matematike.

Učitelji-mentorji in drugi strokovni sodelavci prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju po zaključku tekmovanj na vseh ravneh. Na potrdilih so zapisani podatki o številu in vrsti mentorstev, številu in vrsti priznanj in nagrad tekmovalcev ter opisi strokovnih del.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje dijakov (v nadaljevanju: tekmovalci) na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol skladno z 23. in 29. členom tega pravilnika.

Tekmovanj se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi dijaki slovenske narodnosti iz zamejstva, dijaki italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Dijaki, ki so tuji državljani oziroma brez državljanstva in obiskujejo srednjo šolo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do udeležbe na tekmovanju na šolski ravni pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

8. člen
(Dostopnost tekmovanja)

Šolsko tekmovanje skupaj z morebitnim odbirnim delom izvede posamezna šola ali več šol skupaj. Če tekmovanje izvede več šol skupaj, vodijo za dijake vsake od teh šol posebno evidenco, o kritju stroškov izvedbe in sami organizaciji pa sprejmejo poseben dogovor.

Državno tekmovanje izvede Komisija za tekmovanje skupaj s soorganizatorjem. Predstavniki sodelujočih šol se v času tekmovanja med seboj dogovorijo, katera šola iz regije za državno tekmovanje bo gostila tekmovanje v naslednjem letu.

Izbirno tekmovanje izvede Komisija za tekmovanje.

Razpis tekmovanja

9. člen
(Razpis tekmovanja)

Društvo do 31. julija v tekočem šolskem letu objavi razpis tekmovanja za naslednje šolsko leto. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani Društva na naslovu http://www.dmfa.si/ na podstrani ustrezne tekmovalne komisije.

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

 • čas (dan in uro) izvedbe šolskega in državnega tekmovanja,
 • roke prijav na šolsko in državno tekmovanje,
 • višino prijavnine na tekmovanje,
 • vsebinski program tekmovanja za posamezne ravni tekmovanja in zahtevnostne stopnje z navedbo ustrezne literature in pripomočkov,
 • navedbo datuma objave dosežkov posameznih tekmovalcev.

Ob razpisu tekmovanja se praviloma objavi tudi soorganizatorje (šolo gostiteljico in organizatorja) za državno tekmovanje. Na enak način, vendar pred objavo uradnih rezultatov šolskega tekmovanja, se objavijo tudi morebitne spremembe oz. dopolnitve informacij o soorganizatorjih državnega tekmovanja.

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Dijak se na šolsko tekmovanje prijavi pri svojem učitelju matematike ali drugemu učitelju, ki je na šoli zadolžen za organizacijo tekmovanja.

Prijava obsega:

 • ime, priimek, spol in datum rojstva kandidata ter letnik, ki ga obiskuje,
 • naziv in sedež šole, ki jo kandidat obiskuje,
 • ime, priimek, spol in datum rojstva kandidatovega mentorja.

Prijave morajo biti izvedene v roku in na način, določenem z razpisom. Po tem roku prijave niso več možne.

Dijaki, ki se želijo poleg šolskega tekmovanja udeležiti še odbirnega dela za uvrstitev na državno tekmovanje, morajo to navesti ob prijavi na šolsko tekmovanje.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, ki so dali pisno soglasje, da so lahko njihovi rezultati, doseženi na tekmovanju, javno objavljeni v skladu s 39. in 41. členom. Za mladoletne kandidate morajo ustrezno pisno soglasje dati starši oziroma zakoniti zastopniki.

Vodenje tekmovanja

12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:

 • Šolsko tekmovanje vodi šolska tekmovalna komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole. Komisijo sestavljajo vsaj trije člani. Člani komisije izvolijo predsednika komisije.
 • Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj šestnajst članov. V državni tekmovalni komisiji so člani Komisije za tekmovanje, drugi člani Društva ter predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju matematike. Člane državne tekmovalne komisije imenuje upravni odbor Društva ali pa za to pooblasti Komisijo za tekmovanje.
 • Izbirno tekmovanje vodi komisija izbirnega tekmovanja, ki jo sestavljajo predsednik državne tekmovalne komisije in še najmanj trije člani. V tekmovalni komisiji za izbirno tekmovanje so člani Komisije za tekmovanje, drugi člani Društva ter predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju matematike.

13. člen
(Soorganizacija tekmovanja)

Tekmovanja na posameznih ravneh soorganizirajo organizatorji tekmovanja, ki v dogovoru s tajnikom Komisije za tekmovanje opravijo vse aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja.

Organizatorje imenujejo posamezne šole, potrdi jih pa Komisija za tekmovanje.

Priprava nalog

14. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom za šolsko tekmovanje pripravi komisija za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, za odbirni del in državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija.

Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku.

Komisija je na zahtevo dolžna pripraviti prevod tekmovalnih nalog v italijanski jezik. Komisija lahko pripravi prevode tekmovalnih nalog tudi v druge jezike, če je za te jezike po oceni komisije bil v preteklih letih izkazan dovolj velik interes; te jezike objavi komisija v vsakoletnem razpisu. Komisija bo pripravila prevode tekmovalnih nalog le za tiste tekmovalce, katerih šola bo do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu, na v razpisu predpisan način Komisiji sporočila zahtevane podatke, potrebne za pripravo nalog v izbranem prevodu.

Recenzijo nalog opravi predsednik državne tekmovalne komisije oziroma s strani predsednika pooblaščeni recenzenti, ki niso sodelovali pri pripravi nalog.

Tekmovalne naloge morajo biti lektorirane. Lektoriranje tekmovalnih nalog se opravi po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije.

Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo.

15. člen
(Tajnost nalog)

Tekmovalne komisije so na vseh ravneh tekmovanja odgovorne za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave le-teh.

Člani državne tekmovalne komisije in vsi, ki pridejo v stik s tekmovalnimi nalogami po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije (v skladu s 14. členom tega pravilnika), podpišejo ustrezno Izjavo o tajnosti.

Šolske tekmovalne komisije se morajo po prejetju nalog šolskega oziroma odbirnega dela tekmovanja strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za tajnost. Na državnem tekmovanju soorganizator tekmovanja odpečati naloge do 30 minut pred začetkom tekmovanja v prisotnosti vsaj enega člana državne tekmovalne komisije.

16. člen
(Hranjenje izdelkov)

Predsedniki šolskih tekmovalnih komisij hranijo izdelke do konca šolskega leta, nato pa zagotovijo uničenje le-teh. Komisija za tekmovanje hrani izdelke z državnega tekmovanja eno leto, nato pa zagotovi uničenje le-teh.

Organizacija tekmovanja

Tekmovalni red

17. člen
(Način tekmovanja)

Na vseh ravneh tekmovanja tekmovalci rešujejo naloge v pisni obliki.

18. člen
(Trajanje tekmovanja)

Dijaki rešujejo naloge na šolskem tekmovanju 90 minut, na odbirnem delu 60 minut, na državnem pa 180 minut, če ni v navodilih za izvedbo posamezne ravni drugače predpisano.

Tekmovalec lahko zamudi pričetek reševanja nalog za največ 15 minut. Zamudnikom se čas reševanja ne podaljša in zaključijo s tekmovanjem v vnaprej predvidenem času. V času 15 minut od začetka reševanja nalog oziroma v času 15 minut do zaključka reševanja nalog tekmovalec ne sme zapustiti prostora, v katerem rešuje naloge.

19. člen
(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da nihče nima za svojega soseda z nobene strani (levo, desno, spredaj, zadaj) tekmovalca, ki rešuje naloge iste skupine oziroma letnika. Če sta soseda učenca, ki rešujeta naloge iste skupine oziroma letnika, mora biti razmik med središčema stolov, na katerih sedita, najmanj 1,5 m. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorna oseba mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi.

Na državnem tekmovanju mora imeti vsak tekmovalec svojo mizo. Sedežni red na državnem tekmovanju pripravi soorganizator državnega tekmovanja.

20. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzoruje vsaj po ena nadzorna oseba v vsakem prostoru. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci in ali sedijo v predpisanem sedežnem redu, evidentira manjkajoče tekmovalce, nato pa razdeli tekmovalne liste.

V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalca pa odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje.

O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki lahko sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za morebitno izključitev. Če je dijak izključen iz tekmovanja, je izključen tudi iz nadaljnjih ravni tekmovanja, odločitev o izključitvi pa je dokončna.

21. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju dijaki uporabljajo svoj pisalni in risalni pribor, ni pa dovoljeno uporabljati niti literature (tabel, učbenikov, priročnikov, listov s formulami, ...) niti žepnih računal. V prostor, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov, ...).

Papir za reševanje nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

22. člen
(Šifriranje izdelkov)

Na šolski ravni tekmovanja ni šifriranja izdelkov. Tekmovalci na izdelek napišejo svoje ime, priimek in razred.

Na državnem in izbirnem tekmovanju je obvezno šifriranje izdelkov.

Šolsko tekmovanje

23. člen
(Udeleženci šolskega tekmovanja)

Šolskega tekmovanja in odbirnega dela se lahko udeležijo dijaki vseh letnikov srednje šole, ki so se na tekmovanje prijavili v skladu z 11. členom.

24. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Šolsko tekmovanje se izvede na šoli v prostorih, ki jih določi šolska tekmovalna komisija, in sicer tretji četrtek v mesecu marcu, če ni v navodilih oziroma z razpisom drugače določeno. Čas tekmovanja je določen z razpisom.

25. člen
(Naloge šolske tekmovalne komisije)

Šolska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:

 • na osnovi prijav dijakov na tekmovanje pripravi zadostno število tekmovalnih pol za šolsko tekmovanje in odbirni del,
 • organizira šolsko tekmovanje skupaj z morebitnim odbirnim delom,
 • pregleda in ovrednoti izdelke dijakov,
 • razglasi rezultate tekmovanja, pri čemer mora upoštevati možnost ugovora (47. člen) in rok prijav na državno tekmovanje,
 • določi prejemnike bronastih Vegovih priznanj v skladu z 38. členom tega pravilnika,
 • določi udeležence državnega tekmovanja v skladu z 29. členom tega pravilnika.

26. člen
(Naloge predsednika tekmovalne komisije)

Predsednik šolske tekmovalne komisije:

 • se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja ter poskrbi za fotokopiranje/natis tekmovalnih nalog in njihovo tajnost,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev v zapisnik in objavo dosežkov,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • v primeru ugovora na oceno postopa v skladu z 47. členom tega pravilnika.

27. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)

Tekmovalne komisije izdelke ovrednotijo in dosežke objavijo najkasneje v 3 dneh po izvedenem tekmovanju.

28. člen
(Pregled izdelkov)

Komisija za tekmovanje opravi dokončni izbor udeležencev državnega tekmovanja. Pri tem lahko pregleda izdelke tekmovalcev, ki jih je šolska tekmovalna komisija prijavila za nastop na državnem tekmovanju.

Če člani Komisije za tekmovanje ugotovijo, da se šolska tekmovalna komisija ni držala tega pravilnika oziroma navodil o izvedbi tekmovanja, lahko odločijo, da kandidatov, ki jih je predlagala ta komisija, ne upoštevajo pri izboru udeležencev državnega tekmovanja.

Državno tekmovanje

29. člen
(Udeleženci državnega tekmovanja)

Državnega tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh letnikov glede na dosežke šolskega tekmovanja.

Na državno tekmovanje se uvrsti največ 90 tekmovalcev v prvi tekmovalni skupini, ki so dosegli najboljši dosežek v državi. Na državno tekmovanje se uvrsti največ 80 tekmovalcev v drugi tekmovalni skupini, ki so dosegli najboljši dosežek v državi. Na državno tekmovanje se uvrsti največ 70 tekmovalcev v tretji tekmovalni skupini, ki so dosegli najboljši dosežek v državi. Na državno tekmovanje se uvrsti največ 60 tekmovalcev v četrti tekmovalni skupini, ki so dosegli najboljši dosežek v državi.

Na državno tekmovanje se lahko na predlog šolske tekmovalne komisije uvrsti še največ toliko tekmovalcev, kot je določeno s kvoto za posamezno šolo. Kvota za posamezno šolo velja za vse tekmovalne skupine skupaj in je enaka skupnemu številu prejetih zlatih priznanj na posamezni šoli v preteklem šolskem letu, povečanemu za ena.

Državnega tekmovanja se razen tekmovalcev iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena udeležijo tudi tekmovalci, ki jih na osnovi tekmovalnih dosežkov minulih let vsako leto sproti izbere državna tekmovalna komisija.

30. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje se izvede na šolah gostiteljicah po posameznih regijah za državno tekmovanje v prostorih, ki jih zagotovi soorganizator državnega tekmovanja v soglasju s tajnikom Komisije za tekmovanje. Šole gostiteljice in organizatorji tekmovanj v posamezni regiji za državno tekmovanje ter datum in čas vsakoletnega državnega tekmovanja so določeni v razpisu.

31. člen
(Reševanje nalog)

V času prvih 30 minut reševanja nalog lahko dijaki postavljajo vprašanja v zvezi z nalogami izključno članom državne tekmovalne komisije, ki v tem času vsaj dvakrat obidejo vse prostore, kjer dijaki rešujejo naloge.

O ukrepih zaradi morebitnih nepravilnosti, ki jih morajo članom državne tekmovalne komisije sporočiti nadzorne osebe, odloča državna tekmovalna komisija na svoji seji pred začetkom pregledovanja izdelkov.

32. člen
(Naloge državne tekmovalne komisije)

Državna tekmovalna komisija:

 • na osnovi števila izbranih dijakov na državno tekmovanje zagotovi ustrezno število tekmovalnih pol,
 • pregleda in ovrednoti izdelke tekmovalcev,
 • določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
 • določi prejemnike srebrnih in zlatih priznanj ter nagrad v skladu s 38. členom tega pravilnika,
 • lahko podeli posebno nagrado za izvirno in elegantno pravilno rešitev naloge,
 • določi tekmovalce za mednarodna tekmovanja in srečanja ali pa dokončni izbor prepusti Komisiji za popularizacijo,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za Ministrstvo za šolstvo in šport.

33. člen
(Naloge predsednika državne tekmovalne komisije)

Predsednik tekmovalne komisije:

 • zagotovi število tekmovalnih nalog na osnovi števila prijavljenih na državno tekmovanje,
 • zagotovi ocenjevalce za vrednotenje izdelkov,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo dosežkov,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • skupaj s tajnikom pripravi morebitne nagrade za tekmovalce in mentorje,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za Ministrstvo za šolstvo in šport.

Predsedniku državne tekmovalne komisije pomaga pri njegovem delu tajnik komisije za popularizacijo.

34. člen
(Naloge soorganizatorja tekmovanja)

Soorganizacijo državnega tekmovanja lahko prevzame podružnica Društva, srednja šola, fakulteta ali druga ustanova. S prevzemom soorganizacije se podružnica, šola, fakulteta oziroma ustanova obveže, da bo:

 • pripravila ustrezne prostore za nemoteno reševanje nalog,
 • zagotovila nadzornike v prostorih, kjer bo potekalo reševanje nalog,
 • priskrbela malico/kosila za tekmovalce, njihove mentorje ter spremljevalce in člane tekmovalne komisije,
 • pripravila prostor za otvoritev tekmovanja,
 • v dogovoru s predsednikom državne tekmovalne komisije opravila še druge aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja.

35. člen
(Rezultati)

Šifrirani rezultati morajo biti praviloma objavljeni najkasneje v 24 urah po zaključku reševanja nalog na državnem tekmovanju.

Na te rezultate lahko tekmovalec v roku 3 dni od objave vloži ugovor, v katerem navede svojo šifro, zaporedno številko naloge, za katero meni, da ni bila pravilno ovrednotena, in kratko utemeljitev. Tekmovalec lahko vloži ugovor na način in naslov ter do roka, kot je objavljeno v razpisu.

Državna tekmovalna komisija preveri pritožbo in sprejme sklep. S sklepom se lahko tekmovalec seznani na spletni strani DMFA v skladu s 40. in 47. členom pravilnika. Sklep je dokončen.

Izbirno tekmovanje

36. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Izbirno tekmovanje je organizirano v obliki več tekmovanj ob različnih dneh. Kraji in časi tekmovanja so določeni z razpisom.

37. člen
(Izbor tekmovalcev za mednarodna tekmovanja)

Merila za izbor tekmovalcev za mednarodna tekmovanja (Mednarodna matematična olimpijada (MMO), Srednje-Evropska matematična olimpijada (SEMO), Evropska dekliška matematična olimpijada (EDMO), ...) se objavijo ob začetku šolskega leta oziroma ob razpisu tekmovanj. Določi jih državna tekmovalna komisija oziroma Komisija za popularizacijo. Pri izboru ekipe za posamezno mednarodno tekmovanje se upoštevajo še naslednja pravila:

 • tekmovalec se, ne glede na rezultate izbora, lahko udeleži MMO več kot trikrat samo, če je bil uspešen na eni izmed predhodnih MMO (npr. je prejel medaljo);
 • tekmovalec, ki se je uvrstil v ekipo za mednarodno tekmovanje, mora biti na tekmovanju prisoten ves čas uradnega trajanja tekmovanja, razen v izjemnih primerih ob soglasju vodje ekipe;
 • tekmovalca, ki se je uvrstil v ekipo za mednarodno tekmovanje, lahko Upravni odbor DMFA Slovenije na predlog vodje ekipe izključi iz ekipe (npr. zaradi nesodelovanja na pripravah, zaradi neporavnanih finančnih obveznosti, če tekmovalec ne dostavi pravočasno vseh zahtevanih dokumentov in obrazcev, ...).

Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad

38. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)

Na šolskem tekmovanju lahko osvoji bronasto Vegovo priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne tekmovalne skupine na šoli, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3 možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci bronasto priznanje. Bronasto priznanje lahko dodatno prejmejo še vsi tekmovalci, ki so po svojih dosežkih v zgornji 1/5 vseh tekmovalcev v državi. Ne glede na število udeležencev šolskega tekmovanja prvouvrščeni tekmovalec v vsaki tekmovalni skupini prejme bronasto priznanje, če je dosegel vsaj 1/2 možnih točk.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju, razvrščeni po dosežku, osvojijo zlato ali srebrno Vegovo priznanje. Število podeljenih zlatih priznanj je odvisno od števila udeležencev šolskega tekmovanja v posamezni tekmovalni skupini, in sicer:

 • Pri 50 tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podelita 2 zlati priznanji, od 475 do 499 tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli največ 19 zlatih priznanj, med 50 in 475 tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli na vsakih 25 tekmovalcev eno zlato priznanje.
 • Pri 500 tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podeli 20 zlatih priznanj, pri 5000 ali več tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podeli največ 65 zlatih priznanj, med 500 in 5000 tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli na vsakih 100 tekmovalcev eno zlato priznanje.
 • Tisti tekmovalci, ki so na državnem tekmovanju osvojili vsaj 20 % možnih točk in ki v skladu z gornjima dvema alinejama niso osvojili zlatega priznanja, prejmejo srebrno priznanje.

Na državnem tekmovanju se v vsaki tekmovalni skupini podeli prva nagrada za prvo mesto, druga nagrada za drugo mesto in tretja nagrada za tretje mesto. Če si tekmovalci delijo mesto, ki mu pripada nagrada, prejmejo vsi enako nagrado. Poleg nagrad za prva tri mesta se lahko podeli še pohvale na tak način, da skupno število nagrajenih in pohvaljenih ne presega števila 7.

Razglasitev rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad

39. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)

Objava dosežkov tekmovanja poteka v dveh fazah:

 • Rezultati tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca (na šolskem tekmovanju) oz. šifro tekmovalca (na državnem tekmovanju) ter število doseženih točk po nalogah morajo biti objavljeni najkasneje v treh dneh po izvedbi tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v svoj rezultat pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.
 • Po zaključeni obravnavi ugovorov na vrednotenje in najkasneje 7 dni po zaključenem tekmovanju mora pristojna tekmovalna komisija objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo število točk po nalogah, morebitno doseženo priznanje oz. nagrade in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v končne rezultate vseh tekmovalcev v svoji tekmovalni skupini na ustrezni ravni tekmovanja pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.

Na šoli morajo biti javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena imena tekmovalcev, ki so prejeli bronasta priznanja ali so se uvrstili na naslednjo raven tekmovanja, dosežkov drugih tekmovalcev ni dovoljeno objavljati. Na šoli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in šole tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli zlato priznanje ali nagrado. Objava rezultatov tekmovanja na spletnih straneh šole je dovoljena le v skladu s 41. členom tega pravilnika.

Ob objavi rezultatov tekmovanja mora pristojna tekmovalna komisija objaviti tudi imena članov tekmovalne komisije in drugih strokovnih sodelavcev. Ti podatki so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do vpogleda v evidenco strokovnega sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblaščeni osebi na šoli. Učitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov tekmovanja vloži ugovor na evidenco strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vložiti v pisni obliki na naslov tajnika Komisije za popularizacijo.

40. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsak tekmovalec ima omogočen vpogled v svoje dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru na vrednotenje preko interneta ali mobilnega telefona s pomočjo osebnega uporabniškega imena in gesla. Do zaključene obravnave ugovorov na vrednotenje je omogočen le individualni vpogled v doseženo število točk po nalogah.

Uporabniško ime in geslo za šolsko tekmovanje prejme tekmovalec ob prijavi na šolsko tekmovanje. Uporabniško ime in geslo za državno in izbirno tekmovanje prejme tekmovalec na tekmovanju samem.

41. člen
(Objava na spletnih straneh)

Dosežki z državnega tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo priznanje ali nagrado morajo biti po razglasitvi objavljeni na spletnih straneh Društva. Objavijo se le dosežki tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli zlato priznanje ali nagrado.

Na spletni strani posamezne šole se lahko javno objavi le dosežke tistih tekmovalcev s te šole, ki so prejeli priznanje ali nagrado na katerikoli ravni tekmovanja.

42. člen
(Objava nalog)

Naloge z rešitvami za vse ravni tekmovanja se praviloma objavijo v društvenih publikacijah.

43. člen
(Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju)

Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju pripravi Društvo.

44. člen
(Priprava priznanj, nagrad in potrdil o strokovnem sodelovanju)

Vsa priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju morajo biti oštevilčena, podpisana in žigosana z žigom Društva, in sicer:

 • bronasta priznanja podpiše predsednik šolske tekmovalne komisije,
 • srebrna in zlata priznanja ter nagrade podpiše predsednik državne tekmovalne komisije,
 • potrdila o strokovnem sodelovanju podpiše predsednik Društva.

Priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju natisne Komisija za popularizacijo.

Upravni odbor Društva lahko najkasneje 30 dni pred prvo ravnjo ustreznega tekmovanja odloči, da so nekateri izmed zgoraj navedenih obrazcev na voljo le v elektronski obliki kot digitalno podpisani in časovno žigosani dokumenti, tiskovine pa so na voljo le ob plačilu. Ob tej odločitvi upravni odbor Društva objavi tudi cenik natisov.

45. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku tekmovanj na vseh ravneh se priznanja posredujejo na matične šole tekmovalcev. Nagrade se podelijo na posebni svečani slovesnosti. Kraj in čas slovesnosti se praviloma objavi z razpisom.

46. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih in nagradah ter dokumentacijo tekmovanja se hrani v arhivu Društva.

Ugovor na vrednotenje izdelkov

47. člen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)

Če tekmovalec meni, da je na šolskem tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 dni od objave vloži ugovor, ki mora biti obrazložen. Ugovor mora biti vložen v pisni obliki in naslovljen na predsednika pristojne tekmovalne komisije. Po prejemu ugovora tekmovalna komisija izdelek ponovno pregleda, odloči o ugovoru ter tekmovalca seznani s sklepom tekmovalne komisije.

Zoper odločitev šolske tekmovalne komisije o ugovoru lahko tekmovalec vloži pisno pritožbo na državno tekmovalno komisijo. Odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna.

Na državnem tekmovanju se ugovor vloži skladno s 35. členom. Državna tekmovalna komisija izdelke, za katere je bil vložen ugovor, ponovno pregleda in odloči o ugovoru ter svojo odločitev utemelji. S sklepom državne tekmovalne komisije se lahko tekmovalec seznani s pomočjo individualnega vpogleda v dosežke na tekmovanju v skladu z 40. členom.

Upravni odbor Društva lahko odloči, da se ugovor na vrednotenje obravnava le ob plačilu pristojbine za ponovno vrednotenje izdelka. Višina pristojbine ne sme presegati zneska, ki ga določi upravni odbor Društva najkasneje 30 dni pred prvo ravnjo ustreznega tekmovanja. Če je bil ugovor pozitivno rešen, se tekmovalcu vplačana pristojbina vrne.

Vloga in naloge učiteljev in mentorjev

48. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Društva pri pripravi in izvedbi tekmovanja srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko šole, podružnice Društva in Društvo določijo, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo.

Uspešni mentorji lahko prejmejo nagrade.

O višini plačila za delo in višini nagrade sprejme sklep upravni odbor Društva.

49. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja prevzamejo organizator (v primeru državnega tekmovanja soorganizator) in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

50. člen
(Usklajevanje ocenjevalnih kriterijev)

Predsednik tekmovalne komisije mora pred začetkom vrednotenja izdelkov organizirati sestanek ocenjevalcev. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik ter razjasnijo morebitne nejasnosti.

51. člen
(Spopolnjevanje)

Društvo lahko za učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno spopolnjevanje. Spopolnjevanje lahko poteka v dogovoru s katero izmed fakultet ali drugih ustanov.

Financiranje tekmovanja

52. člen
(Prijavnina na tekmovanje)

Društvo lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje na šolski ravni. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi Društvo. Višino prijavnine določi upravni odbor Društva. Za tekmovanja na višjih ravneh ni prijavnine.

53. člen
(Financiranje šolskega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo šolskega tekmovanja zagotovi šola, ki tekmovanje organizira. Viri sredstev so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

54. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena s prijavninami tekmovalcev,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

55. člen
(Financiranje izbirnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo izbirnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

56. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

 • pripravo nalog za tekmovanje,
 • prevode v jezike narodnosti,
 • razmnoževanje nalog in papir,
 • delo tekmovalnih komisij,
 • materialne stroške članov komisij (strokovna literatura ipd.),
 • stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov oziroma računalniške opreme,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelavo in objavo rezultatov tekmovanja,
 • diplome (priznanja) in potrdila, značke, medalje,
 • nagrade za najboljše tekmovalce,
 • udeležbo najboljših na poletnih šolah ali drugih izobraževanjih,
 • izdelavo biltena,
 • izdelavo in obdelavo anketnih vprašalnikov,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico/kosilo za tekmovalce in člane komisije,
 • spremljevalni program v času tekmovanja (ogled muzeja, znamenitosti, ekskurzija za mentorje ipd.),
 • potne stroške za udeležence in predstavnike iz Slovenije na mednarodnih srečanjih oziroma tekmovanjih.

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja na vseh ravneh tekmovanja. Finančni plan sprejme upravni odbor Društva.

Najkasneje v 45 dneh po izvedbi tekmovanja Komisija za tekmovanje pripravi finančno poročilo in analizo tekmovanja ter ju posreduje upravnemu odboru Društva v sprejem.

Kazenske določbe

57. člen
(Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije. Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Če predsednik šolske tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, razpisa ali navodil o izvedbi tekmovanja, ga predsednik državne tekmovalne komisije razreši. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

58. člen
(Kršenje pravilnika s strani tekmovalca)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil pristojne tekmovalne komisije, jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Prehodne in končne določbe

59. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

60. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.


Ljubljana, 31. 7. 2017 Predsednik Društva
Številka: P - 2/2017 prof. dr. Dragan Mihailović