Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

V skladu z določili Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 - ZDru-1-UPB2) je Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije na izrednem 69. občnem zboru v Ljubljani, dne 28. novembra 2016, sprejelo naslednja

Pravila Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije

Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so v teh Pravilih uporabljeni kot nevtralna oblika za ženski in moški spol.

1. Splošna določila

1. člen

Ime društva je Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Društvo). V angleščino prevedeno ime Društva je The Society of Mathematicians, Physicists and Astronomers of Slovenia.

Sedež Društva je v Ljubljani, Jadranska ulica 19.

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

Pečat Društva je ovalen, na sredini ima logotip Društva in na obodu napis Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

4. člen

Namen in cilji Društva so naslednji:

 • sodelovati pri raziskovanju in prispevati k razvoju matematičnih, fizikalnih in astronomskih znanosti
 • skrbeti za promocijo znanstvenih dosežkov in prispevka slovenskih znanstvenikov na področjih matematike, fizike in astronomije
 • skrbeti za popularizacijo matematike, fizike in astronomije v širši javnosti
 • sodelovati in vzpodbujati člane pri pedagoškem in strokovnem delu za oblikovanje kvalitetnega pouka matematike, fizike in astronomije v slovenskih šolah
 • nuditi podporo in omogočati strokovni razvoj na področjih matematike, fizike in astronomije vsem mladim, posebej pa najbolj nadarjenim
 • sodelovati pri organizaciji strokovnih knjižnic in skrbeti za razvoj slovenske strokovne terminologije
 • skrbno gospodariti z lastnim premoženjem

5. člen

Svoj namen in cilje dosega Društvo z naslednjimi dejavnostmi:

 • organiziranjem predavanj, seminarjev in posvetov o strokovnih in pedagoških problemih pouka matematičnih, fizikalnih in astronomskih ved za člane Društva
 • sodelovanjem z znanstvenimi ustanovami za matematiko, fiziko, astronomijo in sorodne znanosti
 • izdajanjem strokovne literature s področja matematičnih, fizikalnih in astronomskih ved v skladu z veljavnimi predpisi
 • sodelovanjem s pristojnimi zavodi in ustanovami pri reševanju strokovnih vprašanj pouka matematičnih, fizikalnih in astronomskih ved
 • sodelovanjem s sorodnimi društvi na osnovi pogodb
 • organiziranjem razprav o predlogih, ki koristijo razvoju matematičnih, fizikalnih in astronomskih ved, ter uresničevanjem sklepov teh razprav
 • prizadevanjem za uporabo izsledkov matematičnih, fizikalnih in astronomskih znanosti v drugih vedah in v gospodarstvu
 • organiziranjem predavanj, tekmovanj, poletnih šol in raziskovalnih dni za mladino
 • organiziranjem seminarjev, predavanji in izvedbo drugih oblik izobraževanja za širšo javnost

Društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost skladno s predpisi, in sicer glede na področja standardne klasifikacije

 • Trgovina na drobno
  47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
 • Gostinske nastanitvene dejavnosti
  55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • Založništvo
  58.140 Izdajanje revij in druge periodike
  58.190 Drugo založništvo
 • Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti ter druge informacijske dejavnosti
  62.010 Računalniško programiranje
  63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 • Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
  72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 • Izobraževanje
  85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

2. Članstvo

6. člen

Član Društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki se ukvarja z matematiko, fiziko ali astronomijo in podpiše pristopno izjavo.

7. člen

Častni član Društva lahko postane oseba, katere strokovno ali pedagoško delo pomeni pomemben prispevek k razvoju matematičnih, fizikalnih ali astronomskih ved v Sloveniji ali k razvoju Društva.

Častne člane imenuje občni zbor Društva na predlog upravnega odbora.

Častni člani imajo vse pravice, ki pripadajo ostalim članom, ni pa jim treba plačevati članarine.

8. člen

Pravice članov Društva so:

 • da sodelujejo pri dejavnostih Društva
 • da predlagajo kandidate za organe Društva
 • da volijo in so voljeni v organe Društva
 • da so obveščeni o delu Društva
 • da prejemajo glasilo Društva

9. člen

Dolžnosti članov Društva so:

 • da spoštujejo ta pravila ter sklepe in odločitve organov Društva
 • da redno plačujejo članarino

Člani Društva in organov Društva so osebno odgovorni za vestno opravljanje svojih nalog.

10. člen

Članstvo v Društvu preneha:

 • z izstopom
 • s črtanjem
 • z izključitvijo
 • s smrtjo

Član izstopi iz Društva, če poda pisno izjavo o izstopu.

Član je črtan iz Društva, če kljub opominom ni plačeval članarine zadnji dve leti.

Član je lahko s sklepom častnega razsodišča izključen iz Društva, če zavestno grobo krši ta pravila, ali če zavestno ravna proti interesom Društva.

3. Organi Društva in notranja organizacija

11. člen

Organi Društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče
 • stalne komisije
 • stalni strokovni odbori

3.1. Občni zbor

12. člen

Občni zbor je najvišji organ Društva. Sestavljajo ga vsi člani Društva.

13. člen

Predsednik Društva mora enkrat letno sklicati redni občni zbor. Dnevni red mora biti objavljen najmanj 14 dni pred občnim zborom.

14. člen

Predsednik Društva mora na zahtevo upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo petine članov Društva sklicati izredni občni zbor. O izrednem občnem zboru morajo biti člani obveščeni vsaj 8 dni pred dnevom, za katerega je bil sklican.

Če predsednik Društva ne skliče izrednega občnega zbora, ga skliče pooblaščeni predstavnik upravnega odbora ali nadzornega odbora ali prej omenjene petine članov Društva in predloži dnevni red.

Izredni občni zbor sklepa le o stvareh, zaradi katerih je bil sklican.

15. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 20 članov, ki niso člani upravnega odbora. V primeru nesklepčnosti je treba občni zbor sklicati ponovno.

16. člen

Občni zbor začne predsednik Društva in ga vodi, dokler zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter druge delovne organe.

V primeru, opisanem v 2. odstavku 14. člena, izredni občni zbor Društva začne pooblaščeni predstavnik, ki ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

17. člen

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če gre za spremembo pravil ali za prenehanje delovanja Društva, morata za to glasovati dve tretjini navzočih članov. Volitve so tajne, razen če občni zbor z dvotretjinsko večino navzočih članov odloči drugače.

18. člen

Občni zbor:

 • sklepa o dnevnem redu
 • sprejema letno poročilo za preteklo poslovno leto
 • razpravlja in sklepa o delu in poročilih predsednika in organov Društva
 • izvoli predsednika, podpredsednika, tajnika Društva in tajnike stalnih komisij, ki so naštete v 29. členu teh pravil za mandatno obdobje dveh let ter jih tudi razrešuje
 • izvoli predsednike stalnih strokovnih odborov, ki so našteti v 30. členu teh pravil za mandatno obdobje dveh let ter jih tudi razrešuje
 • izvoli člane nadzornega odbora in častnega razsodišča Društva za mandatno obdobje dveh let ter jih tudi razrešuje
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila ter potrjuje druge splošne akte Društva
 • potrjuje pogodbe o sodelovanju s sorodnimi društvi
 • odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora, častnega razsodišča ali nadzornega odbora
 • podeljuje društvena priznanja
 • imenuje častne člane
 • odloča o zadevah, ki jih ni prenesel v pristojnost drugih organov
 • odloča o prenehanju Društva

3.2. Upravni odbor

19. člen

Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor, ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

20. člen

Člani upravnega odbora so: predsednik, podpredsednik in tajnik Društva, tajniki stalnih komisij, ki so naštete v 29. členu teh pravil, po en predstavnik stalnih strokovnih odborov (30. člen pravil), predstavnik študentske sekcije DMFA Slovenije (36. člen pravil) in predstavnik oz. predstavnica odbora za ženske (37. člen pravil). Upravnemu odboru predseduje predsednik Društva.

21. člen

Predsednik Društva zastopa Društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami.

V odsotnosti ali zadržanosti predsednika opravlja njegova dela podpredsednik ali član upravnega odbora, ki ga za to pooblasti predsednik.

Tajnik opravlja administrativna dela in skrbi za nemoteno delovanje Društva.

22. člen

Upravni odbor opravlja predvsem te zadeve:

 • pripravi poročila o delu in predloge za občni zbor
 • pripravi predlog pravil oziroma sprememb pravil Društva
 • usklajuje delo komisij in podružnic
 • sprejema druge splošne akte Društva in jih daje občnemu zboru v potrditev
 • sprejema finančni načrt
 • vodi evidenco članov
 • pripravi poročilo o materialno-finančnem poslovanju Društva in skrbi za zakonito materialno-finančno poslovanje Društva
 • usklajuje in vodi sodelovanju z drugimi društvi
 • skrbi za uresničevanje nalog Društva, ki jih določajo ta pravila
 • opravlja tudi druge zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost

23. člen

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik praviloma enkrat mesečno.

Upravni odbor sprejema sklepe, če je na seji navzoča več kot polovica članov.

Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

3.3. Nadzorni odbor

24. člen

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor. Vsak član Društva ima pravico predlagati kandidate za člane nadzornega odbora. Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe.

25. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med dvema občnima zboroma in da opravlja nadzor nad materialno-finančnim poslovanjem Društva.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora na zasedanju predložiti pisno poročilo.

26. člen

Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani. Sklepi so sprejeti, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora. Lahko se udeležujejo sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

3.4. Častno razsodišče

27. člen

Častno razsodišče ima tri člane, ki jih izvoli občni zbor. Vsak član Društva ima pravico predlagati kandidate za člane častnega razsodišča. Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe.

28. člen

Častno razsodišče na zahtevo prizadetih ali na zahtevo upravnega odbora obravnava:

 • spore med člani
 • kršitve določb pravil
 • nevestno ali lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev v Društvu
 • neizvrševanje sklepov organov Društva
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Društva

Glasovanja so tajna. Sklepi so sprejeti, če zanje glasujejo vsi člani častnega razsodišča. Razsodišče mora svoje odločitve sporočiti pismeno v petnajstih dneh od dne, ko je bila zahteva vložena.

Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev iz Društva

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ. Sklep občnega zbora je dokončen.

3.5. Komisije

29. člen

Pri Društvu delujejo stalne komisije:

 • komisija za popularizacijo matematike v osnovni šoli
 • komisija za popularizacijo matematike v srednji šoli
 • komisija za popularizacijo fizike v osnovni šoli
 • komisija za popularizacijo fizike v srednji šoli
 • komisija za popularizacijo astronomije
 • komisija za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru
 • komisija za pedagoško dejavnost
 • komisija za informacijsko tehnologijo
 • komisija za upravne in administrativne zadeve

Za opravljanje določenih nalog lahko upravni odbor ustanovi posebno komisijo z omejenim mandatom.

Delo komisije vodi njen tajnik.

3.6. Stalni strokovni odbori

30. člen

V okviru Društva delujejo:

 • Slovenski odbor za matematiko
 • Slovenski odbor za fiziko
 • Slovenski odbor za astronomijo

Osnovne dejavnosti strokovnih odborov so predvsem:

 • problematika visokošolskega pouka
 • skrb za raziskovalno dejavnost
 • skrb za mednarodno dejavnost
 • zagotavljanje finančnih sredstev za svoje delovanje

31. člen

Strokovni odbori imenujejo po enega predstavnika v upravni odbor Društva.

32. člen

Strokovni odbori opravljajo svoje delo v skladu s pravili Društva. Občni zbor ali upravni odbor Društva lahko na strokovne odbore z njihovim soglasjem preneseta izvedbo nekaterih drugih posameznih nalog (npr. organizcijo izobraževalnih seminarjev, obeležbo pomembnih dogodkov...).

3.7. Podružnice

33. člen

Člani Društva lahko ustanovijo podružnico na regionalni osnovi. Osnovne dejavnosti podružnice so:

 • skrb za strokovno izobraževanje članov
 • organizacija področnih akcij za popularizacijo matematike, fizike in astronomije

34. člen

Predstavnik podružnice, ki ga predlaga organ podružnice, se lahko udeležuje sej upravnega odbora društva.

35. člen

Podružnice opravljajo svoje delo v skladu s pravili Društva. Občni zbor ali upravni odbor Društva lahko na podružnice preneseta izvedbo posameznih nalog, kot so organizacija seminarjev, tekmovanj, občnega zbora ali podobno.

3.8. Študentska sekcija DMFA Slovenije

36. člen

V okviru Društva deluje tudi Študenska sekcija DMFA Slovenije. Njeni člani lahko sodelujejo pri vseh dejavnostih društva.

Predstavnik študentske sekcije je stalni član upravnega odbora.

Študenska sekcija lahko delegira novega predstavnika v organe DMFA Slovenije tudi v času med zaporednimi volitvami.

3.9. Odbor za ženske

37. člen

V okviru Društva deluje tudi Odbor za ženske DMFA Slovenije.

Predstavnica ali predstavnik Odbora za ženske je stalna članica/član upravnega odbora.

38. člen

Dejavosti Odbora za ženske so:

 • promocija študija matematike, fizike in astronomije med dekleti
 • promocija dosežkov matematičark, fizičark in astronomk
 • ohranjanje zgodovinskega spomina na dosežke slovenskih znanstvenic in pedagoginj
 • zavzemanje za enake možnosti in enako obravnavo pri študiju, poklicni poti, pri nagrajevanju in pridobivanju raziskovalnih sredstev ne glede na spol
 • zavzemanje za sistemske rešitve, ki bi omogočale družinam prijazne poklicne in znanstvene kariere
 • zavzemanje za transparentnost zaposlovanja na pedagoškem, akademskem ter raziskovalnem področju in pridobivanja javnih raziskovalnih sredstev
 • sodelovanje s podobnimi odbori za ženske na nacionalni ravni in v mednarodnih stanovskih organizacijah

4. Materialno finančno poslovanje Društva

39. člen

Dohodki Društva so:

 • članarina
 • dohodki, pridobljeni iz javnih sredstev
 • darila
 • sredstva donatorjev in pokroviteljev
 • dohodki iz organizacije tekmovanj v znanju
 • dohodki iz organizacije seminarjev in predavanj za člane društva
 • dohodki iz dopolnilnih pridobitnih dejavnosti
 • drugi dohodki

40. člen

Premoženje Društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Društva. Premičnine morajo biti vpisane v inventarni knjigi, nepremičnine pa vknjižene v zemljiški knjigi.

S premoženjem Društva upravlja upravni odbor.

O nakupu ali prodaji nepremičnin Društva odloča občni zbor na predlog upravnega odbora. Odločitev je sprejeta, če sta zanjo glasovali vsaj dve tretjini navzočih članov.

41. člen

Materialno-finančno poslovanje Društva vodi strokovna služba.

Notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem Društva opravlja nadzorni odbor.

Izkazovanje podatkov o materialno-finančnem poslovanju Društva je v skladu z Zakonom o društvih urejeno s Pravilnikom DMFA Slovenije o računovodstvu.

Pravilnik DMFA Slovenije o računovodstvu in njegove spremembe sprejema upravni odbor Društva.

42. člen

Finančne listine podpisuje predsednik Društva, v njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik Društva ali oseba, ki jo predsednik pooblasti.

5. Končne določbe

43. člen

Društvo preneha:

 • s sklepom občnega zbora
 • po samem zakonu
 • če pade število članov pod 20

V primeru prenehanja se premoženje Društva prenese na registrirano društvo s podobno dejavnostjo. Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

44. člen

V skladu s temi pravili ima Društvo še naslednje pravilnike:

 • Pravilnik DMFA Slovenije o blagajniškem poslovanju
 • Pravilnik DMFA Slovenije o rednem letnem popisu
 • Pravilnik DMFA Slovenije o podeljevanju društvenih priznanj
 • pravilnike o tekmovanjih

Te pravilnike in njihove spremembe sprejme upravni odbor Društva.

45. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor z dvotretjinsko večino navzočih članov. S tem prenehajo veljati dotedanja pravila.

Vsi ostali akti in pravilniki Društva morajo biti usklajeni s temi pravili najkasneje leto dni po sprejemu le-teh.


Ljubljana, 28. 11. 2016 Predsednica Društva
Številka: P - 12/2016 prof. dr. Dragan Mihailović