Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja

Zgodovina tekmovanja

Republiška (državna) in izbirna tekmovanja

Prvo republiško tekmovanje srednješolcev v znanju matematike je za višje letnike tedanje gimnazije organiziral leta 1950 CK Ljudske mladine Slovenije ob pomoči Sveta za prosveto in kulturo LR Slovenije. Potekalo je v dveh tekmovalnih skupinah: za 5. in 6. letnik ter za 7. in 8. letnik (današnji 1. in 2. oziroma 3. in 4. letnik). Drugo republiško tekmovanje je bilo naslednje leto že dvostopenjsko: najprej so šole izvedle izbirno tekmovanje, 27. maja 1951 pa se je v Ljubljani pomerilo 40 dijakov s 23 višjih gimnazij. To tekmovanje je že potekalo v štirih tekmovalnih skupinah, organiziral ga je SPK LR Slovenije ob pomoči LMS, strokovno delo pa so opravili člani DMFA. Vse do šolskega leta 1957/58 so tekmovanja zamrla, tedaj pa jih je na pobudo članov DMFA obudila Sekcija za popularizacijo znanosti pri DMFA, ki jo je vodil prof. S. Uršič. Ob pomoči predavateljev in študentov matematike je organiziral tečaj za izpopolnjevanje znanja srednješolske matematike, namenjen dijakom višjih letnikov ljubljanskih gimnazij, tečaju pa je sledilo še tekmovanje. Čeprav to tekmovanje ni bilo republiško, saj so sodelovali le dijaki ljubljanskih šol, se je prav ob njem formirala Tekmovalna komisija kot del DMFA; vodil jo je prof. dr. Ivan Vidav, ki je to funkcijo opravljal še šestnajst let. Pomembno je, da odtlej tekmovalno-popularizacijska dejavnost ni več zamrla.

Sekcija za popularizacijo je naslednje šolsko leto sicer spet organizirala tečaj, vendar se tekmovanje (v aprilu 1959) ni navezovalo nanj, tekmovali so dijaki iz vse Slovenije. Vsa leta zatem je tekmovanje organizirala Komisija za popularizacijo pri DMFA. V priprave na tekmovanja je bilo vključenih vse več srednješolskih profesorjev matematike.

Do leta 1971 je bilo tekmovanje v Ljubljani, tako tudi v letih 1976, 1981, 1989, 1991 in 1997, kasneje pa še v Mariboru (1972, 1978, 1986, 2007), Kopru (1973, 1982, 1993), Ptuju (1974), Postojni (1975, 1985), Novem mestu (1977, 2000), Novi Gorici (1979, 1996), Kočevju (1980, 1994, 2006), Škofji Loki (1983, 2002), Celju (1984, 1999), Murski Soboti (1987), Kranju (1988, 1995), Idriji (1990, 2001), Bledu (1992), Tolminu (1998), Želimljah (2003), Ljutomeru (2004), Velenju (2005) in Ivančni Gorici (2008).

Od leta 1975 do 2010 je izbirala udeležence republiškega tekmovanja Tekmovalna komisija na podlagi rezultatov izbirnega tekmovanja, ki ga izvedejo na šolah, naloge zanj pa pripravijo enotno za vso Slovenijo pri Komisiji za popularizacijo matematike v srednji šoli. Tako lahko sodeluje na tekmovanjih veliko več dijakov; izbirnega tekmovanja se je v začetnih letih udeleževalo okrog 1000 srednješolcev, sedaj okrog 2200 do 2300, na republiško tekmovanje pa se jih uvrsti od 160 do 170. Od leta 2011 do 2015 smo namesto izbirnega tekmovanja organizirali regijsko tekmovanje, do 2016 dalje pa je tekmovanje spet dvostopenjsko, pri čemer je za udeležbo na državnem tekmovanju uspešno prestati še odbirni del.

Na pobudo Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije je bilo leta 1960 v Beogradu prvo zvezno tekmovanje mladih matematikov. Na 32 takih srečanjih (nazadnje leta 1991) se je v povprečju po 12 slovenskih dijakov pomerilo s sovrstniki bivše Jugoslavije. Do leta 1975 je bilo zvezno tekmovanje vedno v Beogradu, nato pa se je selilo po bivših jugoslovanskih republikah in pokrajinah. Slovenija je bila gostiteljica leta 1977 (Velenje) in 1986 (Postojna).

Šolsko tekmovanje

Šolska tekmovanja so bila uvedena leta 1985 za učence, ki so obiskovali šole oziroma usmeritve, kjer matematika ni bila tako poudarjena. Na tem tekmovanju je vsako leto sodelovalo nad 2000 dijakov. Kmalu smo za šolsko tekmovanje pripravili naloge izbirnega tipa, kasneje pa smo se vključili v vseevropsko tekmovanje Evropski matematični kenguru. Za to tekmovanje je bilo vedno več zanimanja. Dandanes na njem tekmujejo učenci od prvega razreda osnovne šole do zaključnega letnika srednje šole, prav v letošnjem letu pa so tekmovali tudi študenti Pedagoške fakultete Koper Univerze na Primorskem ter Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Število tekmovalcev v Sloveniji je preseglo 90000, od tega je skoraj 13000 srednješolcev. Tudi drugod se je tekmovanje Evropski matematični kenguru močno razmahnilo in preseglo meje Evrope, zato je tudi spremenilo ime – odslej je to Mednarodni matematični kenguru.

Dijaki se na šolsko tekmovanje prijavijo na svoji šoli. Vsaka šola ima omogočen dostop do nalog za vse tekmovalne kategorije in jezikovne inačice en dan pred tekmovanjem. Šolsko tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu, ki ga dijaki pišejo 90 minut, so naloge tipa Mednarodni matematični kenguru. V drugem odbirnem delu, ki ga dijaki pišejo predvidoma 45 minut, pa dve nalogi odprtega tipa. Bronasta Vegova priznanja so podeljena glede na rezultate Mednarodnega matematičnega Kenguruja. Za uvrstitev na državno tekmovanje pa morajo tekmovalci pristopiti še k odbirnemu delu šolske ravni tekmovanja. Na državno tekmovanje se uvrstijo tekmovalci, ki dosežejo najvišji rezultat pri zadnjem sklopu Kenguruja (8 krat 5 točk) in odbirnem delu (2 krat 20 točk).

Državno tekmovanje

Na tekmovanju sodelujejo le dijaki, ki jih izbere Komisija na podlagi rezultatov Izbirnega tekmovanje. Šola mora prijaviti kanditate za tekmovanje s pomočjo Informacijskega strežnika v predpisanem terminu.

Mednarodna matematična olimpijada

Od leta 1963 do 1991 so se naši srednješolci udeleževali mednarodnih matematičnih olimpiad v okviru jugoslovanske ekipe. Šestkrat se niso uspeli uvrstiti v ekipo, sicer pa smo imeli od enega do treh olimpijcev. Leta 1992 nismo bili vabljeni na matematično olimpiado v Moskvo, uradno je bila še zmeraj vabljena SFR Jugoslavija. Naš tekmovalec se je tega leta udeležil MMO kot član švicarske ekipe. Od leta 1963 do 1992 so tako naši tekmovlci dosegli 1 prvo nagrado, 1 drugo nagrado in 1 srebrno medaljo ter 5 tretjih nagrad in 3 bronaste medalje. (V zgodnjih letih nagrajeni na MMO niso prejeli zlate, srebrne ali bronaste medalje, ampak prvo, drugo ali tretjo nagrado. Naš izkupiček iz zgodnjih let je tako enakovreden 1 zlati medalji, 2 srebrnima medaljama in 8 bronastim medaljam.)

Slovenija je sodelovala s svojo ekipo na mednarodnih matematičnih olimpiadah od leta 1993 dalje v Istanbulu (Turčija), Hongkongu, Torontu (Kanada), Bombaju (Indija), Mar del Plati (Argentina), Taipeiu (Tajvan), Bukarešti (Romunija), Taejonu (Južna Koreja), Washingtonu (ZDA), Glasgowu (Velika Britanija), Tokiu (Japonska), Atenah (Grčija), Meridi (Mehika), Ljubljani (Slovenija) in Hanoiu (Vietnam). Od leta 1993 do leta 2007 so naši srednješolci osvojili 3 srebrne in 21 bronastih medalj ter 22 pohval.

Ekipo za MMO se določi na podlagi rezultatov državnega tekmovanja in posebnih izbirnih testih, ki so po zahtevnosti primerljivi z MMO in so za vse letnike enaki. Na izbirni test vabi Komisija dijake, ki sodelujejo na celoletnih pripravah na MMO. Šole lahko na izbirni test prijavijo tudi dijake, ki ne sodelujejo na celoletnih pripravah.

47. mednarodna matematična olimpijada v Sloveniji

Od 16. do 18. julija 2006 je Slovenija gostila 47. mednarodno matematično olimpiado, na kateri je sodelovalo 498 tekmovalcev iz 90 držav.

Sredozemsko matematično tekmovanje

Tekmovanje poteka v aprilu in je zaradi zahtevnosti primerno le za najboljše tekmovalce. Udeležence izbere Komisija na podlagi rezultatov preteklnih tekmovanj in izbirnih testov za MMO.

Mednarodno tekmovanje mest

Tekmovanje je bilo osnovano v bivši ZSSR v šolskem letu 1979/80 kot Tekmovanje treh mest (Moskva, Leningrad in Riga), kasneje pa so se tekmovanju pridružila še mnoga druga mesta širom sveta. Slovenski srednješolci se udeležujejo tekmovanja od šolskega leta 1990/91 dalje. Vsako leto ima tako nekaj najboljših dijakov možnost, da se posredno pomeri s sovrstniki iz mnogih drugih držav. Doslej je kar 82 dijakov iz Slovenije prejelo posebna priznanja, ki jih podeljuje Ruska akademija znanosti.

Tekmovanje ima jesenski del (običajno v novembru) in spomladanski del (običajno v marcu). Dijaki prvih in drugih letnikov rešujejo naloge za prvo skupino, dijaki tretjih in četrtih letnikov pa za drugo skupino. Na tekmovanje so vabljeni dijaki, ki sodelujejo na celoletnih pripravah na MMO. Šole lahko na tekmovanje prijavijo tudi dijake, ki ne sodelujejo na celoletnih pripravah. Pisne prijave, ki vsebujejo ime in priimek dijaka ter šolo s točnim naslovom, sprejema Komisija do enega tedna pred tekmovanjem. V primeru prevelikega števila prijav lahko Komisija omeji število sodelujočih tekmovalcev.

Srednjeevropska matematična olimpijada

Že nekaj let je dozorevala ideja, da bi Avstrijsko-Poljsko tekmovanje razširili in preimenovali v srednjeevropsko matematično olimpijado (SMO). Končna odločitev je padla julija 2006 na mednarodni matematični olimpijadi v Portorožu. Prva SMO je potekala od 20. do 26. septembra 2007 v Eisenstadtu v Avstriji, ekipama Poljske in Avstrije so se pridružile še ekipe Češke, Hrvaške, Slovaške, Slovenije in Švice. V letošnjem letu bodo sodelovali tudi Nemci, tekmovanje pa bo potekalo na Češkem.

SMO se od ostalih tekmovanj razlikuje v tem, da dan po tekmovanju posameznikov poteka tudi tekmovanje ekip. Člani posamezne ekipe lahko sodelujejo, saj so vsi skupaj v eni učilnici.

Uspeh Slovenskih tekmovalcev na SMO sta zaenkrat dve bronasti medalji in ekipno 7. mesto.

Naloge

Naloge za šolsko tekmovanje pripravi komisija za tekmovanje Mednarodni matematični kenguru, naloge za področno in državno tekmovanje pa državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na področnem tekmovanju področna tekmovalna komisija, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za popularizacijo matematike v srednji šoli
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Vesna Parkelj
E-pošta: mass@dmfa.si