Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

Zgodovina tekmovanja

Tekmovanja imajo že dolgo tradicijo. Prvo tekmovanje je bilo izvedeno leta 1951 med dijaki zadnjih dveh letnikov višjih gimnazij. Temu tekmovanju je sledil nekajletni presledek. Naslednje tekmovanje je bilo potem leta 1964 in od takrat je bilo tekmovanje vsako leto.

Razen prvega je vsa dosedanja tekmovanja organiziralo Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, seveda velikokrat ob pomoči Oddelka za fiziko na Fakulteti za matematiko in fiziko (prej Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo) in vsaj na začetku Inštituta Jožef Stefan.

Tekmovanje je bilo seveda vseskozi podvrženo spremembam. Nakaj so jih narekovale organizacijske stvari, največkrat pa pogoste šolske reforme.

Vsebinsko so bila tekmovanja do vključno leta 1983 organizirana po razredih, saj je bila snov razdeljena po gimnazijskem programu. V gimnazijskem programu je bila do takrat fizika v 2., 3. in 4. razredu. Z nastopom usmerjenega izobraževanja je vstopila v 1. razred srednjih šol SVIO fizika (Skupna vzgojno izobrazbena osnova). V teh letih je bilo posebno tekmovanje iz te fizike za prvi letnik, za višje letnike šol raznih usmeritev, predvsem pa naravoslovno-matematične, pa je od leta 1984 naprej tekmovanje potekalo v štirih skupinah, razdeljenih po snovi. V skupini A je bila mehanika, v skupini B energija, v skupini C elektrika in magnetizem, v skupini D pa optika. S koncem usmerjenega izobraževanja in ponovne ustanovitve gimnazij je spet prišlo do spremembe organizacije tekmovanj. V gimnazijah se je fizika preselila v prve tri letnike kot obvezni predmet za vse dijake in v četrti letnik kot izbirni predmet za maturo. Od tega leta je v skupini A mehanika glede matematike prirejena zahtevnosti prvega letnika in zato lahko v tej skupini tekmujejo samo dijaki prvih razredov. V skupini D pa je celotna srednješolska snov fizike in dijaki v tej skupini rešujejo tudi eksperimentalno nalogo. Od tega leta se namreč Slovenija kot samostojna država udeležuje mednarodnih fizikalnih olimpijad in iz te skupine zbiramo olimpijsko ekipo.

Organizacijsko v začetnih letih tekmovanj ni bilo problemov s prevelikim številom tekmovalcev, z leti pa je to postalo problem. Rešitev so bila šolska tekmovanja in izbiro tekmovalcev s posameznih šol je opravila republiška tekmovalna komisija. Ta način je vseskozi obremenjeval šole, ki so imele veliko dobrih tekmovalcev. Ti se zaradi omejenega števila niso mogli udeleževati republiških tekmovanj. Cilj komisije je namreč bil, da bi imela vsaka šola, ki se je želela udeležiti tekmovanja, kakega predstavnika. Zaradi tega in ker se je število sodelujočih šol po ustanovitvi velikega števila gimnazij po letu 1990 povečalo z 20 na več kot 50, smo po letu 1994 spremenili celotno vertikalo tekmovanja. Tako smo razdelili Slovenijo na osem regij in v teh regijah najprej sodeluje s posamezne šole poljubno število tekmovalcev na predtekmovanju. Vsaka regija ima glede na število šol v regiji in glede na uspešnost tekmovalcev iz posamezne regije v zadnjih štirih letih na državnih (bivših republiških) tekmovanjih določeno kvoto tekmovalcev za državno tekmovanje. Na tem regijskem predtekmovanju so tekmovalne komisije sestavljene iz profesorjev fizike s sodelujočih šol in te komisije določijo udeležence državnega tekmovanja iz določene regije. Tako je na državnih tekmovanjih od leta 1995 več ali manj konstantno število tekmovalcev, 125 v vseh štirih skupinah. Deset naujspešnejših tekmovalcev iz skupine D državnega tekmovanja pa se ima pravico udeležiti izbirnega tekmovanja za olimpijsko ekipo. Na tem tekmovanju prihaja v poštev seveda vsa srednješolska fizika, nivo nalog pa je že delno prilagojen nivoju nalog na olimpijadah. Pet tekmovalcev z največjo vsoto točk z državnega in izbirnega tekmovanja sestavlja slovensko olimpijsko ekipo.

Zaradi spremenjenega učnega načrta za fiziko tekmovalci od leta 2001 tekmujejo v treh skupinah: I, II in III. Skupina III nadomešča prejšnjo skupino D.

Kot je bilo že napisano, se od vključno leta 1992 Slovenija udeležuje mednarodnih fizikalnih olimpijad. Čeprav smo enkrat že bili gostitelji mednarodne fizikalne olimpijade (16. mednarodna fizikalna olimpijada v Portorožu leta 1985, ko je bila Slovenija še del Jugoslavije), bi morali po statutu mednarodne olimpijade kot nova država še enkrat organizirati fizikalno olimpijado. Izvedba je bila predvidena za leto 2014, a smo morali zaradi finančne krize leta 2012 izvedbo leta 2014 odpovedati. Leta 2017 je bila prvič izvedena evropska fizikalna olimpijada in Slovenija se od ustanovitve redno udeležuje tudi tega mednarodnega tekmovanja, kjer dosegamo izvrstne rezultate. Leta 2022 smo v Ljubljani uspešno organizirali 6. evropsko fizikalno olimpijado in s tem močno popravili svoj ugled organizatorja, ki smo ga leta 2012 z odpovedjo organizacije mednarodne olimpijade izgubili.

Slovenija je že pred letom 1992 imela svoje tekmovalce na olimpijadah, vendar v okviru jugoslovanske ekipe. Takrat se je ta ekipa sestavljala na zveznih tekmovanjih, ki so se ga udeleževali najuspešnejši tekmovalci z republiških tekmovanj tedanjih članic jugoslovanske federacije.

Naloge za predtekmovanja, državna tekmovanja in izbirna tekmovanja sestavljajo večinoma študenti fizike, bivši tekmovalci. Le-ti so tudi ocenjevalci izdelkov na državnem in izbirnem tekmovanju.

Cilji tekmovanja

  • Širjenje in poglabljanje znanja fizike,
  • primerjanje znanja fizike med dijaki in šolami,
  • popularizacija fizike,
  • odkrivanje za fiziko nadarjenih dijakov,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
  • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja fizike,
  • uvajanje mladih k eksperimentalnemu delu,
  • priprava dijakov na sodelovanje v mednarodnih tekmovanjih.

Regijsko tekmovanje

Regijskega tekmovanja se lahko udeleži vsak srednješolec. Tekmovanje hkrati poteka v osmih regijah v Sloveniji. Tekmovalne komisije na regijskih tekmovanjih določijo udeležence za državno tekmovanje. Tekmovalci lahko osvojijo na regijskem tekmovanju bronasto in (ali) srebrno priznanje.

Državno tekmovanje

Državnega tekmovanja se udeleži okrog 125 tekmovalcev, ki so jih določile regijske tekmovalne komisije. Državna tekmovalna komisija razdeli na tekmovanju zlata priznanja, 1., 2., 3. nagrade, pohvale in določi udeležence izbirnega tekmovanja (iz skupine III, izjemoma lahko tudi iz skupine II).

Izbirno tekmovanje

Izbirnega tekmovanja se udeleži okrog 10 tekmovalcev, ki jih je na državnem tekmovanju določila tekmovalna komisija. Na podlagi seštevka rezultatov teh tekmovalcev z državnega in izbirnega tekmovanja določi državna tekmovalna komisija do 5 tekmovalcev, ki sestavljajo slovensko olimpijsko ekipo.

Mednarodna fizikalna olimpijada

Vsako leto se slovenska olimpijska ekipa udeleži mednarodne fizikalne olimpijade, na kateri sodeluje okrog 90 držav z vseh celin sveta. Tekmovalci nastopajo na olimpijadi kot posamezniki in ne kot ekipa. Osvojijo lahko zlato, srebrno ali bronasto priznanje ali pohvalo.

Prva mednarodna fizikalna olimpijada je bila leta 1967. Slovenski tekmovalci so kot člani jugoslovanske ekipe do leta 1991 osvojili 2 srebrni medalji, 4 bronaste medalje in 2 pohvali. Od leta 1992 nastopajo naši tekmovalci kot samostojna ekipa in do leta 2007 smo osvojili 1 zlato medaljo, 2 srebrni medalji, 11 bronastih medalj in 31 pohval.

Kontakt

DMFA Slovenije
Komisija za popularizacijo fizike v srednji šoli
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana

Tajnik Komisije:

Jurij Bajc
E-pošta: fiss@dmfa.si