Kristijan Kocbek, Margareta Obrovnik Hlačar, Jožef Senekovič in Sašo Strle prejemniki priznanj DMFA Slovenije

Na letošnjem Občnem zboru DMFA Slovenije so bila podeljena štiri priznanja. Prejeli so jih Kristijan Kocbek, profesor matematike na I. gimnaziji v Celju, za izjemno uspešen matematični krožek in navdihujoče mentorstvo mladim tekmovalcem in tekmovalkam, Margareta Obrovnik Hlačar, učiteljica fizike in kemije na OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem, za navduševanje mladih za naravoslovje ter bogato strokovno dejavnost na področju fizike in naravoslovja, Jožef Senekovič, prof. matematike in fizke na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru, za izjemne uspehe pri mentorstvu mladim ter bogato strokovno dejavnost na področju matematike, in dr. Sašo Strle, izr. profesor za matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, za kvalitetno in nenadomestljivo uredniško delo pri društvenih publikacijah. V nadaljevanju objavljamo utemeljitve, ki jih je pripravila komisija na podlagi prejetih predlogov.

 

2019-kocbek
Kristijan Kocbek

Kristjan Kocbek je diplomiral iz pedagoške matematike na UL FMF leta 1994 in poučuje matematiko na I. gimnaziji v Celju. Je odličen profesor, učno snov podaja sistematično in razumljivo. Med dijaki je zelo priljubljen. Odlikuje se po tem, da zna dobro prilagoditi svoje zahteve in pričakovanja sposobnostim dijakov. Z izredno predanostjo se že od leta 1998 naprej posveča tudi vodenju matematičnih krožkov in zelo sistematičnim pripravam srednješolcev na matematična tekmovanja, tudi za tista na mednarodnem nivoju. Občasno izvaja krožke ali individualno dela tudi z matematično nadarjenimi osnovnošolci, ki pod njegovim mentorstvom uspešno razvijajo svoj talent.

Njegovi varovanci in varovanke so v zadnjih petih letih na državnem tekmovanju iz matematike za srednješolce osvojili 11 prvih mest in skupaj 22 nagrad, na Mednarodni matematični olimpijadi pa kar 5 medalj od skupaj 8, ki so jih v teh petih letih osvojili slovenski tekmovalci. Dolg je tudi seznam uspehov na drugih tekmovanjih. Kristjan Kocbek k matematiki nadpovprečno uspešno pritegne tudi dekleta: v sedmih letih sodelovanja na Evropski dekliški matematični olimpijadi so se v štiričlansko slovensko ekipo kar 17-krat uvrstile njegove dijakinje.

Dosežki njegovih dijakov in dijakinj nedvomno potrjujejo, da je Kristjan Kocbek eden najuspešnejših slovenskih srednješolskih mentorjev, njegovo mentorsko delo pa bistveno prispeva tudi k uspehom in ugledu Slovenije ter našega društva na mednarodnih matematičnih tekmovanjih. S svojim kvalitetnim strokovnim delom je velik ugled v regiji pridobil tudi šoli, na kateri poučuje. Na I. gimnazijo v Celju se vsako leto vpišejo številni nadarjeni mladi iz širše okolice, ki jih Kristjan Kocbek še bolj navduši za matematiko.

 

2019-hlacar
Margareta Obrovnik Hlačar

Margareta Obrovnik Hlačar je diplomirala leta 2004 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in se še istega leta zaposlila kot učiteljica fizike in kemije na OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem. Vse odtlej raziskuje vedno nove oblike dela z učenci in izpopolnjuje stare. Je natančna in dosledna. Učencem širi obzorja ne le z vsebinami iz učnega načrta, ampak se nenehno izobražuje, nova dognanja pa vpleta v pouk, ki je prežet s projektnim delom, usmerjen v reševanje nalog in problemov iz vsakdanjega življenja.

Naravoslovne predmete povezuje z ostalimi in jih približuje učencem preko vodenja interesnih dejavnosti, projektov, dni dejavnosti in taborov, kjer lahko učenci svoja močna področja okrepijo in hkrati razvijejo kakšno novo. Na šoli vodi naravoslovne, astronomske in kemijske krožke za učence vseh razredov od 1. do 9. Bila je mentor učencem pri raziskovalnih in seminarskih nalogah in državnih tekmovanjih za Preglova in Stefanova priznanja, na katerih so njeni učenci v zadnjih treh letih osvojili 5 zlatih Stefanovih priznanj.

Kot organizatorka regijskega tekmovanja iz fizike pri DMFA Slovenije že od leta 2006 skrbi, da je tekmovanje zgledno izpeljano in izdelki tekmovalcev pravočasno ocenjeni, in da se vsak tekmovalec iz več kot 40 šol v regiji Ljubljana II na tekmovanju počuti posebno in dobrodošlo. Prav tako je že vrsto let organizatorica in članica komisije državnega tekmovanja iz kemije, strokovno pa sodeluje tudi pri ocenjevanju NPZ iz kemije ter v številnih inovacijskih projektih Partnerstvo fakultet in šol, Erasmus+, širjenja e-gradiv, in drugih. S svojo delavnostjo, predanostjo, žarom in samodisciplino je vzor tako učencem kot tudi svojim sodelavcem na OŠ Louisa Adamiča v Grosupljem.

Jožef Senekovič
Jožef Senekovič

Jožef (Jože) Senekovič je diplomiral leta 1994 na takratnem Oddelku za matematiko PeF UM. Kot profesor matematike in fizike na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru s svojim vsestranskim strokovnim delom že vrsto let navdihuje široki krog učencev in staršev na svoji šoli, pa tudi kolege učitelje matematike in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji.

Jože Senekovič je naprej učitelj, ki je s srcem in z dušo navzoč v razredu, ljubezen do matematike in znanja pa zna prepričljivo prenašati na učence ne glede na njihovo matematično talentiranost. V vlogi mentorja je eden najbolj produktivnih učiteljev v Sloveniji nasploh: pogosto je mentor pri dveh, včasih tudi pri treh raziskovalnih nalogah v posameznem letu, nastale naloge pa so pogosto nagrajene kot najboljše na področju osnovnošolske matematike. Tudi matematično nadarjeni učenci pod njegovim mentorstvom na matematičnih tekmovanjih dosegajo najvišja državna priznanja.

Jože Senekovič je tudi soavtor aktualnega učnega načrta in več osnovnošolskih učbenikov za matematiko, aktiven sodelavec v pionirskih projektih izdelave elektronskih učnih gradiv E-um in i-učbeniki ZRSŠ, član tekmovalnih komisij DMFA, sodelavec predmetne skupine za matematiko na Zavodu RS za šolstvo ter skupine za vrednotenje matematičnih nalog na NPZ. Na Oddelku za matematiko in računalništvo Fakultete za naravoslovje in matematiko UM pa posebej cenijo njegovo 25-letno sodelovanje s fakulteto pri nastopih študentov v okviru didaktike pouka matematike. Študenti vedno znova presenečeni zaznavajo njegovo spretno prepletanje strokovne zahtevnosti (do študentov in učencev), učinkovite razlage in smisel za humor, ki določajo njegov poseben, navdihujoč slog poučevanja.

 

2019-strle
Sašo Strle

Dr. Sašo Strle je diplomiral iz teoretične matematike v Ljubljani in doktoriral leta 2001 na Brandeis University v ZDA. Kot izredni profesor na UL FMF raziskovalno dela na področju topologije in predava različne matematične predmete. Med profesorji in študenti velja za energičnega, zanimivega, duhovitega in doslednega predavatelja, za priljubljenost matematike v širši javnosti pa skrbi tudi z občasnimi predavanji na seminarjih za učitelje in nastopih na srednjih šolah.

Za DMFA Slovenije pa je neprecenljivo in nenadomestljivo njegovo uredniško delo pri društvenih publikacijah. Že več kot 10 let kot odgovorni urednik revije Obzornik za matematiko in fiziko skrbi - vsebinsko, organizacijsko in finančno - za redno izhajanje naše prve slovenske matematično-fizikalne strokovne revije v času, ki tovrstnim medijem sicer ni naklonjen. S tem bistveno prispeva k nadaljnjemu razvoju, popularizaciji in ugledu matematike, fizike in astronomije in omogoča ohranjanje zgodovinskega spomina o pestri dejavnosti našega Društva.