Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
Jadranska ulica 19, Ljubljana

Na osnovi Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 74/2021) in Pravil Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije izdaja Društvo

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja določa:

 • cilje tekmovanja,
 • postopek prijave na tekmovanje,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja, merila za napredovanje tekmovalcev na naslednjo stopnjo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
 • udeležbo na mednarodnih tekmovanjih,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • vlogo in naloge tekmovalnih komisij,
 • razglasitev dosežkov,
 • postopek vlaganja in reševanja ugovorov na vrednotenje izdelkov,
 • financiranje tekmovanja.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje znanja fizike,
 • primerjanje znanja fizike med dijaki in šolami,
 • popularizacija fizike,
 • odkrivanje za fiziko nadarjenih dijakov,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
 • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja fizike,
 • uvajanje mladih k eksperimentalnemu delu,
 • priprava dijakov na sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih.

3. člen
(Ravni tekmovanja in tekmovalne skupine)

Tekmovanje poteka na treh ravneh:

 • regijska raven tekmovanja, ki poteka v obliki regijskih tekmovanj po posameznih regijah in ima vlogo kvalifikacij za nastop na državni ravni tekmovanja,
 • državna raven tekmovanja, ki poteka v obliki državnega tekmovanja,
 • izbirna raven tekmovanja, ki poteka v obliki izbirnega tekmovanja za mednarodna tekmovanja iz fizike (v nadaljnjem besedilu izbirno tekmovanje) in ima funkcijo dodatnih kvalifikacij za nastop na mednarodnih tekmovanjih iz fizike.

Regijsko in državno tekmovanje potekata v 3 tekmovalnih skupinah, razdeljenih po snovi. Tekmovalec na teh dveh ravneh tekmuje v isti tekmovalni skupini. Izbirno tekmovanje poteka v eni tekmovalni skupini, ki po vsebini ustreza skupini III.

4. člen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanja srednješolcev v znanju fizike organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Društvo).

Tekmovanja vodi in usmerja Komisija za tekmovanja srednješolcev v znanju fizike (v nadaljnjem besedilu Komisija za tekmovanja) pri Društvu. Komisijo za tekmovanja sestavljajo 3 člani, ki delujejo na področju fizike. Komisijo za tekmovanja v začetku šolskega leta potrdi Upravni odbor Društva.

5. člen
(Sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani Društva, učitelji fizike, pedagoški sodelavci in študenti Fakultete za matematiko in fiziko, pedagoških fakultet ter drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju fizike.

Učitelji-mentorji in drugi strokovni sodelavci prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju po zaključku tekmovanj na vseh ravneh. Na potrdilih so zapisani podatki o številu in vrsti mentorstev, številu in vrsti priznanj in nagrad tekmovalcev ter opisi strokovnih del.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje dijakov (v nadaljevanju: tekmovalci) na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna pridobiti izrecno pisno privolitev polnoletnega udeleženca oziroma starša ali zakonitega skrbnika mladoletnega udeleženca za uporabo osebnih podatkov v skladu s tem pravilnikom, in sicer za namene izvedbe tekmovanja in javne objave rezultatov (doseženih priznanj). Udeleženec tekmovanja se s prijavo na tekmovanje zavezuje k dosledni uporabi določil tega pravilnika.

Šola, ki prijavlja udeleženca, mora polnoletnega udeleženca oziroma starše ali zakonite zastopnike mladoletnega udeleženca seznaniti z upravljavcem osebnih podatkov, vrsto osebnih podatkov, ki se bodo obdelovali ter vsemi nameni uporabe osebnih podatkov.

Šola, ki prijavlja udeleženca, je dolžna za namen izvedbe in organizacije tekmovanja hraniti pisno dovoljenje staršev oziroma zakonitih skrbnikov najmanj do konca šolskega leta, v katerem se izvaja tekmovanje, oz. do konca tekmovanja, če presega trajanje šolskega leta, in ga mora na zahtevo pristojnih oseb DMFA Slovenije dati na razpolago.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih srednješolcev v znanju fizike lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol skladno s 24. in 31. členom tega pravilnika.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi dijaki slovenske narodnosti iz zamejstva in otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini. Dijaki, ki so tuji državljani oziroma brez državljanstva in obiskujejo srednjo šolo v Republiki Sloveniji najmanj od začetka šolskega leta, v katerem poteka tekmovanje, imajo pravico do udeležbe na tekmovanju pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

8. člen
(Dostopnost tekmovanja)

Regijsko tekmovanje izvede za določeno regijo šola, ki je v regiji določena kot gostiteljica za določeno leto. Sodelujoče šole se med seboj dogovorijo o šoli gostiteljici in organizatorju za naslednje leto. Pri organizaciji sodeluje Komisija za tekmovanja.

Državno tekmovanje izvede Komisija za tekmovanje skupaj s soorganizatorjem.

Izbirno tekmovanje izvede Komisija za tekmovanje.

Razpis tekmovanja

9. člen
(Razpis tekmovanja)

Društvo do 31. julija v tekočem šolskem letu objavi razpis tekmovanja za naslednje šolsko leto. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani Društva na naslovu http://www.dmfa.si/ na podstrani ustrezne tekmovalne komisije.

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

 • čas (dan in uro) izvedbe regijskega, državnega in izbirnega tekmovanja,
 • roke prijav na regijsko in državno tekmovanje,
 • višino prijavnine na tekmovanje v skladu s 56. členom, če tekmovanje ni sofinancirano kot selekcijsko tekmovanje,
 • vsebinski program tekmovanja za posamezno raven tekmovanja in posamezno skupino z navedbo ustrezne literature in pripomočkov,
 • navedbo datuma objave dosežkov posameznih tekmovalcev.

Ob razpisu tekmovanja se praviloma objavi tudi organizatorje (šole gostiteljice in organizatorje) regijskih tekmovanj. Na enak način, vendar pred pričetkom prijave na tekmovanje, se objavijo tudi morebitne spremembe oz. dopolnitve informacij o organizatorjih regijskih tekmovanj.

V razpisu tekmovanja se praviloma objavi tudi soorganizatorje (šolo gostiteljico in organizatorja) državnega tekmovanja. Na enak način, vendar pred objavo uradnih rezultatov z regijskih tekmovanj, se objavijo tudi morebitne spremembe oz. dopolnitve informacij o soorganizatorju državnega tekmovanja.

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Učenec se na regijsko tekmovanje prijavi pri svojem učitelju fizike. V skupini I lahko tekmujejo samo dijaki, ki so imeli v predmetniku srednje šole, vključno s tekočim šolskim letom, največ dve leti fizike. Dijak lahko tekmuje v skupini I ali II največ dvakrat. Dijaki, ki so v skupinah I ali II že osvojili zlato priznanje, ne morejo ponovno tekmovati v teh skupinah. Dijak lahko tekmuje v skupini III večkrat.

Prijava obsega:

 • ime, priimek, spol in datum rojstva kandidata ter razred, ki ga obiskuje,
 • naziv in sedež šole, ki jo kandidat obiskuje,
 • ime in priimek, spol in datum rojstva mentorja.

Prijave morajo biti izvedene v roku in na način, določenem z razpisom. Po tem roku prijave niso več možne.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, ki so bili s strani šole prijavljeni v skladu s 6. členom in so podali pisno soglasje, da so lahko njihovi rezultati, doseženi na tekmovanju, javno objavljeni v skladu s 39. in 41. členom. Za mladoletne kandidate morajo ustrezno pisno soglasje dati starši oziroma zakoniti zastopniki.

Vodenje tekmovanja

12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:

 • Regijska tekmovanja vodijo regijske tekmovalne komisije, sestavljene iz učiteljev fizike s sodelujočih šol iz posamezne regije. Člani komisije izvolijo predsednika komisije. Predsednik regijske tekmovalne komisije je praviloma organizator regijskega tekmovanja s šole gostiteljice. Komisija izberejo pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja predsednik komisije in še dva člana. Vsak član mora biti z druge šole.
 • Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj šestnajst članov. V državni tekmovalni komisiji so člani Komisije za tekmovanja, drugi člani Društva ter predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju fizike. Člane državne tekmovalne komisije imenuje Komisija za tekmovanja.
 • Izbirno tekmovanje vodi komisija izbirnega tekmovanja, ki jo sestavljajo predsednik državne tekmovalne komisije in še najmanj trije člani. V tekmovalni komisiji za izbirno tekmovanje so člani Komisije za tekmovanja, drugi člani Društva ter predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki delujejo na področju fizike.

13. člen
(Soorganizacija tekmovanja)

Tekmovanje na posameznih ravneh soorganizirajo organizatorji tekmovanja, ki v dogovoru s tajnikom Komisije za tekmovanje opravijo vse aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja. Organizatorje predlagajo posamezne šole.

14. člen
(Naloge tajnika komisije za tekmovanje)

Tajnik Komisije za tekmovanje:

 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • pripravi morebitne nagrade za tekmovalce, mentorje in šole,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za pristojno Ministrstvo.

Priprava nalog

15. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom za vse ravni tekmovanja pripravi Komisija za tekmovanje.

Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku. Komisija za tekmovanje je na zahtevo dolžna pripraviti prevod tekmovalnih nalog v italijanski in madžarski jezik. Komisija lahko pripravi prevode tekmovalnih nalog tudi v druge jezike, če je za te jezike po oceni komisije bil v preteklih letih izkazan dovolj velik interes; te jezike objavi Komisija v vsakoletnem razpisu. Komisija bo pripravila prevode tekmovalnih nalog le za tiste tekmovalce, katerih šola bo do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu, na v razpisu predpisan način Komisiji sporočila zahtevane podatke, potrebne za pripravo nalog v izbranem prevodu.

Komisija lahko ustrezno oblikovno-tehnično prilagodi tekmovalna gradiva za tekmovalce s posebnimi potrebami, če tekmovalec za to zaprosi na v razpisu predpisan način. Časa, ki ga imajo tekmovalci na voljo za reševanje nalog, se na tekmovanju ne prilagaja. Vsi tekmovalci so v trajanju tekmovanja izenačeni.

Tekmovalne naloge morajo biti recenzirane. Recenzijo nalog lahko opravijo člani Komisije za tekmovanje, ki niso sodelovali pri pripravi nalog.

Tekmovalne naloge so lahko lektorirane. Lektoriranje tekmovalnih nalog se opravi po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije.

Tekmovalne naloge z rešitvami so lahko avtorsko delo. Materialne pravice za naloge z rešitvami pripadajo DMFA Slovenije, moralne pravice pa avtorjem.

16. člen
(Tajnost nalog)

Tekmovalne komisije so na vseh ravneh tekmovanja odgovorne za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog.

Člani državne tekmovalne komisije in vsi, ki pridejo v stik s tekmovalnimi nalogami po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije (v skladu s 15. členom), podpišejo ustrezno Izjavo o tajnosti.

Na regijskem tekmovanju predsednik tekmovalne komisije odpečati naloge do 30 minut pred začetkom tekmovanja v prisotnosti vsaj dveh članov komisije. Do začetka državnega tekmovanja so naloge za to tekmovanje pod nadzorom predsednika državne tekmovalne komisije.

17. člen
(Hranjenje izdelkov)

Predsedniki regijskih tekmovalnih komisij hranijo izdelke do konca šolskega leta, nato pa zagotovijo uničenje le-teh. Komisija za tekmovanje hrani izdelke z državnega in izbirnega tekmovanja eno leto, nato pa zagotovi uničenje le-teh.

Organizacija tekmovanja

Tekmovalni red

18. člen
(Način tekmovanja)

Na vseh ravneh tekmovanja tekmovalci rešujejo naloge v pisni obliki. Med nalogami je lahko tudi eksperimentalna naloga, kar pa mora biti razvidno iz razpisa za tekoče šolsko leto.

19. člen
(Trajanje tekmovanja)

Reševanje nalog na regijskem tekmovanju traja 120 minut in na državnem tekmovanju 150 minut, če ni v navodilih za izvedbo drugače predpisano. Izbirno tekmovanje traja 120 minut.

Če so na državnem ali izbirnem tekmovanju teoretične naloge in eksperimentalna naloga, traja reševanje teoretičnih nalog 120 minut in reševanje eksperimentalne naloge 120 minut.

Tekmovalec lahko zamudi pričetek reševanja nalog največ za 15 minut. Zamudnikom se čas reševanja ne podaljša in zaključijo s tekmovanjem v vnaprej predvidenem času. V času 15 minut od začetka reševanja nalog oziroma v času 15 minut do zaključka reševanja nalog tekmovalec ne sme zapustiti prostora, v katerem rešuje naloge.

20. člen
(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da nihče nima za svojega soseda z nobene strani tekmovalca, ki rešuje naloge iste skupine. Če sta soseda tekmovalca, ki rešujeta naloge iste skupine, mora biti razmik med središčema stolov, na katerih sedita, najmanj 1,5 m. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorni učitelj mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi. Vsak tekmovalec mora imeti svojo mizo.

Če tekmovalci rešujejo tudi eksperimentalno nalogo, mora biti postavitev eksperimentalnih naprav taka, da omogoča samostojno reševanje naloge.

Sedežni red na regijskem tekmovanju pripravi organizator tekmovanja, na državnem tekmovanju soorganizator tekmovanja skupaj z državno tekmovalno komisijo, na izbirnem tekmovanju komisija za izbirno tekmovanje.

21. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzoruje v vsakem prostoru vsaj po ena nadzorna oseba, ki ima možnost zamenjave. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci in ali sedijo v predpisanem sedežnem redu, evidentira manjkajoče tekmovalce, nato pa razdeli tekmovalne liste. Nadzorna oseba je praviloma član tekmovalne komisije.

V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika ali pravil tekmovanja (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalca pa odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje.

O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za izključitev. S tem je tekmovalec izključen iz nadaljnjega tekmovanja, odločitev o izključitvi pa je dokončna.

22. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju dijaki uporabljajo svoj pisalni in risalni pribor, neprogramabilno žepno računalo, geometrijsko orodje in zbirko fizikalnih in matematičnih enačb, ki je prosto dostopna na spletnih straneh Vsebinskega programa tekmovanja. V prostor, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov, ...), razen neprogramabilnih žepnih računal.

Papir za reševanje nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

23. člen
(Šifriranje izdelkov)

Na regijskem, državnem in izbirnem tekmovanju je obvezno šifriranje izdelkov. Tekmovalna komisija je odgovorna za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave uradnih rezultatov tekmovanja na posamezni ravni tekmovanja.

Regijsko tekmovanje

24. člen
(Udeleženci regijskega tekmovanja )

Regijskega tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh letnikov srednje šole, ki so se na tekmovanje prijavili v skladu z 11. členom.

25. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Regijska tekmovanja se izvedejo na šolah gostiteljicah po posameznih regijah v prostorih, ki jih določijo organizatorji tekmovanja. Šole gostiteljice in organizatorji regijskih tekmovanj ter datum vsakoletne regijske ravni tekmovanja so določeni v razpisu.

26. člen
(Naloge regijske tekmovalne komisije)

Regijska tekmovalna komisija ima naslednje naloge:

 • izvede tekmovanje,
 • ovrednoti izdelke tekmovalcev,
 • v informacijski strežnik vnese število doseženih točk oziroma odgovore po posameznih nalogah ali evidentira odsotne tekmovalce,
 • reši morebitne pritožbe na način, kot je zapisano v tem pravilniku in navodilih za izvedbo tekmovanja,
 • poskrbi za morebitne nagrade tekmovalcem,
 • določi šolo gostiteljico in organizatorja za naslednje leto,
 • v skladu z navodili za izvedbo tekmovanja skenira izdelke tekmovalcev in skene naloži v informacijski sistem,
 • Komisiji za tekmovanje posreduje v skladu z navodili za izvedbo tekmovanja izdelke tistih tekmovalcev, ki jih Komisija zahteva.

27. člen
(Naloge predsednika regijske tekmovalne komisije)

Predsednik regijske tekmovalne komisije:

 • se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • v primeru ugovora postopa v skladu z 51. členom tega pravilnika,
 • sporoči tajniku Komisije za tekmovanje gostitelja (ime šole) in organizatorja (ime učitelja) regijskega tekmovanja v naslednjem šolskem letu.

28. člen
(Naloge organizatorja regijskega tekmovanja)

Organizator regijskega tekmovanja ima naslednje naloge:

 • pripravi ustrezne prostore za nemoteno reševanje nalog,
 • zagotovi nadzornike v prostorih, kjer bo potekalo reševanje nalog,
 • pripravi prostor za delo regijske tekmovalne komisije.

29. člen
(Tekmovalne naloge in rešitve)

Izvode nalog za vse tekmovalce zagotovi Komisija za tekmovanje. V zapečatenih kuvertah jih prejmejo organizatorji regijskih tekmovanj najmanj 24 ur pred pričetkom tekmovanja. Rešitve nalog s točkovnikom se objavi po zaključku reševanja nalog. Dostop do rešitev nalog s točkovnikom ima predsednik regijske tekmovalne komisije.

30. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)

Regijske tekmovalne komisije izdelke ovrednotijo, v informacijski strežnik vnesejo število doseženih točk oziroma odgovore po posameznih nalogah in objavijo neuradne rezultate najkasneje 1 dan po izvedenem tekmovanju.

31. člen
(Pregled izdelkov)

Komisija za tekmovanje lahko po potrebi ponovno pregleda izdelke nekaterih tekmovalcev na regijskem tekmovanju.

Če člani Komisije za tekmovanje ugotovijo, da se regijska tekmovalna komisija ni držala tega pravilnika oziroma navodil o izvedbi tekmovanja, lahko odločijo, da kandidatov iz te regije ne izberejo za udeležbo na državnem tekmovanju.

Državno tekmovanje

32. člen
(Udeleženci državnega tekmovanja)

Državnega tekmovanja se lahko udeležijo dijaki vseh skupin glede na dosežke regijske ravni tekmovanja.

Na državno tekmovanje se uvrsti največ 60 tekmovalcev v prvi tekmovalni skupini, ki so dosegli najboljši dosežek v državi. Na državno tekmovanje se uvrsti največ 50 tekmovalcev v drugi tekmovalni skupini, ki so dosegli najboljši dosežek v državi. Na državno tekmovanje se uvrsti največ 40 tekmovalcev v tretji tekmovalni skupini, ki so dosegli najboljši dosežek v državi.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko na državnem tekmovanju sodeluje največ 200 tekmovalcev v vseh tekmovalnih skupinah skupaj.

33. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje je enodnevno. Soorganizator tekmovanja je srednja šola.

Reševanje nalog poteka v prostorih, ki jih zagotovi soorganizator državnega tekmovanja v soglasju s predsednikom državne tekmovalne komisije.

Tekmovanje se prične dopoldne z reševanjem nalog in zaključi popoldne z objavo rešitev nalog in šifriranih rezultatov. Natančen časovni potek državnega tekmovanja mora biti objavljen na spletni strani najmanj teden dni pred izvedbo tekmovanja.

34. člen
(Reševanje nalog)

Prvih 30 minut reševanja nalog lahko dijaki postavljajo vprašanja v zvezi z nalogami izključno članom državne tekmovalne komisije, ki v tem času vsaj enkrat obidejo vse prostore, kjer dijaki rešujejo naloge.

O ukrepih zaradi morebitnih nepravilnosti, ki jih morajo članom državne tekmovalne komisije sporočiti nadzorne osebe, odloča državna tekmovalna komisija na svoji seji ob pregledovanju izdelkov.

35. člen
(Naloge državne tekmovalne komisije)

Državna tekmovalna komisija:

 • pripravi ustrezno število izvodov tekmovalnih nalog, rešitev nalog in točkovnik,
 • nadzoruje tekmovalce v prostorih, kjer poteka reševanje nalog
 • pregleda in ovrednoti izdelke tekmovalcev,
 • določi prejemnike srebrnih in zlatih priznanj ter nagrad,
 • lahko podeli posebno nagrado najboljšemu tekmovalcu,
 • določi tekmovalce za izbirno tekmovanje na podlagi pravil, zapisanih v razpisu
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za pristojno ministrstvo.

Državna tekmovalna komisija pregleda in reši morebitne ugovore na vrednotenje z regijske ravni tekmovanja v skladu z 51. členom.

36. člen
(Naloge predsednika državne tekmovalne komisije)

Predsednik tekmovalne komisije:

 • zagotovi število tekmovalnih nalog na osnovi števila prijavljenih na državno tekmovanje,
 • zagotovi ocenjevalce za vrednotenje izdelkov,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo dosežkov,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • skupaj s tajnikom pripravi morebitne nagrade za tekmovalce in mentorje,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za bilten občnega zbora Društva in za pristojno ministrstvo.

Predsedniku državne tekmovalne komisije pomaga pri njegovem delu tajnik komisije za tekmovanje.

37. člen
(Naloge soorganizatorja tekmovanja)

Soorganizacijo državnega tekmovanja lahko prevzame srednja šola, fakulteta ali druga ustanova. Soorganizator se obveže, da bo:

 • pripravil ustrezne prostore za nemoteno reševanje nalog,
 • priskrbel prehrano za tekmovalce in člane tekmovalne komisije,
 • priskrbel prehrano za mentorje in spremljevalce tekmovalcev,
 • pripravil ustrezen prostor za delo državne tekmovalne komisije,
 • pripravil ustrezen prostor za odprtje tekmovanja,
 • v dogovoru s predsednikom državne tekmovalne komisije opravil še druge aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja.

V skladu s pravilnikom o sofinanciranju selekcijskih tekmovanj Društvo soorganizatorju krije stroške prehrane za tekmovalce in člane tekmovalne komisije največ do zakonsko določene cene sofinanciranega obroka za dijake v tekočem šolskem letu.

38. člen
(Rezultati)

Neuradni rezultati so praviloma objavljeni na tekmovalni dan do 18. ure oziroma najkasneje do 18. ure naslednjega dne. Po objavi neuradnih rezultatov je omogočen individualni vpogled in vpogled pooblaščenih oseb s šol v neuradne rezultate.

Izbirno tekmovanje

39. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Izbirno tekmovanje lahko poteka v enem ali več delih. Kraj in čas tekmovanja je določen z razpisom.

40. člen
(Izbor tekmovalcev za mednarodna tekmovanja)

Pri izboru tekmovalcev za mednarodna tekmovanja iz fizike se mora komisija izbirnega tekmovanja ravnati po pravilih organizatorjev olimpijade in skladno z Merili izbora.

Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad

41. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)

Na regijskem tekmovanju osvoji bronasto priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne tekmovalne skupine, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3 možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci bronasto priznanje.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju osvojijo zlato ali srebrno priznanje (ne pa obeh hkrati). Skupno število podeljenih zlatih priznanj in skupno število podeljenih srebrnih priznanj je odvisno od skupnega števila udeležencev regijske ravni tekmovanja:

 • Pri manj kot 50 tekmovalcih na regijski ravni tekmovanja se podelita največ 2 zlati priznanji in največ 3 srebrna priznanja.
 • Pri vsaj 50 in manj kot 1000 tekmovalcev na regijski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati 4 % števila tekmovalcev na regijski ravni, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 6 % števila tekmovalcev na regijski ravni.
 • Pri vsaj 1000 in manj kot 2000 tekmovalcev na regijski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati vsote 40 in 2 % števila tekmovalcev nad 1000 na regijski ravni, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 6 % števila tekmovalcev na regijski ravni.
 • Pri vsaj 2000 in manj kot 5000 tekmovalcev na regijski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati vsote 60 in 1 % števila tekmovalcev nad 2000 na regijski ravni, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 6 % števila tekmovalcev na regijski ravni.
 • Pri vsaj 5000 tekmovalcev na regijski ravni tekmovanja število podeljenih zlatih priznanj ne sme presegati 90, število podeljenih srebrnih priznanj ne sme presegati 300.
 • Število podeljenih zlatih in srebrnih priznanj na državnem tekmovanju se lahko poveča glede na uspeh na mednarodnem tekmovanju skladno s 42. členom tega pravilnika.
 • Če ima več tekmovalcev, razvrščenih po dosežku, na meji za prejem zlatega ali srebrnega priznanja enako število točk, je dovoljeno povečanje števila zlatih in srebrnih priznanj za največ 2 %.
 • Ne glede na prejšnja določila mora biti število podeljenih zlatih priznanj manjše od 60 % števila udeležencev državnega tekmovanja, število podeljenih srebrnih priznanj manjše od 60 % števila udeležencev državnega tekmovanja, skupno število podeljenih zlatih in srebrnih priznanj pa manjše od 80 % števila udeležencev državnega tekmovanja.
 • Da tekmovalec na državnem tekmovanju osvoji zlato ali srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju, mora doseči vsaj 15 % možnih točk.

Na državnem tekmovanju se v vsaki tekmovalni skupini podeli prva nagrada za prvo mesto, druga nagrada za drugo mesto in tretja nagrada za tretje mesto. Če si tekmovalci delijo mesto, ki mu pripada nagrada, prejmejo vsi enako nagrado. Poleg nagrad za prva tri mesta se lahko podeli še pohvale na tak način, da skupno število nagrajenih in pohvaljenih ne presega števila 7.

42. člen
(Priznanja zaradi dosežkov na mednarodni ravni)

Število podeljenih zlatih in srebrnih priznanj na državnem tekmovanju se lahko poveča glede na uspeh/razporeditev države na Mednarodni fizikalni olimpijadi v zadnjih štirih letih.

Razporeditev držav se določi na osnovi seštevka mestnih ocen tekmovalcev na Mednarodni fizikalni olimpijadi. Države se razdeli na petine, kjer je petina definirana kot navzdol zaokrožena vrednost, ki jo dobimo pri deljenju števila sodelujočih držav s pet.

Če je Slovenija

 • v prvi petini držav, se možno število podeljenih zlatih priznanj in število podeljenih srebrnih priznanj lahko poveča največ za 60 % števila priznanj, ki jih je možno dodeliti glede na število udeležencev regijskega tekmovanja,
 • v drugi petini držav, se možno število podeljenih zlatih priznanj in število podeljenih srebrnih priznanj lahko poveča največ za 45 % števila priznanj, ki jih je možno dodeliti glede na število udeležencev regijskega tekmovanja;
 • v tretji petini držav, se možno število podeljenih zlatih priznanj in število podeljenih srebrnih priznanj lahko poveča največ za 30 % števila priznanj, ki jih je možno dodeliti glede na število udeležencev regijskega tekmovanja, in
 • v četrti petini držav, se možno število podeljenih zlatih priznanj in število podeljenih srebrnih priznanj lahko poveča največ za 15 % števila priznanj, ki jih je možno dodeliti glede na število udeležencev regijskega tekmovanja.

Razglasitev rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad

43. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)

Objava dosežkov tekmovanja poteka v dveh fazah:

 • Rezultati tekmovanja, ki vsebujejo šifro tekmovalca ter število doseženih točk po nalogah morajo biti objavljeni najkasneje v treh dneh po izvedbi tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v svoj rezultat pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.
 • Po zaključeni obravnavi ugovorov na vrednotenje in najkasneje 7 dni po zaključenem tekmovanju mora pristojna tekmovalna komisija objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo število točk po nalogah, morebitno doseženo priznanje oz. nagrade in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v končne rezultate vseh tekmovalcev v svoji tekmovalni kategoriji na ustrezni ravni tekmovanja pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.

Na šoli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in šole tistih tekmovalcev, ki so na regijskem tekmovanju v tisti regiji, v katero je šola uvrščena, prejeli bronasta priznanja ali so se uvrstili na državno tekmovanje. Na šoli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in šole tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli srebrno ali zlato priznanje ali nagrado. Objava rezultatov tekmovanja na spletnih straneh šole je dovoljena le v skladu z 45. členom.

Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do vpogleda v evidenco strokovnega sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblaščeni osebi na šoli. Učitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov tekmovanja vloži ugovor na evidenco strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vložiti v pisni obliki na naslov tajnika Komisije za tekmovanje.

44. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsak tekmovalec ima omogočen vpogled v svoje dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru na vrednotenje preko interneta ali mobilnega telefona s pomočjo osebnega uporabniškega imena in gesla. Do zaključene obravnave ugovorov na vrednotenje je omogočen le individualni vpogled v doseženo število točk po nalogah.

Uporabniško ime in geslo za regijsko in državno tekmovanje prejme tekmovalec na tekmovanju samem.

45. člen
(Objava na spletnih straneh)

Dosežki z državnega tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo priznanje ali nagrado morajo biti po razglasitvi objavljeni na spletnih straneh Društva. Objavijo se le dosežki tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli zlato priznanje ali nagrado.

Na spletni strani posamezne šole se lahko javno objavi le dosežke tistih tekmovalcev s te šole, ki so prejeli priznanje ali nagrado na katerikoli ravni tekmovanja.

46. člen
(Objava nalog)

Naloge z rešitvami za vse ravni tekmovanja se javno objavi na spletnih straneh Društva in so brezplačno dostopne. Gradiva se objavi praviloma po zaključku tekmovanja, najkasneje pa do objave novega poziva za sofinanciranje tekmovanj.

47. člen
(Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju)

Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju pripravi Društvo.

48. člen
(Priprava priznanj, nagrad in potrdil o strokovnem sodelovanju)

Vsa priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju morajo biti oštevilčena, podpisana in žigosana z žigom Društva, in sicer:

 • bronasta, srebrna in zlata priznanja ter nagrade podpiše predsednik državne tekmovalne komisije,
 • potrdila o strokovnem sodelovanju podpiše predsednik Društva.

Priznanja in nagrade natisne Komisija za tekmovanje. Potrdila o strokovnem sodelovanju so na voljo le v elektronski obliki kot digitalno podpisani dokumenti.

Upravni odbor Društva lahko najkasneje 30 dni pred tekmovanjem odloči, da so priznanja na voljo le v elektronski obliki kot digitalno podpisani dokumenti, tiskovine pa so na voljo le ob plačilu. Ob tej odločitvi upravni odbor Društva objavi tudi cenik natisov.

49. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku tekmovanj na vseh ravneh se priznanja posredujejo na matične šole tekmovalcev. Nagrade se podelijo na posebni svečani slovesnosti. Kraj in čas slovesnosti se praviloma objavi z razpisom.

50. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih in nagradah ter dokumentacijo tekmovanja se hrani v arhivu Društva.

Ugovor na vrednotenje izdelkov

51. člen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)

Če tekmovalec meni, da je na regijskem tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih neuradnih rezultatov, lahko v roku 3 dni od objave vloži ugovor, ki mora biti obrazložen. Morebiten ugovor na vrednotenje je potrebno vložiti elektronsko s pomočjo gesla za individualni vpogled. V roku 5 dni od objave neuradnih rezultatov pritožbena komisija izdelek ponovno pregleda in odloči o ugovoru. Z odločitvijo pritožbene komisije na regijskem tekmovanju se lahko tekmovalec seznani s pomočjo individualnega vpogleda v dosežke na tekmovanju v skladu z 44. členom.

Zoper odločitev regijske pritožbene komisije o ugovoru lahko tekmovalec vloži pisno pritožbo na državno tekmovalno komisijo. Odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna.

Če tekmovalec meni, da je na državnem tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih neuradnih rezultatov, lahko v roku 3 dni od objave vloži ugovor, ki mora biti obrazložen. Morebiten ugovor na vrednotenje je potrebno vložiti elektronsko s pomočjo gesla za individualni vpogled. Državna tekmovalna komisija izdelke, za katere je bil vložen ugovor, v roku 5 dni od objave neuradnih rezultatov ponovno pregleda in odloči o ugovoru ter svojo odločitev utemelji. Z odločitvijo državne tekmovalne komisije se lahko tekmovalec seznani s pomočjo individualnega vpogleda v dosežke na tekmovanju v skladu z 44. členom. Odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna.

Upravni odbor Društva lahko odloči, da se ugovor na vrednotenje na državnem tekmovanju obravnava le ob plačilu pristojbine za ponovno vrednotenje izdelka. Višina pristojbine ne sme presegati zneska, ki ga določi upravni odbor Društva najkasneje 30 dni pred prvo ravnjo ustreznega tekmovanja. Tekmovalcu se vplačana pristojbina vrne, če se z odločitvijo komisije dosežek tekmovalca spremeni.

Vloga in naloge učiteljev in mentorjev

52. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Društva pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira pristojno ministrstvo, se praviloma ne nagrajuje denarno. Sodelovanje se lahko upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko šole in Društvo določijo, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo.

Uspešni mentorji lahko prejmejo nagrade.

O višini plačila za delo in višini nagrade sprejme sklep upravni odbor Društva.

53. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja prevzamejo organizator (v primeru državnega tekmovanja soorganizator) in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

54. člen
(Usklajevanje ocenjevalnih kriterijev)

Predsednik tekmovalne komisije mora pred začetkom vrednotenja izdelkov organizirati sestanek ocenjevalcev. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik ter razjasnijo morebitne nejasnosti.

55. člen
(Spopolnjevanje)

Društvo lahko za učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno spopolnjevanje. Spopolnjevanje lahko poteka v dogovoru s katero izmed fakultet ali drugih ustanov.

Financiranje tekmovanja

56. člen
(Prijavnina na tekmovanje)

Če tekmovanje ni sofinancirano kot selekcijsko v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Ur. list 74, 14.5.2021, str. 4404), lahko Društvo z razpisom določi prijavnino na tekmovanje na regijski ravni. Prijavnino plača šola, ki tekmovalca prijavlja, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi Društvo. Višino prijavnine določi upravni odbor Društva. Za tekmovanja na višjih ravneh ni prijavnine.

57. člen
(Financiranje regijskega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo regijskega tekmovanja zagotovi šola oziroma ustanova, ki tekmovanje gosti. Viri sredstev so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
 • prispevki šol, ki pošiljajo tekmovalce na regijsko tekmovanje,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

58. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena s prijavninami tekmovalcev,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

59. člen
(Financiranje izbirnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo izbirnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki sponzorjev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

60. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

 • pripravo nalog in rešitev za tekmovanje,
 • prevode v jezike narodnosti,
 • razmnoževanje nalog in papir,
 • delo tekmovalnih komisij,
 • materialne stroške članov komisij (strokovna literatura ipd.),
 • stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov oziroma računalniške opreme,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelavo in objavo rezultatov tekmovanja,
 • priznanja, diplome za nagrade, potrdila, značke, medalje,
 • nagrade za najboljše tekmovalce,
 • udeležbo najboljših na poletnih šolah ali drugih izobraževanjih,
 • izdelavo biltena,
 • izdelavo in obdelavo anketnih vprašalnikov,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico/kosilo za tekmovalce in člane komisije,
 • spremljevalni program v času tekmovanja (ogled muzeja, znamenitosti, ekskurzija za mentorje ipd.),
 • potne stroške za udeležence in predstavnike iz Slovenije na mednarodnih srečanjih oziroma tekmovanjih.

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja na vseh vseh ravneh tekmovanja. Finančni plan sprejme upravni odbor Društva.

Najkasneje v 45 dneh po izvedbi tekmovanja Komisija za tekmovanja pripravi finančno poročilo in analizo tekmovanja ter ju posreduje upravnemu odboru Društva v sprejem.

Kazenske določbe

61. člen
(Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika pristojne tekmovalne komisije. Če član tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne tekmovalne komisije, ga predsednik ustrezne tekmovalne komisije razreši članstva v komisiji. Če predsednik regijske tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, razpisa ali navodil o izvedbi tekmovanja, ga predsednik državne tekmovalne komisije razreši. Razrešitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

62. člen
(Kršenje pravilnika s strani tekmovalca)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil pristojne tekmovalne komisije, jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Prehodne in končne določbe

63. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

64. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor Društva. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.


Ljubljana, 2. 2. 2022 Predsednica Društva
Številka: P - 06/2022 prof. dr. Nežka Mramor Kosta